Деловодна информация
00611община Кресна
137 02/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00611-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Кресна 000024720
ул.Македония 96
Кресна BG413 2840 България
инж.Петър Борисов Петров +359 74338776
obshtina_kresna@abv.bg +359 74338730

Интернет адрес/и

http://kresna-bg.com/

http://e-obp.eu/bp/Kresna


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Kresna
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция на улици в гр.Кресна:„Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1,„Влахински езера”от о.т.157 до о.т.149,„Пирин” от о.т.130 до о.т.136,„Спартак”от о.т.153до о.т.151 и„Цар Самуил”ото.т131до о.т135
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка обхваща цялостна реконструкция на улици в град Кресна Община Кресна, включваща ремонтни работи по подмяна на компрометирана асфалтова настилка, изграждане на нови улични тротоари и бордюри, понижаване на тротоарната настилка за осигуряване на достъпна архитектурна среда за инвалиди и монтиране на вертикална маркировка – пътни знаци за постоянна организация на движението.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат, са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация, както и в приложените към нея Количествено-стойностна сметка на видовете дейностите с предлагани единични цени (КСС) – Образец № 4.1 и одобрен инвестиционен проект. Работите следва да бъдат извършени при съобразяване с посочените документи, като изпълнителят се съобрази с издаденото разрешение за строеж.
Категорията на обекта - трета съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква “а“ от ЗУТ и чл.6, ал.1, т.2 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатура
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1105019      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Кресна, община Кресна

Предметът на настоящата поръчка обхваща цялостна реконструкция на улици в град Кресна Община Кресна, включваща ремонтни работи по подмяна на компрометирана асфалтова настилка, изграждане на нови улични тротоари и бордюри, понижаване на тротоарната настилка за осигуряване на достъпна архитектурна среда за инвалиди и монтиране на вертикална маркировка – пътни знаци за постоянна организация на движението.
Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация, както и в приложените Количествено-стойностна сметка на дейностите – образец № 4.1. и инвестиционен проект. Работите следва да бъдат извършени въз основа на същите, като изпълнителят се съобрази с издадените разрешения за строеж.
Категорията на обекта - трета съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква “а“ от ЗУТ и чл.6, ал.1, т.2 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата за видовете строежи.
Критериите по-долу
 
ДА КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (КТП)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1105019      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
500

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01 от 07.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за финансиране на по Процедура чр

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от втора група (строежи от транспортната инфраструктура), минимум трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква “а“ от ЗУТ и чл.6, ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, т. 1).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/), освен ако необходимата информация не е достъпна в публичен регистър. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща поне минималната застрахователна сума за категорията на строежа – предмет на поръчката, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията на строеж - предмет на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща поне минималната застрахователна сума за категорията на строежа – предмет на поръчката, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията на строеж - предмет на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
**За „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ се приема: строителни дейности, свързани с изграждане (ново строителство) и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или аварийно възстановителни работи на улична и/или на пътна мрежа с обем не по-малко от 6500 кв.м. Изискването може да се докаже с изпълнението на една или повече дейности.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т.1а). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
2.1. Технически ръководител на обекта, който следва:
- да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от Закона за устройство на територията, а именно: да е строителен инженер, архитект или строителен техник;
- да притежава опит в реализацията на минимум 2 (два) инвестиционни проекта в строителството на ръководна позиция – ръководител екип и/или технически ръководител или еквивалентна.
2.2. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който следва:
- да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна;
- да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.
2.3. Специалист по контрол на качеството, който следва:
- да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
- да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.
При подаване на оферта, съответствието с изискванията по т. 3.2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6). В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, горното изискване се доказва с представянето на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:
1. Комбиниран багер - 1 бр.
2. Автосамосвал – 2 бр.
3.Бордова товарна кола – 1 бр.
4. Фугорезачка – 1 бр.
5. Компресор подвижен – 1 бр.
6. Асфалтополагаща машина – 1 бр.
7. Самоходен валяк – 1 бр.
8. Малогабаритна техника – 1 бр.
Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката.
Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.


През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
Технически ръководител на обекта, който следва:
- да отговаря на изискванията по чл. 163а, ал. 4, изр. 1 от Закона за устройство на територията, а именно: да е строителен инженер, архитект или строителен техник;
- да притежава опит в реализацията на минимум 2 (два) инвестиционни проекта в строителството на ръководна позиция – ръководител екип и/или технически ръководител или еквивалентна.
Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който следва:
- да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна;
- да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.
Специалист по контрол на качеството, който следва:
- да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;
- да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството.
Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:
1. Комбиниран багер - 1 бр.
2. Автосамосвал – 2 бр.
3.Бордова товарна кола – 1 бр.
4. Фугорезачка – 1 бр.
5. Компресор подвижен – 1 бр.
6. Асфалтополагаща машина – 1 бр.
7. Самоходен валяк – 1 бр.
8. Малогабаритна техника – 1 бр.
Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката.
Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.
Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от общата цена на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 60 дни, след крайния срок на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;
Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Начинът и схемата на плащане са посочени в проекта на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

зала №2 на община Кресна

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват учстниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато, преди или по време на провеждането й, за него са възникнали следните обстоятелства:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган ;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
9. е лишен от правото да упражнява определена професия (строител) или дейност (строителство) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
12. е опитал да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Забележка:
a. Основанията по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 по-горе се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В горните случаи, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 се отнасят и за това физическо лице.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

сроковете за подаване на жалби са съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва