Деловодна информация
00373
2407 28/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
28/05/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - ст. 335
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200528vFhE2750541
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на ЦНИЛ при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на ЦНИЛ при Тракийски университет гр. Стара Загора“.
Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“; - обособена позиция № 2 „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“; - обособена позиция № 3 „Реактиви и консумативи за HPLC“; - обособена позиция № 4 „Реактиви за стандартен PCR анализ“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3595.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Лабораторни химикали, реактиви и консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) - Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Солна киселина (ЧЗА) – 1 - оп. от 2.5 l; 2. Сярна киселина (ЧЗА) – 1 - оп. от 1000ml; 3. Натриева основа на люспи – 1 - оп. от 1000g; 4. Диетилов етер (ЧЗА) – 1 - оп. от 1000ml; 5. Метилов алкохол (ЧЗА) – 3 - оп. от 1000ml; 6. Етилов алкохол 96 – 2 - оп. от 1000ml; 7. Ацетон (ЧЗА) – 1 - оп. от 1000ml
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
325.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) - Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Накрайници за пипети с обем- 0,5-10 ul съвместими с автоматични пипети тип Axygen, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. – 4 - 1000 бр/оп; 2. Накрайници за пипети с обем- 20-200 ul съвместими с автоматични пипети тип Axygen, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 500 бр. – 4 - 500 бр/оп; 3. Накрайници за пипети с обем - 100-1000 ul съвместими с автоматични пипети тип Axygen, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. – 2 - 1000бр/оп; 4. Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" с обем 1.5 мл, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на центрофугиране до 25 000хg, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, стерилни за молекулярна биология DNAse RNase free, да издържат на фенол и хлороформ, с плосък капаk - матиран без винт, свързан с панта към епруветката – 2 - 1000бр/оп; 5. Епруветки за еднократна употреба тип Eppendorf от 2 милилитра, автоклавируеми, от полипропилен, издържливи на органични разтворители и центрофугиране при 20000G, безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без РНаза и ДНаза, непирогенни, градуирани, с матирана повърхност за писане и V-образно дъно, с плосък капаk МАТИРАН без винт, свързан с панта към епруветката – 2 - 1000бр/оп; 6. Епруветки 0.2 ml за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNAse RNase free, прозрачни, тънкостенни, опаковка до 1000 бр. – 3 - 1000бр/оп; 7. Стрипове по 8, 0.2 мл епруветки за PCR, нисък профил, прозрачни, с отделен стрип изпъкнали капачки (domed) – 125 - 1 кутия; 8 . PCR станция (статив) с гнезда за 0.2 мл и 1.5 мл епруветки, с две лица и капак, автоклавируем. – 3 – бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за HPLC 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) - Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Метанол, за градиентни HPLC анализи HiPer Solv CHROMANORM, филтруван през филтър 0.2мкм, опакован под азот - 2 - 2.5L; 2. Acetonitrile Chomasolv for HPLC, gradient grade, for HPLC, ?99.9% - 4 - 2.5L; 3. Sodium phosphate monobasic anhydrous puriss, p.a.for HPLC?99% - 1 - 500g; 4. Спринцовки- 5мл. – 200 - 1бр
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
370.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за стандартен PCR анализ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Централна научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) - Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

1. Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло, със запазена интактна 5'-3' екзонуклеазна функция, окомплектована с 10х реакционен буфер и 20 mM магнезиев хлорид, да съдържа и отделна епруветка с 10mM dNTP микс (2,5mM всеки) – 2 - оп. до 500 е-и; 2. Небелязан праймер до 30 бази, скала за синтез 50нмол, пречистени от соли (desalted), лиофилизирани (5'?3') - секвенции при поръчка – 20 - 1 бр.; 3. Агароза за ДНК Електрофореза – 1 - оп. от 100 гр.; 4. Молекулен ДНК маркер 100-1000bp; да съдържа ивици равняващи се на 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки - 1 - оп. от 1 бр.; 5. Безвредно флуоресцентно багрило, аналог на етидиев бромид, за визуализиране на продукти в агарозна гел електрофореза, опаковка до 0,5мл. Да се възбужда от стандартни UV трансилюминатори 302-312нм и максимално излъчване при 600нм дължина на вълната – 1 - оп. от 0,5 ml.; 6. Набор за ръчна екстракция на висококачествена ДНК от различни източници (бактериална, вирусна и еукариотна) свободна от РНК от биологични материали като кръв, тъкан, косми и др. телесни течности или органи. До 50 реакции/опаковка; Характеристики: да съдържа протеиназа К и да работи на принципа на свързващи колонки, с два пречистващи буфера; възможност за концентрирана ДНК в елуат до 35мкл. без загуби в колонката. Изолираната ДНК да е с чистота, подходяща за PCR, Real-Time PCR, секвениране и др ; количество елуат – до 100 мкл. – 4 - оп. от 50 реакции
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи:- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

06/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - Ректорат на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността без вкл. ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице–гарант.
4.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва