Деловодна информация
00449
91-00-258 27/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00449-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Омуртаг 000875817
ул. Александър Стамболийски №2а
Омуртаг BG334 7900 България
дирекция СИ +359 60563540
op_omurtag@mail.bg +359 60563540

Интернет адрес/и

http://www.omurtag.bg/

https://sop.bg/omurtag-989/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/omurtag-989/proceduri-20-2-zop/a2-0006336.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Рехабилитация на улица „Г. С. Раковски” от О.Т.75 до О.Т.450 и част от улица „Стара Планина” от О.Т.169 до О.Т.175, гр. Омуртаг“
45233252      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на Рехабилитация на улица „Г. С. Раковски” от О.Т.75 до О.Т.450 и част от улица „Стара Планина” от О.Т.169 до О.Т.175, гр. Омуртаг.
Участъците касаят улица „Георги С. Раковски” от ОТ 75 до ОТ 450 с дължина L=721,00 м. и част от улица „Стара планина” от ОТ 169 до ОТ 175 с дължина L=174,00 м.
Целта на обществената поръчка е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилките с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите, добро отводняване на улиците и нормално провеждане на трафика, обслужващ населението в град Омуртаг.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
535965      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

Поръчката ще се изпълнява на територията на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на Рехабилитация на улица „Г. С. Раковски” от О.Т.75 до О.Т.450 и част от улица „Стара Планина” от О.Т.169 до О.Т.175, гр. Омуртаг.
Участъците касаят улица „Георги С. Раковски” от ОТ 75 до ОТ 450 с дължина L=721,00 м. и част от улица „Стара планина” от ОТ 169 до ОТ 175 с дължина L=174,00 м.
Целта на обществената поръчка е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилките с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите, добро отводняване на улиците и нормално провеждане на трафика, обслужващ населението в град Омуртаг.
Критериите по-долу
 
ДА „Оценка на Техническото предложение” (ОТ)    35
„Предложен срок за изпълнение” (ОС)    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
535965      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: втора група, четвърта категория.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за удостоверение се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Деклариране. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (образец №2), Раздел А:„Годност“. Участниците посочват групата и категорията на строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър на строителя, както издател и номера на Удостоверението за вписване.
Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/).
В случай, че избран за изпълнител е участник чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ в размер на 100 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Деклариране: Част ІV: Критерии за подбор Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП следва да бъде попълнен в следната точка: 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на…...
Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва номер на Застрахователна полица, валидност и издател.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП участникът, съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП участникът представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, коийто съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност за строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
Под „дейност, сходна с предмета и обема на обществена поръчка“ следва да се разбира: изпълнение на текущ ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна или улична мрежа на минимум един обект.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
По отношение на критериите, свързани с опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Деклариране: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – информация за строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
В това поле участниците следва да посочат описание на изпълненото от тях строителство през определения от възложителя период с посочване на описание на дейностите за строителство, сумите, датите и получателите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала на Община Омуртаг

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансиране: ПМС 348/18.12.2019 г. и средства на Община Омуртаг
Заплащането на цената на договора ще се извършва по следната схема:1. Изпълнителят има право на авансово плащане в размер на 40 % от стойността на договора без ДДС, платим в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на фактура за стойността на аванса; 2.Окончателно плащане 60% от стойността на договора без ДДС, след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне на фактура, след приспадане на платения аванс, платимо в срок до 30 (тридесет) дни;
Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка: не се изисква.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП. При провеждане на процедурата се прилагат специфични национални основания за отстраняване, подробно описани в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП- срещу решение за откриване на процедурата и/или решение за одобряване на обявлението за измение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва