Деловодна информация
00251
РД-09-407 05/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00251-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Шуменски университет Епископ Константин Преславски 000934863
ул. Университетска 115
Шумен BG333 9700 България
Галина Ангелова +359 830356
op@shu.bg +359 830371

Интернет адрес/и

www.shu.bg

https://profil-na-kupuvacha.shu.bg/tekust-stroit-deinosti-ramk2020/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://profil-na-kupuvacha.shu.bg/tekust-stroit-deinosti-ramk2020/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва едно или няколко от следните основни дейности в обекти стопанисвани от Възложителя - ШУ: Строителните дейности – СМР/СРР, възлагани с конкретните договори, ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности (работи): строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ на сгради съоръжения, вкл. прилежащите им площи, които от своя страна включват: зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни; инсталационни работи - ВиК, ЕЛ и ОВК; вертикална планировка, енергоефективно саниране; изграждане на достъпна архитектурна среда и други.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333
BG332
BG331

Мястото на изпълнение на поръчката са сгради от сградния фонд на Шуменски Университет в гр. Шумен, Варна и Добрич

Предметът на поръчката включва едно или няколко от следните основни дейности в обекти стопанисвани от Възложителя - ШУ: Строителните дейности – СМР/СРР, възлагани с конкретните договори, ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности (работи): строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ на сгради съоръжения, вкл. прилежащите им площи, които от своя страна включват: зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни; инсталационни работи - ВиК, ЕЛ и ОВК; вертикална планировка, енергоефективно саниране; изграждане на достъпна архитектурна среда и други.
---> от 2.14. Гаранция за авансово предоставени средства
След подписването на конкретен договор и в случай на предвидено авансово плащане в Поканата за допълване на офертата и проекта на конкретен договор Изпълнителят представя на Възложителя неотменима, безусловна гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на Изпълнителя в една от формите, посочени в ЗОП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

---> от III.2.2.Възл. задържа гаран. за изпълнение ако: в процеса на изпълнението на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд; при неизпълнение на договора до уреждане на отношенията между страните. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятел. При неизпълнение на задължения по дог. или разваляне на дог.-->II.2.3
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Критерий за подбор: Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Минимално изискване: Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка - Първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от Четвърта категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ – реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Удостоверяване: Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че същото вече не е било предоставено и/или същото не са достъпно по служебен път или чрез публичен регистър и/или същото не може да бъде осигурено чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на този строеж. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Критерий за подбор: Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт.
Удостоверяване: Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №2, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (строител).
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите вече не са били предоставени и/или същите не са достъпни по служебен път или чрез публичен регистър и/или същите не могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Минимално изискване: Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи Четвърта категория – строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ, определени с чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерии за подбор: 1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с този на обществената поръчка, за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. 2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качество. 4. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.
Удостоверяване: По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема. По т. 2 участникът попълва поле 6) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №2. По т.3. и т.4 Участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), с посочване на система за управление на качество или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, както и период на валидност и система за управление на околна среда или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, както и период на валидност.
Документ, с който се доказва: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:
По т.1- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
По т.2- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
По т.3 и т.4-Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, в случай, че същият вече не е бил предоставен и/или същият не е достъпен по служебен път или чрез публичен регистър и/или същият не може да бъде осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица.
Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай или участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Минимално изискване:
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Под „сходно” строителство с предмета на обществената поръчка следва да се разбира ново строителство и/или реконструкция, и/или основен и/или текущ ремонт на сграда.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с това изискване се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- Технически ръководител – да има висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или екв.;
Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
-Специалист – контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат за преминат курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или екв..
Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - да притежаващ валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или екв..
Да има опит при изпълнението на минимум 2 (два) строителни обекта, сходни с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!!!
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с това изискване се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качество EN ISO 9001:2015 или екв., или екв. мерки с обхват на сертификация строителство или екв..
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за прилагане на система за управление на качество EN ISO 9001:2015 или еквив., или еквив. мерки с обхват на сертификация строителство или еквив. се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
4. Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда EN ISO 14001:2015 или еквив., или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за прилагане на система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на всеки конкретно сключен договор, въз основа на рамковото споразумение Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: Банкова гаранция; Парична сума, преведена по сметка на преведена по сметка на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“: БАНКА: „РАЙФАЙЗЕН БАНК” АД; IBAN: BG57 RZBB 9155 3120 0505 09; BIC: RZBBBGSF или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) календарни дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на СМР/СРР в пълен размер, ако липсват основания за задържане.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в своя полза, независимо от формата й, ако --> продълава в разд. II-2.14
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с един оператор
  
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска”№ 115, Корпус 1, Зала 07

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Изискв-та на възлож. към личното състояние на уч-те са съгласно т.3. от Указанията „Изисквания към уч-те“
2.Възложит. отстранява от участие в процедура:
2.1.уч-к,за когото са налице обст. по чл. 54,ал.1,т.1,2,3,4,5,6 и 7 и чл.55,ал.1,т.1,2 (строителство),3,4,5 от ЗОП;
Уч-к,за когото са налице основания по чл.54,ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя обст-ва по чл.55,ал.1 от ЗОП, има право да представи док-ва, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съотв. основ-е за отстраняване.
2.2.уч-к,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявл-то за общ. поръчка или в док-та;
2.3.уч-к,който е представил оферта, която не отговаря на:
а)предварително обявените условия за изпълн. на поръчката;
б)правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на меж. екологично, соц. и труд. право, които са изброени в прил.№10 от ЗОП;
2.4.уч-к,който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3-5 от ЗОП;
2.5.уч-ци,които са свързани лица;
2.6.уч-к,подал оферта, която не отгов. на усл. за представяне,вкл. за форма,начин,срок и валидност.
2.7.лице,което е нарушило забрана по чл.101,ал.9 или 10 от ЗОП;
2.8.уч-к,който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.
2.9.уч-к,който е осъден с влязла в сила присъда,за престъпления,съгласно чл.54,ал.1,т.1 от ЗОП,които имат характер на нац-ни основания за изключване. Това са осъждания за пр-ния по:чл.194-208,чл.213а-217,чл.219-252 и чл.254а-260 от НК или аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна;
2.10.уч-к за когото са установени с влязло в сила нак. постановл. или съд.реш-е извършени нар-ия по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ или нар-я по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;
2.11.уч-к за когото е установено наличие на обстоятелствата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.12.уч-к за когото е установено наличие на обстоят. по чл.69 от ЗПКОНПИ.
Уч-те декларират липсата на обстоятелствата по чл.54 и 55 от ЗОП,чл.3,ал.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ в част ІІІ,раздели А,Б,ВиГ на ЕЕДОП.
3.Когато уч-кът е обединение, което не е рег-но като самост. ЮЛ, тогава към офертата се представя копие от документ за създаване на об-то, както и следната информация във връзка с конкр. общ.поръчка: правата и задълженията на уч-те в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за общ.поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обед-то.
Не се допускат промени в състава на обед-то след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обед-е липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обед-то се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата общ. поръчка.
4.Уч-те могат да се позоват на капацитета на трети лица(ТЛ),по отношение на критериите, свързани с икономич. и фин-вото състояние,техн. и проф-те способности.
Когато уч-кът се позовава на капацитета на ТЛ, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи док-ти за поетите от ТЛ задължения. ТЛ трябва да отговарят на съотв. критерии за подбор, за доказването на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице осн-та за отстраняване от пр-та.
5.При участие на обед-я, които не са ЮЛ, съотв. с критериите за подбор се доказва от обед-то уч-к,а не от всяко от лицата, включ. в него,с изключ. на съотв. рег-я,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката,съгласно изискванията на норм. или админ. акт и съобр. разпред. на участието на лицата при изпълн. на дейностите,предвидено в дог-ра за създ.на обедин.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Шуменски университет Епископ Константин Преславски
ул. Университетска 115
гр. Шумен 9700 България
op@shu.bg +359 830356
www.shu.bg +359 830371

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва