Деловодна информация
00073
 
да
да
02/06/2020 (дд/мм/гггг)
00073-2020-0031 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България 2
Велико Търново BG321 5000 България
Надя Петрова, Явор Иванов +359 62619231
mop_vt@abv.bg +359 62619231

Интернет адрес/и

www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/805/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/805/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Велико Търново 000133634
пл. Майка България 2
Велико Търново BG321 5000 България
Иво Лазаров - Главен експерт в Отдел Информационно-техническо обслужване +359 62619108
ivo.lazaraov@veliko-tarnovo.bg +359 62619231

Интернет адрес/и

www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/805/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа и други дейности за нуждите на Община Велико
45310000      
Строителство

Обособена позиция 1: Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище.
Обособена позиция 2: Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII.
Обособена позиция 3: Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
489817.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изместване на два броя кабели, намиращи се на територията на Старо военно училище 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Старо военно училище - гр. Велико Търново

Необходимо е преместването на два броя кабели. Изпълнението на тази позиция се състои от следните дейности:
1 НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШУРФОВЕ 1/0.8/0.6
2 РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР-БЕТОНЕН
3 РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР - С ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ
4 РАЗКЪРТВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА
5 РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА
6 РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА
7 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН
8 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРС ПЛОЧКИ НОВИ
9 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С ПЛОЧКИ - СТАРИ
10 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ПЪТ
11 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 0,8Х0,4
12 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 0.8/0.4 В/У КАБЕЛ
13 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 1,1Х0,4
14 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 1,1Х0,4 В/У КАБЕЛ
15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РVС ТРЪБИ Ф110 В БЕТОНОВ КОЖУХ
16 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РVС ТРЪБИ ф 110 ММ ИЗКОП
17 НАПРАВА ПОДЛОЖКА С ПЯСЪК И ПОКРИВАНЕ С РVС СИГНАЛНА ЛЕНТА - ЗА ЕДИН КАБЕЛ
18 ЗАСИПВАНЕ КОЛЕКТОР С ПЯСЪК
19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ
20 ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО/СЪОРЪЖЕНИЕ
21 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
22 НАПРАВА НА ОТВОР В БЕТОН
23 ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ЛИНИЯ
24 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СрН В ТРЪБИ НА 120 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО
25 НАПРАВА НА МУФА СрН - ЗА ЕДНО ЖИЛО
26 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NA2XS(F)2Y 185 ММ2
27 ДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 КV ''ЗМ'' ЗАКРИТ МОНТАЖ
28 ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА СР.Н
29 НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1,2/1,2
30 МОНТАЖ НА РVС ТРЪБИ Ф 140 В БЕТОНЕН КОЖУХ
31 ПОЛАГАНЕ НА РVС ТРЪБИ Ф 140 ММ В ИЗКОП
32 Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила
33 Трасиране на Кабел 20kV или 1kV
34 ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА КАБЕЛ 1КВ (Електро, Геодезия, ПБ, ПБЗ, ВОД) и осъществяване на авторски надзор
Количествата на необходимите работи посочени в техническата спецификация са прогнозни и следва да бъдат конкретизирани в техническия проект. Передложената цена по договора не може да бъде увеличавана, независимо от настъпила промяна в количествата на някои от видовете работи.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на дейностите по поръчката    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
86929.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Дейностите по тази обособена позиция ще започнат при осигурено финансиране от страна на Община Велико Търново.

II.2) Описание 1

Изместване на ТП ледена площадка от УПИ XXII 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45311000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Гр. Велико Търново

Необходимо е изместване на ледена площадка, за което е е необходимо извършването на следните дейности:
1 НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШУРФОВЕ 1/0.8/0.6
2 РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР-БЕТОНЕН
3 РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР - С ТРОТОАРНИ ПЛОЧКИ
4 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН
5 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРС ПЛОЧКИ НОВИ
6 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 1,1Х0,4
7 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 1,1Х0,4 В/У КАБЕЛ
8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РVС ТРЪБИ Ф110 В БЕТОНОВ КОЖУХ
9 НАПРАВА ПОДЛОЖКА С ПЯСЪК И ПОКРИВАНЕ С РVС СИГНАЛНА ЛЕНТА - ЗА ЕДИН КАБЕЛ
10 НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,0/1,0/1,0
11 ЗАСИПВАНЕ КОЛЕКТОР С ПЯСЪК
12 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБИ НАД 3Х120+50 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО
13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ
14 СФАЗИРОВКА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН
15 НАПРАВА КАБЕЛНА ГЛАВА НН НАД 3Х95+50 /4Х95/ ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО
16 ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО/СЪОРЪЖЕНИЕ
17 НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА
18 ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА
19 ИЗПИТВАНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ НН
20 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
21 НАПРАВА НА ОТВОР В БЕТОН
22 ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ В ИЗКОП
23 МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО СТЕНА ИЛИ КОНСТРУКЦИЯ
24 ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ЛИНИЯ
25 МОНТАЖ НА ТРАФОМАШИНА ДО 400 КVA ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА БКТП/ТП
26 ДЕМОНТАЖ ТРАФОМАШИНА ДО 400 KVA ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА БКТП/ТП
27 ДЕМОНТАЖ РАЗЕДИНИТЕЛ В ТРАФОПОСТ
28 ДЕМОНТАЖ ШИННА СИСТЕМА
29 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СрН В ТРЪБИ НА 120 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО
30 НАПРАВА НА МУФА СрН - ЗА ЕДНО ЖИЛО
31 СФАЗИРОВКА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ Ср.Н
32 ИЗПИТВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ СрН - ЗА ТРИ ЖИЛА
33 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NA2XS(F)2Y 185 ММ2
34 ДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 КV ''ЗМ'' ЗАКРИТ МОНТАЖ
35 ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА СР.Н
36 НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1,2/1,2
37 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NAYY-J 4Х185 ММ2
38 Изкопаване на шахти за муфи
39 МОНТАЖ НА РVС ТРЪБИ Ф 140 В БЕТОНЕН КОЖУХ
40 Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила
41 НАПРАВА КАБЕЛНИ МУФИ НАД 3Х95 +50 /4Х95/ ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО
42 Монтаж на табло ГТ
43 Монтаж на табло РТ
44 Монтаж на модул от КРУ
45 Демонтаж на прекъсвач в трафопост
46 НАПРАВА ФУНДАМЕНТ ЗА БКТП ЗА ДВЕ ТРАФОМАШИНИ
47 МОНТАЖ НА БКТП ДВОЙНО
48 ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХН. ПРОЕКТ ЗА КАБЕЛ 20KV И БКТП (ЕЛЕКТРО, КОНСТР., АРХИТЕКТУРА, ПБЗ, ПБ, ГЕОДЕЗИЯ) и извършване на авторски надзор.
49 ТРАНСПОРТ НА СТАРИ МАТЕРИАЛИ ДО СКЛАД НА ЕРП СЕВЕР ГР. Г.ОРЯХОВИЦА
50 ДОСТАВКА НА БКТП 20/0,4KV 2X1000 KVA - ПО СХЕМА
Количествата на необходимите работи посочени в техническата спецификация са прогнозни и следва да бъдат конкретизирани в техническия проект. Передложената цена по договора не може да бъде увеличавана, независимо от настъпила промяна в количествата на някои от видовете работи.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за извършване на дейностите    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
235861.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
70

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Дейностите по тази обособена позиция ще започнат при осигурено финансиране от страна на Община Велико Търново.

II.2) Описание 1

Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4KV 400KVA и кабел 20KV за обект в село Церова кория, местност Иванова чешма 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

село Церова Кория, Община Велико Търново

Необходимо е изграждането на трафопост, което включва извършването на следните дейности:
1 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х2.5 ММ2
2 НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШУРФОВЕ 1/0.8/0.6
3 РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАР-БЕТОНЕН
4 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН
5 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 0,8Х0,4
6 НАПРАВА ИЗКОП ІІІ КАТЕГОРИЯ 1,1Х0,4
7 МОНТАЖ МЕТАЛНА ТРЪБА ПО СТЪЛБ / СТЕНА /
8 НАПРАВА ПОДЛОЖКА С ПЯСЪК И ПОКРИВАНЕ С РVС СИГНАЛНА ЛЕНТА - ЗА ЕДИН КАБЕЛ
9 ЗАСИПВАНЕ КОЛЕКТОР С ПЯСЪК
10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛНИ МАРКИ
11 ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО/СЪОРЪЖЕНИЕ
12 МОНТАЖ ТРИФАЗЕН ДИРЕКТЕН ЕЛЕКТРОМЕР
13 ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФАЗОВИ ПРОВОДНИЦИКЪМ СТЪЛБ НН ИЛИ СН
14 НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА
15 ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ТОЧКА
16 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
17 НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
18 ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ В ИЗКОП
19 МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ММ ПО СТЕНА ИЛИ КОНСТРУКЦИЯ
20 ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ЛИНИЯ
21 МОНТАЖ НА ТРАФОМАШИНА ДО 400 КVA ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА БКТП/ТП
22 ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СрН В ТРЪБИ ДО 95 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО
23 ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ Ср.Н В ИЗКОП ДО 95 ММ2 ВКЛЮЧИТЕЛНО - ЕДНО ЖИЛО
24 НАПРАВА НА ПРЕВРЪЗКИ НА КАБЕЛИ
25 НАПРАВА НА МУФА СрН - ЗА ЕДНО ЖИЛО
26 СФАЗИРОВКА НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ Ср.Н
27 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР ИНК-20 ИЛИ ПОЛИМЕРЕН ПОДПОРЕН
28 ИЗПИТВАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯТА НА КАБЕЛ СрН - ЗА ТРИ ЖИЛА
29 ДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 КV ВЪНШЕН МОНТАЖ
30 ДОСТАВКА КАБЕЛНА ГЛАВА 20 КV ''ЗМ'' ЗАКРИТ МОНТАЖ
31 ДОСТАВКА НА КАБЕЛНА МУФА СР.Н
32 ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ПОЛИМЕРЕН НОСЕЩ
33 ДОСТАВКА НА ТЕПО 1Т
34 МОНТАЖ НА ТАБЛО ДО 5 ЕЛЕКТРОМЕРА ВКЛЮЧИТЕЛНО - НА СТЪЛБ
35 ТАКСА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПОДСИГУРЯВАНЕ КЪМ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
36 ТРАНСПОРТ НА АВТОКРАН 35 Т ДО ОБЕКТА
37 РАБОТА С АВТОКРАН НАД 35 ТОНА
38 РАБОТА С АВТОВИШКА 22 М
39 НАПРАВА И МОНТАЖ РЕПЕРИ ЗА КАБЕЛНИ ЛИНИИ
40 НАПРАВА ШАХТА ЗА КАБ. КОЛЕКТОР 1,7/1,2/1,2
41 МОНТАЖ НА РVС ТРЪБИ Ф 140 В БЕТОНЕН КОЖУХ
42 ДОСТАВКА НА КАБЕЛ ТИП NA2XS(F)2Y 95 ММ2
43 Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила
44 Изпитване и наладка на силов трансформатор
45 НАПРАВА ФУНДАМЕНТ ЗА БКТП ЗА ЕДНА ТРАФОМАШИНА
46 МОНТАЖ НА БКТП
47 ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХН. ПРОЕКТ ЗА КАБЕЛ 20KV И БКТП (ЕЛЕКТРО, КОНСТР., АРХИТЕКТУРА, ПБЗ, ПБ, ГЕОДЕЗИЯ) и упражняване на авторски наздор.
48 Монтаж на трифазни спусъчни отклонения СрН - комплект
49 Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа
50 Монтаж на катодни отводители СрН
51 Монтаж на разединител /РОС, РОМ, РОМзК/
52 ТАБЕЛКИ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ ''ВНИМАНИЕ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ''
53 ДОСТАВКА РАЗЕДЕНИТЕЛ РОМзК С РЛЗ 20/400
54 ДОСТАВКА КАТОДНИ ОТВОДИТЕЛИ
55 Доставка Клема токова алуминиева 25\95
56 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - БЕТОНЕН С АРМИРОВКА
57 МОНТАЖ БЕТОННИ БОРДЮРИ - НОВИ
58 МОНТАЖ НА ТОКОВ ИЛИ НАПРЕЖЕНОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР
59 ДОСТАВКА НА БКТП 20/0,4 KVA 400KVA С КРУ НА SF6 С РАЗМЕРИ 2,65/2,40, (Вход -1 бр.;Мерене 20kV-1 бр. Защита Трафо- 1бр.; Гл.Прек. 630А-1 бр.; Изводи НН с ВП 400А- 6 бр.;)
60 ДОСТАВКА ТРАНСФОРМАТОР ТМ 20/0.4 KV 400KVA С ТОЛЕРАНС НА ЗАГУБИТЕ СЪГЛАСНО EN6OO76-1.
Количествата на необходимите работи посочени в техническата спецификация са прогнозни и следва да бъдат конкретизирани в техническия проект. Передложената цена по договора не може да бъде увеличавана, независимо от настъпила промяна в количествата на някои от видовете работи.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
73150.90      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Дейностите по тази обособена позиция ще започнат при осигурено финансиране от страна на Община Велико Търново.

II.2) Описание 1

Направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности по заявка. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Община Велико Търново

Позицията включва извършването на строително монтажни работи свързани с електрически инсталации. Работите, които ще бъдат извършвани по тази позиция зависят от конкретните нужди на възложителя и ще бъдат възлагани с възлагателно писмо след заявка от конкретната структура на общината. Списък на дейностите, които ще бъдат извършвани се съдържа в техничеескатта спецификация. За дейности, които не са изброени в спецификацията цените на материалите ще се доказват с фактури, а трудът ще се заплаща по ценообразуващи показатели. Срокът за изпълнение на възложеното ще бъде определян от възожителя във възлагателното писмо.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
93875.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Лицето, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за трета група строежи, трета категория, в съответствие с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП – в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен. Посочва се дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП - Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи. В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени.
Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, документът да се представи на оригиналния език и в превод на български език, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят.

не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се поставят.

не се изисква.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Велико Търново, пл. Майка България 2

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ППЗОП, на публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изпълн-то на СМР се извършва в съотв. с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на РС и след подп-не на Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво на строежа (за поз. 1-3). Изпълнителят, ще упражнява авт. надзор по време на строителството, съгл. одобрените проектни док-ции и приложимата норм. уредба поср-вом експертите проектанти по отд-те части на проекта или упълн-ни от тях лица при усл-е,че упълн. лица притежават квалиф-ция,съотв-ща на заложените в процедурата мин. изискв-я към съотв-я експерт проектант и са предварително одобрени от Възл-ля.(за поз. 1-3).Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените осн-я в чл.54,ал.1,т.1-7 ЗОП.Може да не се отстрани от процедурата уч-к, за когото са налице посочените осн-я ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни,за да се гарантира неговата надежност.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице осн-ята по чл.54, ал.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на проц-та.В проц-та могат да подават оферти всички български или чуждестранни физ. или ЮЛ, вкл. техни обединения, както и всяко др. образувание,което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгл. законод-то на държавата,в която то е установено.Клон на чужд.лице може да е самостоятелен уч-к в процедура за възлагане на общ. поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгл. законодателството на държавата,в която е установен.Възложителят отстранява от процедурата:1.уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др. условие,посочено в обявлението за общ. поръчка или в докум-та;2.участник, който е представил оферта, която не отговаря на:а)предварително обявените усл-я на поръчката;б)правила и изисквания,свързани с опазване на окол. среда,соц-то и труд-то право,приложими колективни спор-я и/или разпоредби на междуна-то екол-о,соц-но и трудово право,които са изброени в прил.№10 на ЗОП;3.уч-к,който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл.чл.72, ал. 3–5 от ЗОП;4. Уч-ци, които са свързани лица.5. Уч-ци за които са налице пречки за участие в процедура по ЗОП,съгл. ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;в други случаи,посочени в докум-ята за участие.2.На основание чл.47,ал.4 ЗОП посочвам,че инф-ция:- относно задълженията,свързани с данъци и осиг-ки може да бъде намерена от НАП;-относно опазване на окол. среда от може да бъде намерена от МОСВ;-относно закрила на заетостта и усл-та на труд може да бъде намерена от МТСП.3.При подаване на офертата за участие уч-кът декларира липсата на осн-ята за отстраняване и съотв-е с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП(съгл. изиск-та на чл.67,ал.1 от ЗОП).В случай,че уч-кът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съотв-то с крит-те за подбор или че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП,съдържащ инфор-та по чл.67, ал.1 от ЗОП;При участие на обед-я, които не са ЮЛ, съотв-ето с крит-те за подбор се доказва от обедин-то уч-к,а не от всяко от лицата, вкл.и в него, с изкл-е на съотв. рег-ция, представяне на сертификат или др. условие, необходимо за изп-ние на поръчката, -съгл. изискв-та на норм. или адм-вен акт и съобр-о разпр-то на участието на лицата при изпъл-ие на дейн-те,предвидено в договора за създаване на обединението. Уч-кът, определен за изп-л, избира сам формата на гар-ята за изп-ние съгл. из-ята на чл.111,ал.5 от ЗОП.Възл-лят определя ГИ да е в размер на 4% от ст-ста на д-ра без ДДС. Изп. представя г-я обезпечаваща аванса в пълния му размер в една от формите посочени в закона. Същата се освобождава до три дни сле усвояване на аванса.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва