Деловодна информация
00694
K-1667 28/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00694-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Гурково 123092756
бул. Княз Александър Батенберг № 3
Гурково BG344 6199 България
Румяна Драганова +359 43312260
gurkovo_obs@abv.bg +359 43312884

Интернет адрес/и

http://gurkovo.bg/

http://www.obshtina-gurkovo.com/results/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtina-gurkovo.com/results/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ГУРКОВО”
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково.
Предвидените дейности са: извършване на строително-монтажни дейности съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти и количествени сметки към тях.Детайлно описание на дейностите се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
896000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Поръчката ще се осъществява на територията на гр. Гурково, общ. Гурково, област Стара Загора.

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково.
Предвидените дейности са: извършване на строително-монтажни дейности съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти и количествени сметки към тях.Детайлно описание на дейностите се съдържа в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение - П1    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
896000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект "Реконструкция и модернизация на СУ „Христо Смирненски“ гр. Гурково”съгл. договор№BG06RDNP00-7.002-0025-C01от 20.03.2020г.,скл. м/у Общ.Гурково и ДФЗ за фин. по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът и/или третото лице и/или неговия подизпълнител, ангажиран в строително-монтажните работи на поръчката, трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) и чл. 5, ал. 6, т. 1.4 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранен участник в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка в която е установен или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Удостоверяване: за удостоверяване на поставеното изискване, участниците декларират в ЕЕДОП- в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, данните за вписване в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответния професионален регистър на държавата-членка, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: Преди сключване на договора за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 60, ал. 1 от ЗОП: Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).
Документите за доказване на изискването се представят от участника, определен за изпълнител и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ в размер на 100 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на ЕС, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Удостоверяване: за удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП- в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка „Професионална отговорност“, по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалент, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката
Док:При скл. на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или екв. документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на ЕС или на страна по Споразумението за ЕИП.Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.Чуждестранните участници в процедурата представят екв.документ съобразно действащото законодателство в държавата, в която са регистрирани. В случай на участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението, при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите и/или третите лица, кото ще изп. дейности, свързани със строителство.


Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета* на поръчката.
*Под „дейност, сходна с предмета на обществена поръчка“ следва да се разбира: - извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт или текущ ремонт на сгради и/или съоръжения.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
По отношение на критериите, свързани с опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване посредством попълване на изискуемата информация в ЕЕДОП-в електронен вид, Част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Забележка: Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участника се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета* на поръчката.
*Под „дейност, сходна с предмета на обществена поръчка“ следва да се разбира: - извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт или текущ ремонт на сгради и/или съоръжения.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за допускане и отстраняване на участниците в процедурата са подробно описани в документацията за общ.поръчка. Възложителят отстранява участниците при наличие на основания по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, при наличие на специф. основания за отстраняване, в случаите на чл. 107 от ЗОП и др. основания, предвидени в документацията.Начините на плащане са посочени в проекта на договора за общ. поръчка. Възложителят не е предвидил гаранция за изпълнение на поръчката. При скл. на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Възложителя предвижда 20% (двадесет процента) от Гаранцията за изпълнение да бъде задържана за обезпечаване на гар. поддържане на изпълнените дейности. При изпълнение на договора, изпълнителят има право на аванс.плащане в размер до 50 % от договорната цена без ДДС за изп. на СМР срещу предоставяне на възложителя на гаранция за обезпечаване на авансово плащане.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в сградата на Общиснка администрация- Гурково, гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг "3

Получените оферти се отварят на публ. заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Дейностите, предмет на поръчката са посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка, неразделна част от настоящата документация. С оглед по-голяма яснота при изготвянето на офертата и изпълнение на поръчката, Възложителят представя електронен достъп до инвестиционни проекти по отношение на изпълнението на предвидените СМР на обекта /Инвестиционни проекти - Приложение № 4 към документацията за участие/.
Спец.нац. основания за отстраняване:– осъден е за престъпления по чл. 194–208, чл.213а–217, чл.219–252 и чл.254а–255а и чл.256–260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);- установено е нарушение по чл. 61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3, чл.63,ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- установено е нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТД;- наличие на обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Начина на плащане: АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 50 % от цената по договора, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на получаване в община Гурково на авансово плащане по договора за отпускане на финансова помощ между община Гурково и ДФЗ-РА, и представяне на следните документи: Възлагателно писмо за стартиране на дейностите по предмета на настоящия договор; Подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; Фактура в оригинал от страна на изпълнителя (при спазване на разпоредбата на чл. 66, ал. 4 от ЗОП);Представяне на гаранция за авансово предоставени средства в размер на тези средства, предоставена в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно чл. 111 от ЗОП. Ако Изпълнителят не желае авансово плащане, отпада задължението на последният да осигури гаранция обезпечаваща авансово предоставени средства. Размерът на авансовото плащане се добавя към размера на окончателното плащане. ОКОНЧАТЕЛНОТО ПЛАЩАНЕ се извършва, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване без забележки на Констативен протокол за уст. годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да е приспаднато авансовото плащане) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите съгласно условията в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. Изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;.
2. В случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва