Деловодна информация
00490
ОП-61 29/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00490-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Марица-област Пловдив 000472182
бул. Марица № 57А
Пловдив BG421 4003 България
Илияна Илиева +359 32907800
obshtina@maritsa.org +359 32951934

Интернет адрес/и

https://maritsa.bg/

http://maritsa.bg/обществени-поръчки


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://maritsa.bg/profil/процедура-за-възлагане-на-обществена-14/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219,училище и детска градина,от кв.18, по плана на село Радиново,Община „Марица"
45210000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните три дейности:
- Дейност 1: проектиране - изготвяне на технически инвестиционен проект за строеж: „ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“;
- Дейност 2: авторски надзор - упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“;
- Дейност 3: строителство - изпълнение на СМР по реализацията на обект: ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
770000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните три дейности:
- Дейност 1: проектиране - изготвяне на технически инвестиционен проект за строеж: „ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“;
- Дейност 2: авторски надзор - упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“;
- Дейност 3: строителство - изпълнение на СМР по реализацията на обект: ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219, училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“.
Предметът на поръчката изисква:
1. Да се събори част от сградата в имота на съществуващата детска градина, която е неизползваема и не функционира. С оглед на това обстоятелство, е необходимо, при изпълнение предмета на поръчката, да се предвиди нейното събаряне, разрушаване и разчистване на терена;
2. Да се запази съществуващата спортна площадка;
3. Да се проектира и построи нова самостоятелна едноетажна сграда за функциите на Целодневна Детска Градина за 2 /две/ групи, разположена в имота.
За строежа е издадена скица-виза от главния архитект на община Марица, която е неразделна част от Техническата спецификация. Имотът е собственост на възложителя-община Марица.
Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на Технически проект - П1    10%
Срок за изпълнение на СМР - П2    10%
Техническо предложение за изпълнение на поръчката - П3    30%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
770000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поради липса на осигурено финансиране за част от дейност 3 „Строителство“, включена в обхвата на поръчката, Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от изчерпване на частично осигуреното финансиране.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимално ниво: участникът следва да има правоспособност да изпълнява строежи от категорията и групата строеж, в която попада обектът на поръчката – първа група, пета категория, респ. – за чуждестранните участници - сходно на предмета на поръчката строителство.
Забележка: В съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, участниците, които притежават валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя /или в аналогични регистри/ за изпълнение на по-висока от пета категория строежи – първа, втора, трета или четвърта категория от изискуемата група (първа група), могат да изпълняват строежи и от пета категория, поради което покриват минималните изисквания на възложителя.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност, като се посочва информация относно вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и срок на валидност) и обхвата на регистрацията (категорията и групата строеж, описана в него).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: при сключване на договора възложителят изисква копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията и групата строеж, в която попада обектът на поръчката.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Преди сключване на договор за обществена поръчка, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с оглед доказване на правото на чуждестранното лице да изпълнява възлаганата дейност в Република България, същото следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „проектант“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Минимално ниво: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за проектиране в размер не по-малко от 35 000.00 /тридесет и пет хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория, съобразно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.
2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Минимално ниво: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер не по-малко от 70 000 /седемдесет хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1. и т. 2. се декларират в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, като се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ за „проектант“ и за „строител“, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на валидни застрахователни полици или еквивалентни застраховки за професионална отговорност, в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/, съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полиците изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новите застрахователни полици.


1. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „проектант“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Минимално ниво: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за проектиране в размер не по-малко от 35 000.00 /тридесет и пет хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория, съобразно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.
2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Минимално ниво: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер не по-малко от 70 000 /седемдесет хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи пета категория, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В. Технически и професионални способности с посочване на услугите по проектиране, стойностите, датите и получателите на услугите.В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП. Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с документи, доказващи извършените услуги.
2. Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В. Технически и професионални способности с посочване и описание на строително-монтажните дейности (предмета), стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и лице, за което е изпълнено строителството (възложител).В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП. Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3. Удостоверяване: попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се попълват данни (номер и дата на издаване, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват на сертификация). Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия от Сертификатите за внедрени системи БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен.
4. Удостоверяване: при подаване на офертата, съответствие с изискванията към инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката (включващ екип от технически лица за изпълнение на проектирането и авторския надзор и екип от технически лица за изпълнение на строителството), се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:
- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП. Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.


1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил проектиране на един обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката. За проектиране, идентично или сходно с предмета на поръчката се приема „изготвяне на технически проекти за ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда/и с обществено предназначение“. Забележка: Проектирането се счита за изпълнено, когато за обекта има издадено разрешение за строеж! Изискването за изпълнено проектиране се счита за покрито и при изпълнението на инженеринг.
2. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът да е изпълнил строителни дейности (на един или няколко обекта) с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. За „строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ се приема ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда/и с обществено предназначение.
3. Участникът следва да прилага следните системи: - Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство и - Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.
4. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
4.1 За изпълнение на проектирането и авторския надзор:- Проектант част „Архитектура” - архитект със специалност „архитектура” или еквивалент, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант част „Конструктивна” – строителен инженер със специалност «ПГС / ССС» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант част „Геодезия” – инженер със завършено висше образование по специалност „Геодезия” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант по Част «Геология» със завършено висше образование по специалност «Геология» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант част „Електрическа” – инженер със завършено висше образование по специалност „Електро” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност; - Проектант част „Водопроводна и Канализационна инсталации” – инженер със завършено висше образование по специалност „ВиК” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант част „Отопление, вентилация и климатизация” – инженер със завършено висше образование по специалност „ОВК” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант част „Енергийна ефективност” - инженер със завършено висше образование по специалност «ОВК/Промишлена топлотехника» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант по част «Благоустройство» - архитект със специалност «Ландшафтна архитектура» или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност;- Проектант част «Пожарна безопасност» - с проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност”;- Проектант по част „План за безопасност и здраве”, притежаващ удостоверение съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или еквивалентен документ;.................продължава в Раздел VI.3) "Допълнителна информация"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят предвижда гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на: - парична сума; - банкова гаранция; - застраховка. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/06/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на общинска админисрация -Община Марица, град Пловдив, бул. Марица № 57А, етаж-2 заседателна зала.

Съгласно чл.54,ал.2 и чл.57,ал.3 от ППЗОП, получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. .....продължение от Раздел III.1.3) "Технически и професионални способности", "Изисквано минимално ниво" -Проектант по част «Управление на строителните отпадъци» - «Архитект» или „Инженер”, притежаващ удостоверение/сертификат за преминато обучение по прилагане на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изготвяне на “План за управление на строителните отпадъци” или еквивалентен документ. 4.2 За изпълнение на строителството: - Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговаряща на изискванията на чл. 163а,ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; - Координатор по безопасност и здраве:да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като координатор по безопасност и здраве по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно; -Специалист по контрол върху качеството:да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
2. ВАЖНО! Към момента на обявяване на процедурата, Възложителят разполага с пълно финансиране за изпълнение на Дейност 1: „Проектиране“ и за изпълнение на Дейност 2: „Авторски надзор“, както и С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ, в размер на 212 630,82 лева без ДДС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Дейност 3: “Строителство“.Изпълнението на договора с потенциалния изпълнител ще стартира с изпълнение на дейстости до размера на осигуреното финансиране, а именно - дейност 1 „Проектиране“, дейност 2 „Авторски надзор“ и дейност 3 „Строителство“ – до размера на 212 630,82 лева без ДДС, а за останалата част от дейност 3 „Строителство“ - след осигуряване на допълнително пълно или частично финансиране.Поради липса на осигурено финансиране за част от дейност 3 „Строителство“, включена в обхвата на поръчката при откриване на настоящата процедура, Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от изчерпване на частично осигуреното финансиране.
3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедурата: 1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. кандидати или участници, които са свързани лица; 5. кандидат или участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; 7. кандидати или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 8. кандидати или участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

По реда на Глава 27 от ЗОП на основание чл.196, във връзка с чл.197,ал.1,т.4 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва