Деловодна информация
00532
15-02-82 28/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00532-2020-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Ардино 000235750
ул. Бели брези №31
Ардино BG425 6750 България
Гьокчен Емин +359 36514238
gokcen_emin@yahoo.com +359 36514568

Интернет адрес/и

http://www.ardino.bg/

http://www.ardino.bg/?pid=4,op1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ardino.bg/?pid=4,op2&pk_type=1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на стария пешеходен мост в с. Бял извор, общ. Ардино
45233260      
Строителство

Ремонт на стария пешеходен мост в с. Бял извор, общ. Ардино
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233260      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

с. Бял извор, общ. Ардино

Ремонт на стария пешеходен мост в с. Бял извор, общ. Ардино
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се финансира от общинският бюджет.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците – български лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за втора група, четвърта категория строежи. Когато участникът е обединение, изискването се отнася поне за един от съдружниците в обединението, като останалите участници трябва да имат регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. В случай на подизпълнител, същият трябва да има регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълнява.
Участниците – чуждестранни лица, следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
На етап подаване на оферти участниците декларират съответствието с критериите за подбор чрез попълване на ЕЕДОП. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител следва при сключването на договора да представи документ, с който да докаже правото си за изпълнение на строителни дейности в Република България, включително, че е извършил съответната регистрация ако е необходимо.
Участниците – чуждестранни лица, следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за обекти четвърта категория.
На етап подаване на оферти участниците декларират съответствието с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти четвърта категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За сходна дейност се приема изпълнението на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пешеходни мостове и/или тротоари и/или паркове, попадащи в обхвата на мининум ІV категория. Възложителят няма изискване за минимален обем за идентичната или сходната дейност. Изпълнената идентична или сходна дейност, независимо от нейния обем, ще се приеме за достатъчен опит.
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство;
На етап подаване на оферти участниците декларират съответствието с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП.
При сключване на договора съотвествието с критерия за подбор по т.1. се доказва с представяне на списък на строителството, идентично илисходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, както и дали е изпълнено в съотвествие с нормативните изисквания.
При сключване на договора съотвествието с критерия за подбор по т. 2. се доказва с представяне на заверени копия от сертификатите.


1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За сходна дейност се приема изпълнението на СМР по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пешеходни мостове и/или тротоари и/или паркове, попадащи в обхвата на мининум ІV категория. Възложителят няма изискване за минимален обем за идентичната или сходната дейност. Изпълнената идентична или сходна дейност, независимо от нейния обем, ще се приеме за достатъчен опит.
2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

21/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/06/2020 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Общиски съвет гр. Ардино, на адрес: гр. Ардино, ул. Бели брези №31

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва