Деловодна информация
00024
ОЕ-329 01/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00024-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Елин Пелин 000776242
Пл. Независимост 1
Елин Пелин BG412 2100 България
Станислав Димитров +359 725-60208
kmet.elinpelin@gmail.com +359 725-60208

Интернет адрес/и

http://elinpelin.org/

http://elinpelin.org/section-13-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://elinpelin.org/section-13-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Лесново Етап I – гл. клон I (от о.т. 61 до о.т. 63), кл.1, кл.2, кл“
45221111      
Строителство

Предмет на обществената поръчка са строително-монтажни работи за Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Лесново Етап I – гл. клон I (от о.т. 61 до о.т. 63), кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.7, кл.8, кл.9, кл.10, кл.11, кл.12, кл.26, (Дължините на трасето в I-ви етап са 2921м. с тръби Ф90 ПЕВП и 227м с тръби Ф110 ПЕВП. Това са гл.кл. I (от о.т. 61 до о.т. 63), кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.4‘, кл.5, кл.5‘, кл.7, кл.8, кл.9, кл.9‘, кл.10, кл.11, кл.12, кл.26, кл.26‘, кл.29 (от о.т. 239 до о.т. 241)) и сградни водопроводни отклонения с Ф32 ПЕВП
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
416666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Елин Пелин

Предмет на обществената поръчка са строително-монтажни работи за Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Лесново Етап I – гл. клон I (от о.т. 61 до о.т. 63), кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.7, кл.8, кл.9, кл.10, кл.11, кл.12, кл.26, (Дължините на трасето в I-ви етап са 2921м. с тръби Ф90 ПЕВП и 227м с тръби Ф110 ПЕВП. Това са гл.кл. I (от о.т. 61 до о.т. 63), кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.4‘, кл.5, кл.5‘, кл.7, кл.8, кл.9, кл.9‘, кл.10, кл.11, кл.12, кл.26, кл.26‘, кл.29 (от о.т. 239 до о.т. 241)) и сградни водопроводни отклонения с Ф32 ПЕВП
Критериите по-долу
 
ДА "Качество на техническото предложение"    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
416666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, първа категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай на участник-обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
Документи за доказване на поставеното изискване:
- Копие на валидно удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за IV група, строежи от I категория, съгласно чл. 8 от ПРВВЦПРС.
Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, в размер, който е равен или по-голям от прогнозната стойност на поръчката, реализиран за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка“ следва да се разбира: оборот, реализиран от изпълнение на строително – монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа.
Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват първа категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.


1.Участникът, определен за изпълнител представя копие на:
1.1. Годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която изпълнителят е установен.
1.2.Справка за оборота в сферата на строителство.
Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2.Участникът, определен за изпълнител представя застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват първа категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен/еквивалентен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под „дейност (строителство), идентична или сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа.
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа от Изпълнителя на Възложителя (Констативен акт протокол 15 или еквивалентен документ, удостоверяващ предаването на строежа от изпълнителя на възложителя - когато съставянето му не е задължително, съгласно действащото българско законодателство, както и за обекти, изпълнени извън страната).
Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената дейност (строителство).
2.Участникът да има внедрена система - по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качество или еквивалентна, с обхват на сертификация строително-монтажни работи.


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под „дейност (строителство), идентична или сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа.
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа от Изпълнителя на Възложителя (Констативен акт протокол 15 или еквивалентен документ, удостоверяващ предаването на строежа от изпълнителя на възложителя - когато съставянето му не е задължително, съгласно действащото българско законодателство, както и за обекти, изпълнени извън страната).
Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнената дейност (строителство).
2.Участникът да има внедрена система - по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качество или еквивалентна, с обхват на сертификация строително-монтажни работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 1 % (едно на сто) от стойността на договора, без вкл. ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение след писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 дни в случай, че изпълнението на договора е удостоверено с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

Офертите ще бъдат отворени на 01.07.2020 г. в 16:30 ч. в административната сграда на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост № 1, ет.2, заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и средствата на масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Специфични национални основания за отстраняване – 1. осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл.254а - 255а и чл.256 - 260 от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 4. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 6. Обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания за отстраняване в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Ватикана
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва