Деловодна информация
909
 
не
909-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРОВ 129004492
Ул. Васил Друмев №73
Варна BG331 9002 България
Борис Борисов +359 52552239
naval_acad_legal@abv.bg +359 52303163

Интернет адрес/и

http://www.naval-acad.bg/

http://pp.naval-acad.bg/?page_id=4713


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.naval-acad.bg/?page_id=4713
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във войскови район (ВР) 1315“
45200000      
Строителство

В обхвата на обществената поръчка се включват изграждане на сграда и дълбоководен басейн в нея, съобразени с всички нормативни стандарти на българското и европейско законодателство. Необходимите за изпълнението на предмета на поръчката строително-монтажни работи са включени в изработения технически проект със следните части: Част Архитектура; Част Конструктивна; Част Електро; Част Електро-басейн; Част ВиК; Част Технология-басейн; Част ОВК; Част Енергийна ефективност. Обектът предмет на поръчката се предвижда за целогодишна експлоатация, основно като тренировъчно съоръжение за нуждите на ВВМУ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2666600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна

Обектът на поръчката включва изграждането на сграда с дълбоководен басейн за учебно-практически и тренировъчни цели за нуждите на ВВМУ, находящ на територията на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. Общата разгъната застроена площ 3 744,40 кв. м, застроена площ е 1 284,12 кв. м и. От тях Етаж 1 - 1 284,12 кв.м, етаж 2 – 233,11 кв. м, етаж -1 – 1 151,40 кв. м , етаж -2 – 1 057,77 кв.м. Басейнът, който ще се изгражда е с размери 25/12,5 м. Сградата представлява комбинация от стоманобетонна и стоманена конструкция. Основният автомобилен и пешеходен подход към сградата ще бъде от югозапад, чрез вътрешен паркинг и алейна система на територията на ВВМУ.
Критериите по-долу
 
ДА Показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Ръководител обект“ (ПКП 1)    10
Показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически ръководител“ (ПКП 2)    10
Показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството“ (ПКП 3)    10
показател за професионалната компетентност на предложеното от Участника „Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд“ (ПКП 4)    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2666600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват първа група, първа категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи, съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната група и категория строеж.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност” от еЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти първа група, първа категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти първа група, първа категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл. 17 от Закона за камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност".
Информацията се посочва в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние, „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ на представяния от него еЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „строителя” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да участва при изпълнение на строителството, то тогава по силата на текста на законовата норма, той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност” в размер съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност” в размер съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран.


Всеки Участник, трябва да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Уч-кът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката за последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата.
Доказване: Посочване на информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ от еЕЕДОП, като за всяко, посочено като изпълнено от него строителство предостави данни и информация относно: (1) строит. дейности, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на вида, обема и категорията на обекта на строителна интервенция; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни дейности; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителни дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа–обр.15 към Наредба №3/2003 г. за съст. на актове и протоколи по време на строителството или екв.).
Опред. за изпълнител уч-к съдружници в обединението-изпълнител, подизпъл., както и лице или лица от страна членка на ЕС които изпълняват договора за общ. поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят списък на строит., идент. или сходно с предмета на поръчката, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълн., мястото и вида придружен с удостоверения за добро изпълн., които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания.
2. Уч-кът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквив., с предметен обхват „строителство“ или еквив.
3. Уч-кът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквив., с предметен обхват „строителство“ или еквив.
Изискванията по т.2 и т.3 се доказват с: Посочване на информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осиг. на качеството и стандарти за еколог. управление“, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осиг. на качеството“ и „Сертификати от незав. органи, удост. системи или стандарти за еколог. управление" от еЕЕДОП, като по отнош. на притежавания от него Сертификати за прилагане на горепосочените стандарти се впише инф. относно: (1) наим. на съответния стандарт, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (4) публ. регистър, в който се съдържа инф. за наличието на този сертификат (в случай на приложимост). Възл. приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осиг. на качеството и опазване на околната среда, когато уч. не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възм. да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай уч-кът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Избр. изпълнител е длъжен в срок не по-късно от датата на скл. на договора да представи копие на валидни Сертификат за въведена система на управление на качеството, съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен и копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват в областта на строителството или еквив.
Чуждестранните уч-ци представят еквив. на посочените документи съобразно законод. си.Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, уч. представя декл., ако такава декл. има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетв. декл. няма правно значение според съот. национален закон, уч. представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен проф. или търговски орган в държавата, в която той е установен.


1.Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Под дейност сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: изпълнение на строителство за изграждане или реконструкция или ремонт на сграда с РЗП минимум 1500 м2, включваща закрит плувен басейн с размери не по малко от 12,5/25 м.
Строителството,трябва да е приключено и прието от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от участника.
В случаите,в които Участникът декларира стр. дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквив. с предметен обхват „строителство“ или еквив.
3.Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквив., с предметен обхват „строителство“ или еквив.
Сертификатите по т. 2 и т. 3 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификат или еквивалентни, представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строит. и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по строителство, представят валиден сертификат или еквивалентен.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверени копия на валидни Сертификати, съгласно стандарти ЕN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015 или екв. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочените валидни сертификати или еквивалентен,представят онези участници в обединението,които ще изпълняват дейности по строителство и съобразно разпред. на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по строителство, представят валидни сертификати или еквив.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидни Сертификати за въведени системи,съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват в областта на строителството или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ВВМУ – гр. Варна, ул. Васил Друмев № 73

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

А. Участник ще бъде отстранен от участие в обществена поръчка:
1. При нал. на осн. за задълж. отстр. по чл. 54 и 55 ЗОП и чл.107 ЗОП.
2. За ког. е налице свърз. по сми. на §2, т. 45 от ДР на ЗОП м/у участници в конкр. проц.
3. За ког. са нал. осн. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
4. За ког. е нал. обст. по чл. 69, ал. 1 ЗПКОНПИ.
5. Който е изв. нарушения по чл. 13, ал. 1 ЗТМТМ.
6. Който е предс. предл. за изп. на поръчката, което не отг. на изискв., посочени в док-ята за общ. пор. и на тези от техн. спец., и/или е нал. някое от долуизброените обст.:
-не са пос. предв.на участника за осиг. на качеството при изп. на обекта;
-липсва предв. на уч. за осъщ. на контрол на кач. на осн. строит. работи в съотв-е с техн. спец. по вс. посочени от възл. части на техн. проект;
-липсва предви. на уч. за осъщ. на конт. на кач. на осн. строит. работи в съотв-е с техн. спец. на една или няк. от пос. от възл. части на техн. проект;
-липсва предв. на уч. за осъщ. на контрол на кач.на една или няк. от осн. строит. работи в съотв-е с техн. спец. по вс. пос. от възл. части на техн. проект;
-липсва предв. на уч. за осъщ. на конт. на кач.на една или няк. от осн. строит. работи в съотв-е с техн. спец. по една или няк. от пос. от възл. части на техн. проект;
-не са пос. съотв.отговорни лица за осъщ. на контр. на кач. на осн. строит. работи
-не са предв./обхванати вс. етапи, необх. за изп. предм. на поръчката;
-не е предст. организ. на строит. пл., гарант. осиг. на ЗБУТ и/или опазване на око. среда и/или пож. безоп. на обекта;
-не е предст. последов. на изп. на пор. в съотве-е с предст. лин. график;
-уст. е несъотв-е м/у предст. посл-ст и предст. лин. график за изп. предмета на пор. и/или уст. е несъотв-е м/у предл. срок за изп-е и представения лин. график;
-не е предст. лин. график за изп. на пор. и/или не отраз. последоват. на изп. на видовете работа, в съотв-е с техн. посл-ст и/или липсва инфо. за продълж. на изп. на видовете работа и/или лип. инфо. за необ. бр. работници и/или не е предст. във вид на диаг. на Гант и/или не отг. на изискв. на Въз-ля за вид и съд-е;
-не са пос. начини на ком-я на екипа на уч. с ост. уч-ци в строит. п-с и/или др. заинт. страни и лица;
-не е обсл. възм. от възн. на идент. от Възл. рискове и/или на доп. предл. такива;
-не е обсл. възм. от възн. на един или няколко от идент. от Възложителя рискове;
-за един или няколко от идент. от Възл. рискове за изп. на поръчката не са пос.: мерки за възд. в/у изп. на дог. при възн. на риска и/или мерки за недоп./предотвр. на риска и/или мерки за преод. на посл. при наст. на риска и/или анализ и предп. за кач.и навр. Изп. на предм. на пор.;
-за един или няк. от доп.предл. рискове при изп. на пор. не са пос.: мерки за възд. в/у изп. на дог. при възн. на риска и/или мерки за недоп./предотвр. на риска и/или мерки за преод. на посл. при наст. на риска и/или анализ и предп. за кач.и навр. Изп. на предм. на пор.;
Б. Възл. скл. с определения изп-л писмен дог. за общ. поръчка при усл. и по реда на чл.112 ЗОП. Гаранцията за изп. е сума в р-р на 5% /пет процента/ от стойн. на дог. за общ. пор. без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва