Деловодна информация
00022
10.00.239 04/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00022-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик Николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
инж. Мая Василева +359 33120280
obstina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

http://www.assenovgrad.com/

www.assenovgrad.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200602Cvox2047960
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“
45000000      
Строителство

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“.
Целта на строежа е да се изпълни водопровод и канализация по изготвен одобрен инвестиционен проект на улица „Матей Преображенски“ и две нейни преки, както и да се положи основа на уличната мрежа в квартала. Основните дейности, предвидени за изпълнение са: изкопи, подравняване, валиране, доставка и полагане на трошенокаменна настилка за основа, изграждане на водопровод и канализация, пожарни хидранти, ревизионни шахти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
319333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Община Асеновград

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“.
Целта на строежа е да се изпълни водопровод и канализация по изготвен одобрен инвестиционен проект на улица „Матей Преображенски“ и две нейни преки, както и да се положи основа на уличната мрежа в квартала. Основните дейности, предвидени за изпълнение са: изкопи, подравняване, валиране, доставка и полагане на трошенокаменна настилка за основа, изграждане на водопровод и канализация, пожарни хидранти, ревизионни шахти.
Критериите по-долу
 
ДА работна програма    40%
срок на изпълнение    10%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
319333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
260

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от група и категория в която попада обекта на поръчката - IV група III категория.
За чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР в процедурата трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ с покритие относимо към категорията на обектите, предмет на строителството на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Когато участникът е обединение, застраховката се представя от всеки член от обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. За чуждестранните лица изискването се прилага, съгласно чл. 171а от ЗУТ.


Участникът, респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР в процедурата трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ с покритие относимо към категорията на обектите, предмет на строителството, а именно IV група III категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата.
* Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират СМР за ремонт и/или изграждане на водопроводна и/или канализационна мрежа и съпътстващи дейности по възстановяване на терена с дължина не по-малко от 600 м.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да има прилага системи за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Важно!!! Настоящото изискване се прилага за всички обособени позиции!!!Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП. Трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.


1.Участникът следва да е изпълнил строителство /минимум едно/ с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата.
* Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбират СМР за ремонт и/или изграждане на водопроводна и/или канализационна мрежа и съпътстващи дейности по възстановяване на терена с дължина не по-малко от 600 м.
2.Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството, както следва:
- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда” или еквивалент.
Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
3.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството и лица, които ще изпълняват строителството, както следва:
- Ръководител на обекта: Образователна степен - магистър „Строителен инженер“ или еквивалентна. Професионален опит: като ръководител на обект при изпълнение на строителство на минимум един строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката
- Технически ръководител: Образователна степен: „Строителен инженер“ или „строителен техник“, съгласно чл. 163а, ал. 2 и 3 от ЗУТ. Професионален опит: като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ при изпълнение на строителство на минимум един строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката
- Отговорник по контрола на качеството – Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. Професионален опит: като отговорник по контрола на качеството при изпълнение на строителство на минимум строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката;
- Координатор по безопасност и здраве: Да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Професионален опит: като координатор по безопасност и здраве при изпълнение на строителство на минимум един строителен обект с обхват, сходен с предмета на поръчката.
* Под строителен обект с обхват, сходен с предмета и обема на поръчката следва да се разбират СМР за ремонт и/или изграждане на водопроводна и/или канализационна мрежа и съпътстващи дейности по възстановяване на терена с дължина не по-малко от 600 м.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, са съгласно документацията и в съответствие с приложимото законодателство.
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от Община Асеновград.
Към момента на обявяване на процедурата не е осигурено цялото финансиране на обекта, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП е включена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. "Академик Николай Хайтов"№9, зала 517

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представителти, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% ( три процента ) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума внесена по горепосочената сметка; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя една от предвидените форми на гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът за когото са налице някои от посочените обстоятелства, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.56 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалбата срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на ояблението за изменение или допълнителна информация, може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва