Деловодна информация
0006354400
СИ-29-3468 03/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00063-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военна академия Г. С. Раковски 129003305
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82
София BG411 1504 България
Давид Василев +359 29226682
vassilev.d@mail.bg +359 29441657

Интернет адрес/и

https://rndc.bg/profil

https://rndc.bg/profil/kinsal2020


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://rndc.bg/profil/kinsal2020
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Военна академия Г. С. Раковски 129003305
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82
София BG411 1504 България
Розелина Жекова/Диляна Гунчева +359 29226682
purop_nda@mail.bg +359 29441657

Интернет адрес/и

https://rndc.bg/profil

https://rndc.bg/profil/kinsal2020

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ВР 1004/КБ-ПФ - Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“
45454000      
Строителство

Подробните количества на изпълнение на видовете строителни работи и свързания с тях строителен надзор за обект ВР 1004/КБ-ПФ - Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“, които следва да се извършат са посочени подробно в Техническите спецификации и документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
243000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ВР 1004/КБ-ПФ - Ремонт на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45454000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, сграда киносалон и библиотека

Подробните количества на изпълнение на видовете строителни работи за обект ВР 1004/КБ-ПФ - Ремонт на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“ – извършване на СМР – извършване на СМР, които следва да се извършат са посочени подробно в техническата спецификация за обособената позиция и документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА СИ – „Предлаган срок за изпълнение“    10
ТП – „Технологична последователност на строителни и монтажните работи ”    45
КГС – „Гаранционен срок за изпълнени строителни и монтажните работи“    15
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
240000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участник, оферирал по-висока цена от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие при възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.
Участник посочил минимален срок по-кратък и срок по-голям от срока за изпълнение на поръчката ще бъдат отстранен от участие при възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

II.2) Описание 1

ВР 1004/КБ-ПФ - Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“ – упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, Военна академия „Георги Стойков Раковски”, сграда киносалон и библиотека

Подробните видове дейности свързани със строителния контрол и инвеститорски надзор за обект ВР 1004/КБ-ПФ - Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“ – упражняване на строителен надзор и инвеститорския надзор, които следва да се извършат са посочени подробно в техническата спецификация за обособената позиция и документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участник, оферирал по-висока цена от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие при възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция №1:Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и валиден контролен талон за 2020г. за строежи минимум първа група, първа категория.При подаване на офертата,изпълнението на изискването се декларира в еЕЕДОП.
За обособена позиция №2:Участниците трябва да притежават валиден Лиценз,съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол,приета с ПМС № 247/31.10.2003 г. или Удостоверение,издадено от началника на ДНСК,съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ,придружен/о от поименния списък на технически правоспособните физически лица,чрез които се упражнява дейността.При подаване на офертата,изпълнението на изискването се декларира в еЕЕДОП.
Документите,с които се доказва посочената информация за об. поз. №1 и №2 в еЕЕДОП,се представят в случаите по чл.67,ал.5 и 6 ЗОП.При участие на обединения,които не са юридически лица,съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него,с изключение на случаите,при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,посочено в договора за създаване на обединението,е предвидено,че тези лица ще изпълняват дейността.На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите за доказване на посочената в ЕЕДОП информация,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот,включително минимален оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката за всяка една обособена позиция,изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години или в зависимост от датата,на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
За обособена позиция № 1,следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка,валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”,по смисъла на чл.171 от ЗУТ,за вреди,причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им,съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ,бр.17 от 02.03.2004 г.).Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”,покриваща минималната застрахователна сума за строежи първа група, първа категория или еквивалентна.При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б.Икономическо и финансово състояние,т.5 с посочване на застрахователна сума,уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ.Участникът следва да представи доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ с клауза „Строител”,покриваща минималната застрахователна сума.
За обособена позиция № 2,следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка,валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”,по смисъла на чл.171 от ЗУТ,за вреди,причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им,съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г.).Валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”,извършващ строителен надзор, покриваща минималната застрахователна сума за строежи първа група, първа категория или еквивалентна.При подаване на офертата обстоятелствата се декларират в еЕЕДОП,Част IV:Критерии за подбор,раздел Б.Икономическо и финансово състояние,с посочване на застрахователна сума,уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл.171 ал.1 от ЗУТ.Документите,с които се доказва посочената информация в еЕЕДОП,се представят в случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


Минимален общ оборот,включително минимален оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката,изчислен на база годишните обороти в размер на 220 000? (двеста и двадесет хиляди) лева, от които 50% или 110 000 (сто и десет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 1 и в размер на размер на 3 000 (три хиляди) лева, от които 50% или 1 500 (хиляда и петстотин) лева в сферата,попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция № 2.При подаване на офертата обстоятелствата се декларират в еЕЕДОП,част IV:Критерии за подбор,раздел Б.Икономическо и финансово състояние,т.2а,с посочване на конкретния годишен оборот в стопанската област,обхваната от поръчката.Участникът предоставя и копие от годишния финансов отчет (ГФО) или техни съставни части,когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен.Документите,с които се доказва посочената информация в еЕЕДОП,се представят в случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи,той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ,който възложителят приеме за подходящ.Документите,с които се доказва посочената информация в еЕЕДОП,се представят в случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.
За обособена позиция № 1,следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка,валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”,по смисъла на чл.171 от ЗУТ,за вреди,причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им,съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.).Валидната застраховка „Професионална отговорност в строителството” да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група, първа категория или еквивалентна.При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП,част IV: Критерии за подбор, раздел Б.Икономическо и финансово състояние,т.5 с посочване на застрахователна сума,уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ.Участникът следва да представи доказателство за наличие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл.171 от ЗУТ,с клауза „Строител”,покриваща минималната застрахователна сума.
За обособена позиция № 2,следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка,валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”,по смисъла на чл.171 от ЗУТ,за вреди,причинени на други участници в строителството и/или на трети лица,вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им,съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.).Валидна застраховка „Професионална отговорност на консултанта”,извършващ строителен надзор да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група, първа категория или еквивалентна.При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП,част IV:Критерии за подбор, раздел Б.Икономическо и финансово състояние,с посочване на застрахователна сума,уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл.171 ал.1 от ЗУТ.Документите,с които се доказва посочената информация в еЕЕДОП, се представят в случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция № 1,участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката, (минимум 1 изпълнен обект) през последните 5 години,считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, да се разбира СМР свързани с ремонт на покривни конструкции, хидроизолации, демонтажни/монтажни работи на облицовки на стени, гипсова шпакловка и вътрешно боядисване.
За обособена позиция № 2,участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,(минимум 1 изпълнен обект) през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, да се разбира извършването на една или няколко от посочените видове консултантски услуги за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на СМР свързани с ремонтни дейности на сгради или изграждане на нови сгради.
3.Участниците следва да притежават и за двете обособени позиции, следните валидни сертификати:
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство/или проектиране и надзор;
Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015или еквивалентен с обхват строителство/или проектиране и надзор.
Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица,включително такива,които отговарят за контрола на качеството и лица,които ще изпълняват строителството,както следва:За обособена позиция № 1:Ръководител на обект.Ръководителят на обекта трябва да притежава професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър,специалност „промишлено и гражданско строителство”,„строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно с общ професионален опит-минимум 5 години;Технически ръководител–отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент.Лице по безопасност и здраве–съгласно чл.5,от Наредба № 2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент.За обособена позиция № 2:Ръководител на обект.Ръководителят на обекта трябва да притежава професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър,специалност „промишлено и гражданско строителство”,„строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно,с общ професионален опит-минимум 5 години;Експерт по качеството на строителните материали–да притежава професионална квалификация „инженер” и образователна степен бакалавър,специалност„Строителен инженер”,„Машинен инженер”или еквивалентно,удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез еЕЕДОП. Като в еЕЕДОП посочва списък на персонала, в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност.


За обособена позиция № 1,участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката, (минимум 1 изпълнен обект) през последните 5 години,считано от датата на подаване на офертата.За обособена позиция №2,участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,(минимум 1 изпълнен обект) през последните 3години.Участниците следва да притежават и за двете обособени позиции,валидни сертификати:Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство/или проектиране и надзор.Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват строителство/или проектиране и надзор.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица,които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване,съгласно чл.5а,ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в други държави членки.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни,в които се съдържат декларираните обстоятелства,или компетентните органи,които съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен,са длъжни да предоставят информация.На основание чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите,чрез които се доказва информацията,посочена в еЕЕДОП.Преди сключването на договора за обществена поръчка,изпълнителя предоставя доказателства за декларираните обстоятелства.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда,когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже,че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица,включително такива,които отговарят за контрола на качеството и лица,които ще изпълняват строителството,както следва:За обособена позиция № 1:Ръководител на обект.Ръководителят на обекта трябва да притежава професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър,специалност „промишлено и гражданско строителство”,„строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно с общ професионален опит-минимум 5 години;Технически ръководител–отговарящ на изискванията съгласно чл.163а от ЗУТ или еквивалент.Лице по безопасност и здраве–съгласно чл.5,от Наредба № 2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент.За обособена позиция №2:Ръководител на обект.Ръководителят на обекта трябва да притежава професионална квалификация „инженер” и образователна степен магистър,специалност „промишлено и гражданско строителство”,„строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентно,с общ професионален опит-минимум 5 години;Експерт по качеството на строителните материали–да притежава професионална квалификация „инженер” и образователна степен бакалавър,специалност„Строителен инженер”,„Машинен инженер”или еквивалентно,удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол за съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.Продължава в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Военна академия "Г. С. Раковски" - Брифинг зала

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължение от раздел III.1.3
При участие на обединения, които не са ЮЛ,съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Като в еЕЕДОП посочва Списък на персонала,в който посочват лицата и тяхната професионална компетентност.
По отношение на участника не трябва да са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1 т.1, 3 и 5 от ЗОП,като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП.
1.Гаранция за изпълнение на договора.Участникът,определен за изпълнител,при подписване на договора представя гаранция в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка.Условията и сроковете за освобождаване,респ. задържане на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
2.В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, включително и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3. В процедурата може да участва участник,за който има липсва на основание на база чл. 69 от Закона за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).Лице, заемало висша публична длъжност,което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури,свързани с предоставяне на средства от фондове,принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията,в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.Забраната по предходното изречение за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове,принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава,се прилага и за юридическо лице,в което лицето по предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
4. Възложителят изисква от участниците при изготвяне на офертата да са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,пазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд;Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към услугите,предмет на поръчката,както следва:Относно задълженията,свързани с данъци и осигуровки: НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg
Относно задълженията,закрила на заетостта и условията на труд:МТСП,интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;София 1051,ул. Триадица №2,тел: 8119 443;Относно задълженията,опазване на околната среда:МОСВ,интернет адрес:http://www.moew.government.bg,1000 София,ул."У. Гладстон" №67 тел: 02/ 940 6331,Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.
При откриване на процедурата не е осигурено финансиране.На основание чл.114 от ЗОП,сключеният договор ще бъде с отложено изпълнение,като дейностите ще започнат да бъдат изпълнявани и разплащания ще се осъществяват само след получаване на финансиране.
Огледът е задължителен само за участниците за обособена позиция №1.Възложителят ще осигури посещение/оглед на обекта за строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сградата киносалона и библиотеката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
В случаите по т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП (срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва