Деловодна информация
00908
12-00-89 01/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00908-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Областна администрация Бургас 000056757
Цар Петър 1
Бургас BG341 8000 България
Мария Динева +359 56894124
maria.dineva@bsregion.org +359 56894124

Интернет адрес/и

http://www.bsregion.org/

http://bsregion.org/bg/news/index/5/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bsregion.org/bg/news/index/5/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Осъществява държавната политика в областта

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Частично обезпечаване на водноспасителната дейност на обекти – изключителна държавна собственост, неохраняеми плажове през летен сезон 2020г. по обособени позиции
98360000      
Услуги

Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 2 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Несебър изток”, община Несебър, област Бургас“; Обособена позиция 3 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Поморийска коса”, община Поморие, област Бургас“; Обособена позиция 4 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Атанасовка коса” без част 1, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 5 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Крайморие – юг 2”, община Бургас, област Бургас“;Обособена позиция 6 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Златна рибка”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 7 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Алепу”, община Созопол, област Бургас“;Обособена позиция 8 – “Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж “Корал”, община Царево, област Бургас“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
170476      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Морски плаж Иракли, община Несебър

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22236.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

морски плаж "Несебър изток", община Несебър

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14824      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

морски плаж Поморийска коса, община Поморие

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22236.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

морски плаж Атанасовска коса, без част 1, община Бургас

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22236      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

морски плаж “Крайморие - юг 2”, община Бургас

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22236      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

морски плаж “Златна рибка”, община Созопол

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22236      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

морски плаж “Алепу”, община Созопол

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22236      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
98360000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

морски плаж “Корал”, община Царево

“ЧАСТИЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОХРАНЯЕМИ МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22236      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в: изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под услуги „сходни“ с предмета на поръчката за всички Обособени позиции, следва да се разбира: услуги по извършване на водноспасителна дейност на морски плажове и плажове на открити водни площи. Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ в еЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.1. Участникът следва да разполага със следните лица: Екип от спасители, всеки от тях със заверен талон за 2020г., съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника списък на спасителите и копия на заверените талони на спасителите за 2020г.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.
2.2. Участникът следва да разполага с необходимото оборудване, съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.


1. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 договор с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
2.1. Участникът трябва да разполага с екип спасители, със заверени талони за 2020г.
2.3.Участникът трябва да разполага с необходимото техническо оборудване съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Областна администрация Бургас, малка зала на втори етаж

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от изброените в чл. 54 и чл. 107 от ЗОП обстоятелства.
3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
4. Съгласно чл.112 ЗОП, във връзка с чл. 58 от ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:
а) изпълни задължението по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;
б) представи списък на спасителите и заверени талони за 2020г.;
в) представи доказателства за изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
г) представи определената гаранция за изпълнение на договора;
д) попълни и представи Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
е) попълни и представи Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
ж) попълни и представи Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
5. Посочената прогнозна стойност в т.ІІ.2.6) за всяка обособена позиция е максимално предвиденият финансов ресурс за изпълнението й. Участниците следва да предложат цена за изпълнение на обособената позиция, която не надвишава съответната посочена в т.ІІ.2.6) прогнозна стойност.
6. С оглед на обстоятелството, че критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва