Деловодна информация
01073
12-01-54 05/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
05/06/2020 (дд/мм/гггг)
01073-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мъглиж 000817867
пл.Трети март №32
гр.Мъглиж BG344 6180 България
З. Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 43212255

Интернет адрес/и

http://www.maglizh.com/

https://maglizh.bg/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://maglizh.bg/posts/2325/Vazlagane-na-obschestvena-20200605.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по три обособени позиции
34134200      
Доставки

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж.
Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж.
Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Мъглиж.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
282000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр.Мъглиж, пл."Трети март" №32

Изискване на възложителя:
1. Година на първа регистрация - след 01.01.2005 г.
2. Пробег – макс. 700 000 км.
3. Степен на екологичност – EURO 3
4. Двигател:
- дизелов;
- обем на двигателя – до 10000 cm3;
- мощност – от 270 до 320 к.с.
5. Брой оси – 2 бр.
6. Технически допустима макс. маса на превозното средство – от 19000 кг. до 21000 кг.
7. Товароносимост – от 9000 кг. до 10000 кг.
8. Скоростна кутия – автоматична
9. Кабина:
- брой места – 2 бр.;
- предпазни колани за водача и пътниците;
- отопление;
- бордови компютър;
- тахограф;
- ел. странични огледала за задно виждане;
- ел. стъкла;
- слънцезащитна козирка
10. Кормилна уредба – серво усилвател
11. Самосвална надстройка:
- тристранeн самосвалeн кош с плътни алуминиеви канати;
- автоматичен лем за задно отваряне и разтоварване;
12. Системи за сигурност:
- автоблокираща система (АBC) на спирачките;
- система за защита от пробуксуване (ASR);
- електронна програма за стабилизиране (ESP)
- блокаж на диференциала;
- система за контрол на скоростта
13. Други технически изисквания:
- темпомат;
- имобилайзер;
- стерео уредба (SD)
- калобрани на предни и задни гуми;
- централно заключване;
- автомобилът да е технически изправен, с добър външен вид и без следи от корозия.
Критериите по-долу
 
ДА Предлаган общ гаранционен срок    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
94000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр.Мъглиж, пл."Трети март" №32

Изискване на възложителя
1. Година на първа регистрация - след 01.01.2011 г.
2. Пробег – макс. 250 000 км.
3. Степен на екологичност – EURO 5
4. Двигател:
- дизелов;
- обем на двигателя – до 5000 cm3;
- мощност – от 120 до 160 к.с.
5. Брой оси – 2 бр.
6. Технически допустима макс. маса на превозното средство – от 8000 кг. до 9000 кг.
7. Допустима макс. маса, определена от компетентни органи - от 7000 кг. до 8000 кг.
8. Товароносимост – от 4000 кг. до 5000 кг.
9. Скоростна кутия – ръчна, автоматична
10. Кабина:
- брой места – 2 бр.;
- предпазни колани за водача и пътниците;
- отопление;
- бордови компютър;
- тахограф;
- ел. странични огледала за задно виждане;
- ел. стъкла;
11. Кормилна уредба – волан ляв многофункционален с ел. усилвател (EPS)
12. Самосвална надстройка:
- тристранно разтоварване на самосвалния кош;
- оригинална хидравлична система за разтоварване на коша с телескопични бутала и хидравлична помпа;
13. Системи за сигурност:
- автоблокираща система (АBC) на спирачките;
- система за защита от пробуксуване (ASR);
- електронна програма за стабилизиране (ESP)
- блокаж на диференциала;
- система за контрол на скоростта
14. Ниво на шума:
- на място – до 90 децибела
- в движение – до 80 децибела
15. Други технически изисквания:
- темпомат;
- имобилайзер;
- стерео уредба (SD)
- калобрани на предни и задни гуми;
- централно заключване;
- автомобилът да е технически изправен, с добър външен вид и без следи от корозия.
Критериите по-долу
 
ДА Предлаган общ гаранционен срок    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
92000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34134200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр.Мъглиж, пл.Трети март №32

Изискване на възложителя
1. Година на първа регистрация - след 01.01.2011 г.
2. Пробег – макс. 250 000 км.
3. Степен на екологичност – EURO 5
4. Двигател:
- дизелов;
- обем на двигателя – до 5000 cm3;
- мощност – от 120 до 160 к.с.
5. Брой оси – 2 бр.
6. Технически допустима макс. маса на превозното средство – от 8000 кг. до 9000 кг.
7. Допустима макс. маса, определена от компетентни органи - от 7000 кг. до 8000 кг.
8. Товароносимост – от 4000 кг. до 5000 кг.
9. Скоростна кутия – ръчна, автоматична
10. Кабина:
- брой места – 2 бр.;
- предпазни колани за водача и пътниците;
- отопление;
- бордови компютър;
- тахограф;
- ел. странични огледала за задно виждане;
- ел. стъкла;
11. Кормилна уредба – волан ляв многофункционален с ел. усилвател (EPS)
12. Самосвална надстройка:
- тристранно разтоварване на самосвалния кош;
- оригинална хидравлична система за разтоварване на коша с телескопични бутала и хидравлична помпа;
13. Системи за сигурност:
- автоблокираща система (АBC) на спирачките;
- система за защита от пробуксуване (ASR);
- електронна програма за стабилизиране (ESP)
- блокаж на диференциала;
- система за контрол на скоростта
14. Ниво на шума:
- на място – до 90 децибела
- в движение – до 80 децибела
15. Други технически изисквания:
- темпомат;
- имобилайзер;
- стерео уредба (SD)
- калобрани на предни и задни гуми;
- централно заключване;
- автомобилът да е технически изправен, с добър външен вид и без следи от корозия.
Критериите по-долу
 
ДА Предлаган общ гаранционен срок    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
96000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставят

не се изисква
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Мъглиж, гр.Мъглиж, пл."Трети март" №32

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение по всяка обособена позиция поотделно е сума в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Мъглиж:
Банка ДСК;
IBAN: BG82 STSA 9300 3300 3885 00;
BIC: STSA BGSF.
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция и в застраховка изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Условията и сроковете за представяне на гаранция за изпълнение, както и за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП. Място за получаване на офертите: деловодството на община Мъглиж на адрес: гр.Мъглиж, пл."Трети март" №32.Поръчката е разделена на обособени позиции, но по всяка от обособените позиции възложителят не е поставил критерии за подбор и участниците могат да представят едно заявление за участие.
Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документите по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва