Деловодна информация
02709СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци
ДК-03-097 02/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
02709-2020-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северозападно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Чипровци 2016174760138
ул. Васил Левски №19
Чипровци BG312 3460 България
Петя Антова +359 095542197
dgstp_chiprovci@abv.bg +359 095542197

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200601vLIy12535801


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200601vLIy12535801
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост и други дейности, съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци
45233142      
Строителство

Предвиден е ремонт на съществуващи горски пътища с обща прогнозна дължина 7,1 км и ширина 4 м., за които са предвидени 200 часа работа с верижен булдозер. Ремонтите ще включват: почистване на паднали дървета, скали, камъни, насипване, изкопаване и изравняване на появили се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци, почистване на съществуващите уширения.
В процеса на работа при необходимост Възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер в рамките на предвидения финансов ресурс.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Горски територии, стопанисвани от ТП ДГС Чипровци

Предвиден е ремонт на съществуващи горски пътища с обща прогнозна дължина 7,1 км и ширина 4 м., за които са предвидени 200 часа работа с верижен булдозер. Ремонтите ще включват: почистване на паднали дървета, скали, камъни, насипване, изкопаване и изравняване на появили се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци, почистване на съществуващите уширения.
В процеса на работа при необходимост Възложителят може да заявява и други дейности със сходен характер в рамките на предвидения финансов ресурс.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на участниците отнасящи се до годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил за последните пет години минимум една дейност/ строителство, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, считано от датата на подаване на офертата(чл.63, ал. 1, т.1, б."а"). Под „строителство със сходен или идентичен предмет ” следва да се разбира: ново строителство на временни горски пътища, с цел осигуряване достъп до насаждения или ремонт на съществуващ горски път.Под „изпълнено строителство ” се разбира такова,което независимо от датата на сключването е приключила в рамките на заложения от Възложителя срок.
Възложителят не се интересува от обема на извършеното строителство.
2. За изпълнение на предмета на обществената поръчка е необходимо участникът да разполага с техническо оборудване: верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с.


Участникът да е изпълнил през последните 5(пет) години минимум една дейност/ строителство, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, считано от датата на подаване на офертата.Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор: при подаване в офертата с информация в ЕЕДОП(попълнена част ІV, буква "В"), при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП- с документите по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП/списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверениея за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2.Участникът да разполага минимум с един верижен булдозер с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с. Поставеното изискване се доказва: при подаване на офертата с информация в ЕЕДОП/попълнена част ІV, буква "В"/, при условията на чл. 67, ал.5, във връзка с чл.64, ал.1, т.9 и чл.63, ал. 1, т.8 е необходимо участникът да представи декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП; за когото е приложима забраната по чл.3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; за който е налице несъответствие с чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП; който не представи техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката; който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката; за когото е налице забраната по чл.69 от ЗПКОНПИ. Липсата на обстоятелства за отстраняване при подаване на оферта се декларират в ЕЕДОП. Участниците могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надежност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграза на ТП ДГС Чипровци, гр. Чипровци, ул. Васил Левски №19

Офертите се отварят на публично заседание , на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Източник на финансиране на обществената поръчка - средства от стопанската дейност на стопанството. 2. Плащането по договора ще се извърши в 10 дневен срок от депозирането на фактура от Изпълнителя и подписан приемо-предавателен протокол. 3. Възложителят изисква от определения Изпълнител да предостави гаранция в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС в една от формите , посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП, които да обезпечат изпълнението му. 4.Участниците могат да получат информация: за задълженията свързани с данъци и осигуровки от НАП/www.nap.bg/ за задълженията, свързани с опазване на околната среда он Министерство на околната среда и водите/http://ww3.moew.goverment.bg, за задълженията свързани със закрила на заетостта и условията на труд он Министерство на труда и соц. политика /http:/www.mlsp.goverment.bg/ 5. На основание възможността дадена от чл. 181 от, ал. 2 от ЗОП, при провеждане на процедурата назначената от Възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП ще приложи "обратен" ред за разглеждане на офертите т. е. оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор. В този случай проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин , който не се влияе от оценката на техническите и ценовите предложения. Действията на комисията по разглеждане, оценка и класиране се извършва в последователност, съгласно разпоредба на чл. 61 от ППЗОП. На основание чл.47, ал.6 от ППЗОП Възложителят не поставя изискване ценовото предложение на участниците да бъде предоставено в запечатан плик.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал. 1 , т.4 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или/решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва