Деловодна информация
00413Община Горна Оряховица
 
да
да
03/06/2020 (дд/мм/гггг)
00413-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Горна Оряховица 000133673
пл. Георги Измирлиев № 5
Горна Оряховица BG321 5100 България
Гергана Чолакова - специалист обществени поръчки +359 618-60874
go_op_104@abv.bg +359 618-60203

Интернет адрес/и

http://www.g-oryahovica.org/

http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строително монтажни работи по Проект: BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Парк „Градска градина“
45000000      
Строителство

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6/шест/ основни части, както следва:
- Части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“;
- Част Конструкции;
- Част Геодезия;
- Част ВиК и Поливни системи;
- Част Електрозахранване;
- Част Видеонаблюдение;
Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в Техническа спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1188808.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Парк "Градска градина" в гр. Горна Оряховица

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6/шест/ основни части, както следва:
- Части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“;
- Част Конструкции;
- Част Геодезия;
- Част ВиК и Поливни системи;
- Част Електрозахранване;
- Част Видеонаблюдение;
Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в Техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Т „Срок за изпълнение на строителството“    55
Цена
45
II.2.6) Прогнозна стойност
1188808.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG161ПO001/5-2/2012/037 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Конкретинят срок за изпълнение на строителството е съгласно предложение за изпълнение на участника, част от Техническото предложение, като не следва да се правят предложения за изпълнение по - големи от 180 /сто и двадесет/ календарни дни.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците следва да са вписани в Централен професионален регистър на строителя за IV (четвърта) група, III (трета) категория строежи, а за чуждестранни лица, участници в процедурата – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Забележка: Възложителят е определил групата и категорията, в съответствие с видовете работи, които ще се изпълняват, както и съгласно Разрешението за строеж .
В случай на участие на обединение, критерият за подбор се доказва, съгласно условието на чл. 59, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
Доказване:
За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират в съответната част на е-ЕЕДОП обстоятелството, като посочат публичен безплатен регистър, от който да се провери вписването за посочената по - горе група и категория строежи или еквивалент. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва да разполагат с валидна към момента на подаване на офертата застраховка „Професионална отговорност“ в строителството по чл. 171 от ЗУТ с покритие за минимум четвърта група трета категория строежи, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалент. За чуждестранни лица се прилага разпоредбата на чл. 171а от ЗУТ, като се предвижда, и за чуждестранните лица, прилагане на хипотезата „еквивалентен“.

1. За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират в съответната част на е-ЕЕДОП обстоятелството, като посочат сумата и номер на застрахователната полица, а когато е възможно и публичен регистър, от който може да се направи служебна проверка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

1. Участниците следва да декларират в е-ЕЕДОП минимално изискуемите технически лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с професионалната компетентност /по смисъла на § 2, т. 41 от „Допълнителни разпоредби“ на Закона за обществените поръчки/, съгласно минималните изисквания на Възложителя, както следва:
1. Технически ръководител – да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;
2. Експерт „Контрол по качеството” – да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
3. Лице по безопасност и здраве в строителството: да притежава актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно;
Забележка: Посочените от участника лица могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

07/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Зала 222 на Община Горна Оряховица

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участници, техни упълномощени представители, които представят изрично за настоящата процедура пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Настоящата про;едура стартира под условие, съгласно чл. 114 от Закона за обществените поръчки.
2. В настоящата процедура Възложителят определя гаранция за изпълнение от 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
- парична сума, внесена по сметка на Възложителя:
IBAN:BG04FINV91503316803795
BIC:FINVBGSF
Банка: Първа Инвестиционна банка, клон Горна Оряховица
- банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът се удължава или се издава нова.
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или освобождаване се уреждат с проекта на договор между Изпълнителя и Възложителя. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договор с Изпълнителя.
3. На отстраняване в настоящата процедура подлежат участници, за които се установят основания съгласно чл. 54, чл. 55 при условията на чл. 56 и чл. 107 от Закона за обществените поръчки.
4. Договорът за обществена поръчка може да се изменя при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва