Деловодна информация
00754Община Борино
1720 01/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00754-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борино 000614856
с.Борино,ул.Христо Ботев 1
с.Борино BG424 4824 България
Джамал Коджебашев +359 0886152742
obshtina_borino@abv.bg +359 030422144

Интернет адрес/и

www.borino.bg

https://sop.bg/borino-201/proceduri-20-2-zop/a2-0006354.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/borino-201/proceduri-20-2-zop/a2-0006354.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт на обекти общинска собственост“
45000000      
Строителство

„Ремонт на обекти общинска собственост“ по обособени позиции:
Обособена Позиция 1
„Ремонт вътрешен водопровод с.Борино – Гл.клон I, от т.34 до т.38, Клон 37 – от т.41 до т.273, Клон 33 и Клон 31 от т.246 до т.245;
Обособена Позиция 2
„Ремонт на подпорна стена в с. Чала, община Борино“;
Обособена Позиция 3
„Ремонт на кметство в село Чала и в село Кожари, община Борино“;
Обособена Позиция 4
„Изграждане на обществена тоалетна в с. Ягодина“, община Борино“;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
84827.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт вътрешен водопровод с.Борино – Гл.клон I, от т.34 до т.38, Клон 37 – от т.41 до т.273, Клон 33 и Клон 31 от т.246 до т.245 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

село Борино, община Борино, област Смолян

Ремонт вътрешен водопровод с.Борино – Гл.клон I, от т.34 до т.38, Клон 37 – от т.41 до т.273, Клон 33 и Клон 31 от т.246 до т.245
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
48332.69      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на подпорна стена в с. Чала, община Борино 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45262620      
45112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

с. Чала, община Борино

Ремонт на подпорна стена в с. Чала, община Борино
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
11666.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на кметство в село Чала и в село Кожари, община Борино 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

село Чала и село Кожари, община Борино

Ремонт на кметство в село Чала и в село Кожари, община Борино
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
20000.27      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на обществена тоалетна в с. Ягодина“, община Борино 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112000      
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

с. Ягодина, община Борино

Изграждане на обществена тоалетна в с. Ягодина“, община Борино
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
4828.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗУТ, и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка по установяване. Изискването за изпълнение на строежи по обособени позиции е както следва:
За обособена позиция 1: участникът да притежава сертификат за четвърта група първа категория;
За обособена позиция 2 : участникът да притежава сертификат за строежи втора група четвърта категория.
За обособена позиция 3 и 4: участникът да притежава сертификат за строежи първа група пета категория;
УДОСТОВЕРЯВАНЕ: При подаването на офертите си, Участниците декларират съответствието си с този критерий за подбор и поставените минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълват изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: „Годност“ на представения от тях Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), включително и информация, относно: документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от удостоверението за вписване в регистъра или друг еквивалентен документ; групата строеж/и; категорията/ите строеж/и), професионален или търговски регистър (наименование на професионалния или търговски регистър; посочване на наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
ДОКАЗВАНЕ: При сключване на договор, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът трябва да е реализирал минимум двукратния размер на прогнозната стойност на обособената позиция за която се участва в лева без ДДС, оборот от строително-монтажни работи по ремонт на улици, тротоари и принадлежности към тях, водопроводи, подпорни стени и сгради в зависимост от обособената позиция за която се участва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), попълват данни в еЕЕДОП /застрахователна сума,уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа/. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, точка „2а)“от еЕЕДОП.
ДОКАЗВАНЕ:При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документи доказващи декларираното в ЕЕДОП, а именно:
1.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или
2.справка за оборот от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността.
За Участник - чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на Българска Народна Банка за съответната валута, в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на обособената позция за която се участва поръчката, за съответната категория обект.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция. която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173. ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката/обособената позиция (Категориите на строежите по обекти са посочени в т.3.1 от документацията).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


1.Участникът трябва да е реализирал минимум двукратния размер на прогнозната стойност на обособената позиция за която се участва в лева без ДДС, оборот от строително-монтажни работи по ремонт на улици, тротоари и принадлежности към тях, водопроводи, подпорни стени и сгради в зависимост от обособената позиция за която се участва през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), попълват данни в еЕЕДОП /застрахователна сума,уеб адрес,орган или служба,издаващи документа,точно позоваване на документа/. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, точка „2а)“от еЕЕДОП.
ДОКАЗВАНЕ:При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документи доказващи декларираното в ЕЕДОП, а именно:
1.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или
2.справка за оборот от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността.
За Участник - чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на Българска Народна Банка за съответната валута, в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на обособената позция за която се участва поръчката, за съответната категория обект.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция. която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173. ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Удостоверяване: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката/обособената позиция (Категориите на строежите по обекти са посочени в т.3.1 от документацията).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил поне 1 (едно) СМР в обем и по вид дейности, идентични или сходни* с дейностите, включени в предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;
Пояснение: Идентични или сходни са :
За обособена позиция 1 – строителство, свързано с ремонт на В и К мрежи.
За обособена позиция 2 – строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на подпорни стени.
За обособени позиции 3 и 4 – под „индентично или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на поне една от посочените видове СМР : ремонт на покриви; тухленна зидария; измазване с варов разтвор; бояджийски дейности по фасади и вътрешни стени; лепене на гранитогрес.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ: Участникът декларира: (1) строителните работи, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от еЕЕДОП.
2.Участникът да има внедрена следната система: Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката;
ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) като посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на този сертификат в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството от ЕЕДОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието


1. Участникът да е изпълнил поне 1 (едно) СМР в обем и по вид дейности, идентични или сходни* с дейностите, включени в предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;
Пояснение: Идентични или сходни са :
За обособена позиция 1 – строителство, свързано с ремонт на В и К мрежи.
За обособена позиция 2 – строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на подпорни стени.
За обособени позиции 3 и 4 – под „индентично или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на поне една от посочените видове СМР : ремонт на покриви; тухленна зидария; измазване с варов разтвор; бояджийски дейности по фасади и вътрешни стени; лепене на гранитогрес.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ: Участникът декларира: (1) строителните работи, които са изпълнени и са идентични или сходни с предмета на поръчката, чрез посочване на обекта и вида на изпълнените строителни интервенции; (2) лицето, получило строителните дейности (Възложител/Инвеститор); (3) стойност на изпълнените строителни работи; (4) датата, на която е приключило изпълнението на строителните дейности (датата, на която е съставен Констативния акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа - обр. 15 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от еЕЕДОП.
2.Участникът да има внедрена следната система: Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката;
ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) като посочи и публичния регистър в които се съдържа информация за наличието на този сертификат в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството от ЕЕДОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Пълният обхват на видовете дейности и количества, дължими от изпълнителя, са разписани подробно в Техническата спецификация за обекта както и в проекто-договора - неразделна част от настоящата документация за участие в публичното състезание.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

20/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на общинска администрация Борино с адрес с.Борино,ул.Христо Ботев 1-трети етаж

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Общи изисквания. Лично състояние на участниците
1.Съгласно чл. 18, ал. 2 ЗОП публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.
2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава заявление за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него трябва да сключат договор.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка/обособена позиция без включен ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Глава 27 от ЗОП в сроковете по чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва