Деловодна информация
00145ТП на НОИ - Стара Загора
Ц1026-23-7 05/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00145-2020-0043 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение на НОИ-Стара Загора 1210825210250
бул. Руски №44
Стара Загора BG344 6000 България
Златка Колева +359 42615390
zlatka.koleva@starazagora.nssi.bg +359 42615340

Интернет адрес/и

www.noi.bg

https://tenders-public.nssi.bg/tp/stz/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://tenders-public.nssi.bg/tp/stz/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

управлява държавното обществено осигуряване като разпоредител втора степен

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подмяна на вътрешна ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж на административната сграда на ТП на НОИ– Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. Руски №44 24-2020-Ц1015-23-37
45330000      
Строителство

Обект на поръчката е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. ‚а“ от ЗОП. Предметът на поръчката включва извършване на водопроводни работи, инсталиране в сгради на водоснабдителни и канализационни инсталации, като конкретните дейности и изисквания по отношение техническите параметри и изисквания са изчерпателно изброени и описани от възложителя в Техническите спецификации от документацията за участие по обществената поръчка. Целта за възлагане на поръчката е подмяна на вътрешна ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ №44.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
43000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45330000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

административна сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул. Руски №44

Обект на поръчката е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. ‚а“ от ЗОП. Предметът на поръчката включва извършване на водопроводни работи, инсталиране в сгради на водоснабдителни и канализационни инсталации, като конкретните дейности и изисквания по отношение техническите параметри и изисквания са изчерпателно изброени и описани от възложителя в Техническите спецификации от документацията за участие по обществената поръчка. Целта за възлагане на поръчката е подмяна на вътрешна ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ №44.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя следните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците:
- Да бъде вписан в „Централния професионален регистър на строителя“, като притежава валидно удостоверение, покриващо изискванията, относно строежи сходни с този предмет на поръчката, за което да представи декларация по чл. 49, ал. 1 от ЗОП.
- Да притежава актуална застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5 от „Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството“, съобразена с категорията на строежа, предмет на настоящата поръчка.
- Да притежава опит в изпълнението на подобен вид СРР. Изпълнителят да е изпълнил поне една подобна поръчка през последните пет години /подобна поръчка да се счита предаден обект (изградена/ремонтирана ВиК инсталация на жилищна или промишлена сграда).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всички строително монтажни работи да бъдат изпълнени от правоспособни лица при строго спазване на правилата и изискванията на ТБХТ и ЗУСО.

участникът да има на разположение минимум следните технически лица:
- Правоспособен технически ръководител
- Координатор по безопасност и здраве в строителството, който отговаря за безопасност и здраве при изпълнение на обектите чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СРР.
Възложителят може, да изисква, предоставяне на заверени копия от удостоверителните документи за всяко от посочените по горе лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно действащото законодателство. Условията, при които ще се реализира предмета на обществената поръчка, правата и задълженията на страните, са подробно описани в проекта на договор.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС. Съгласно чл. 111, ал.5 от ЗОП, гаранциите се предоставят в една от следните форми:парична сума; банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условята и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

24/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

административна сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул. Руски №44, зала първа, етаж трети

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва