Деловодна информация
00145ТП на НОИ - Търговище
Ц1026-25-1 28/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00145-2020-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален Осигурителен Институт чрез ТП на НОИ - Търговище 121082521
гр.Търговище, ул.Св.Св. Кирил и Методий №1
Търговище BG334 7700 България
Надя Милачкова - началник отдел Административен +359 601-60605
ObshtestveniPorachki@targovishte.nssi.bg +359 601-60640

Интернет адрес/и

www.noi.bg

https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управлява ДОО

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ - Търговище" 25-2020-1015-25-27
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка е „Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ – Търговище” и има за цел сключването на договор с изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, включващи подмяна асфалтова настилка на площадка, ремонт на тротоари, подмяна и подмазване на керемиди и капаци по скатен покрив, ремонт и подмяна на водосточни тръби, подмяна на циментов под в архивна зала, частична подмяна на PVC дограма, частично боядисване и всички съпътстващи изпълнението дейности, посочени в приложена количествено-стойностна сметка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
35080.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Адм. сграда на ТП на НОИ - Търговище - гр.Търговище, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №1;
Сграда на ООА -гр.Търговище,ул.”Кюстенджа" №87;

Предметът на настоящата поръчка е „Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ – Търговище” и има за цел сключването на договор с изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, включващи подмяна асфалтова настилка на площадка, ремонт на тротоари, подмяна и подмазване на керемиди и капаци по скатен покрив, ремонт и подмяна на водосточни тръби, подмяна на циментов под в архивна зала, частична подмяна на PVC дограма, частично боядисване и всички съпътстващи изпълнението дейности, посочени в приложена количествено-стойностна сметка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35080.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 5 ал. 2, т. 3 и т. 4 от НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1) Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1а от ЗОП). Информацията следва да включва поръчки, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата.
2)Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включени или не в неговата структура, които да отговарят за контрола и качеството на извършваните СМР.


1. Минимални изисквания: 1) участникът да е изпълнил най- малко 1/една/дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години от датата на подаване на офертата.
Под „идентични” се разбират дейности, които са с еднакъв предмет с този на настоящата поръчка, а под „сходни с предмета на настоящата поръчка” се разбира изпълнение на СМР, включващи армировъчни, бетонови и кофражни работи и полагане на асфалт.
2)Участникът следва да разполага с по 1 (един) брой от следните технически лица:
- Технически ръководител, който да отговаря на изискванията за образование и квалификация по чл. 163а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ с минимум 3 години опит при изпълнението на строителни обекти;
- Координатор по безопасност и здраве с квалификация, съответна на чл. 5 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалентна.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5/пет/ на сто от стойността му. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1.парична сума;
2.банкова гаранция;
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр.Търговище, ул.Св.Св. Кирил и Методий №1, стая 304

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят задължително отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.8. е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Други основания за отстраняване -Възложителят ше отстрани от участие:
1. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на изключенията по чл.4 от закона. 2. Всеки участник, за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента, чрез регламентираните в ЗМИП способи, включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици , по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.3. Участник подлежащ на отстраняване на основание чл. 69 от ЗПКОНПИ; 4. Кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 5. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и разпоредби на международното екологично, социално и трудово право; 6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5; 7. Кандидати или участници, които са свързани лица; 8. Кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 9.Участник, който е предложил цена по-висока от обявената прогнозна стойност, обявена от Възложителя; 10. Лице, което е нарушило забрана по чл.чл. 101, ал. 9 или 10.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва