Деловодна информация
02709СЗДП - ТП - ДГС Никопол
792 04/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
04/06/2020 (дд/мм/гггг)
02709-2020-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие - ДП, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол 2016174760180
ул. Васил Левски № 27
Никопол BG314 5940 България
инж. Андриян Ангелов +359 06541-2797
persin@abv.bg +359 06541-3034

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200602LYrZ12542359


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200602LYrZ12542359
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и поддръжка на МПС, включително доставка на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Никопол
50110000      
Услуги

Обществената поръчка обхваща ремонт и поддръжка на 11 броя МПС и 4 броя мотоциклети, включително доставка на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП - ДГС Никопол.
Резервните части се доставят от Изпълнителя, който ще извършва изцяло ремонта и поддръжката на служебните МПС но ТП - ДГС Никопол, на базата на предложения от него процент отстъпка от продажната цена на дребно за съответния вид ремонт и резервна част. Ремонта и поддръжката са за срок от 36 (тридесет и шест) календарни месеца, считано от деня на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс. В посочената бройка на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване или закупуване на автомобили от посочените или от други марки. Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата на Изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Сервизна база (бази) на Изпълнителя.

Обществената поръчка обхваща ремонт и поддръжка на 11 броя МПС и 4 броя мотоциклети, включително доставка на резервни части, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП - ДГС Никопол.
Резервните части се доставят от Изпълнителя, който ще извършва изцяло ремонта и поддръжката на служебните МПС но ТП - ДГС Никопол, на базата на предложения от него процент отстъпка от продажната цена на дребно за съответния вид ремонт и резервна част. Ремонта и поддръжката са за срок от 36 (тридесет и шест) календарни месеца, считано от деня на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс. В посочената бройка на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване или закупуване на автомобили от посочените или от други марки. Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата на Изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Показателите за определяне на комплексната оценка на офертите и коефициентите за относителната им тежест, са както следва:
1.Показател К1–предл. цена за 1 преглед и диагностика–коеф. на тежест 40%.
2.Показател К2–предл. цена за 1 човекочас вложен труд–коеф. на тежест 40%.
Показател К3–предл. отстъпка от цената на дребно на вложените към момента на извършване на ремонта р.ч-коеф. на тежест 20%.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя поставя следните критерии за подбор:
1.Наличие на квалифициран персонал.
Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал, компетентен да извършва дейностите по ремонт и поддръжка, предмет на поръчката, придобил квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение.
2.Наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Участниците следва да разполагат със сервизна база, в която ще се извършват ремонтните услуги. Сервизната база следва да е оборудвана с техника за компютърна диагностика, подемник за ремонт на ходова част, машини за монтаж, демонтаж и баланс на гуми и друго необходимо техническо оборудване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителя поставя следните критерии за подбор:
1.Наличие на квалифициран персонал.
Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал, компетентен да извършва дейностите по ремонт и поддръжка, предмет на поръчката, придобил квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение.
2.Наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Участниците следва да разполагат със сервизна база, в която ще се извършват ремонтните услуги. Сервизната база следва да е оборудвана с техника за компютърна диагностика, подемник за ремонт на ходова част, машини за монтаж, демонтаж и баланс на гуми и друго необходимо техническо оборудване.


1.Критерий - минимално изискване: Участниците следва да разполагат с минимум 2 /два/ броя сервизни специалисти /технически лица/.
2.Критерий - минимално изискване: участниците следва да разполагат (собствени или наети) с минимум 1 брой сервизна база с отделни работни пространства за отделните видове дейности /автомонтьорски, електро-и др./, сервизната база де е оборудвана с минимум един или повече подемника и един или повече канала за едновременен прием при необходимост на повече МПС, машини за монтаж, демонтаж и баланс на гуми, както и с автомобил с възможност за репатриране на аварирали автомобили до 3,5 тона, ако сервизната база не е на територията на ТП – ДГС Никопол (общините Гулянци Никопол и Белене).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договор с избрания за Изпълнител на поръчката внася гаранцията за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която гарантира изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС – гр.Никопол с адрес: гр.Никопол ул.Васил Левски № 27

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При разглеждане и оценка на офертите ще се прилага обратен ред за отваряне на оферти по чл. 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.
Изисквания за личното състояние на участниците:
За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и за подизпълнители или трети лица които ще се ползват при изпълнението.
Основания за задължително отстраняване:
Възложителят отстранява от участие кандидат или участник, когато:
- е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК (чл.54, ал.1, т. 6 от ЗОП);
- е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която е установен, доказани с влязъл в сила акт;
- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
- е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ, или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен
основанията се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията се отнасят и за това физическо лице;
- изискванията не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв;
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура.
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Горепосоченото се прилага и когато участникът в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за член от обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Изискванията на Възложителя за липсата на горните обстоятелства се прилагат и спрямо подизпълнителите и трети лица.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на основание за отстраняване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът е 10/десет/ дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва