Деловодна информация
00239
1200-157 27/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00239-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Момчилград 000235984
ул. 26-ти декември № 12
Момчилград BG425 6800 България
инж. Севдалин Огнянов +359 03631-7854 /+359 888608668
obshtina@mg.link.bg +359 03631-7849

Интернет адрес/и

www.momchilgrad.bg

http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград”
45332300      
Строителство

Предметът на поръчката „Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград” включва следните основни строителни работи:
- Изкопни работи
- Доставка и монтаж на канализационни тръби
- Доставка и полагане пясък
- Доставка и монтаж на канализационни шахти
- Направа на канализациони връзки
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград

№ Видове строително-монтажни работи мярка
1 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>> м3
2 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ Н=или<2М м3
3 ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ В СКАЛНА ПОЧВА <<01-03-070>> м3
4 НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-003>> м2
5 ПОДЛОЖКИ И ЗАСИПВАНЕ ОКОЛО ТРЪБАТА ОТ ПЯСЪК В Т.Ч. И ТРАМБОВКА ПРЕЗ 20 СМ м3
6 ДОСТАВКА НА ПЯСЪК м3
7 ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНО ИЗКОП ЗА ЛЕГЛО КАНАЛ - РЪЧНО м3
8 Д-КА И МОНТАЖ НА ВЪЛН. PEND ТРЪБИ SN 8 315MM м
9 Д-КА И МОНТАЖ НА ВЪЛН. PEND ТРЪБИ SN 8 200 MM м
10 Д-КА И МОНТАЖ НА ВЪЛН. PEND ТРЪБИ SN 8 160 MM м
11 УЛИЧНА СТ.БЕТОНОВА РЕВИЗИОННА ШАХТА С ДЪЛБОЧИНА ДО 3М бр.
12 СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ - бр.
13 ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ <<01-01-059>> м3
14 УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20 СМ м3
15 НАТОВАРВАНЕ ИЗЛИШНА ЗЕМНА И СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>> м3
16 ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 5 КМ. м3
17 РЯЗАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ВКЛ.ИЗВОЗВАНЕ <<03-01-001>> м2
18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ИЗКОП м
19 ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ м
20 ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ <<03-01-008>> м3
21 Д-КА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>> тона
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, а именно ВТОРА ГРУПА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” ЗУТ – елементи на енергийната инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории; от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) или аналогична регистрация/членство в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
Доказване: Обстоятелството се удостоверява в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност с посочване на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени,с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт, а именно отговорността следва да покрива обекти от ВТОРА ГРУПА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” ЗУТ – елементи на енергийната инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории; от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи)
Доказване: За доказване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е втора група - ІІІ категория, буква“б” елементи на енергийната инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи).


Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени,с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт, а именно отговорността следва да покрива обекти от ВТОРА ГРУПА ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква “б” ЗУТ – елементи на енергийната инфраструктура и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории; от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи)
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип като минимум, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:
• Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 1 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой.
• Специалист– контрол на качеството - строителен инженер или строителен техник, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по– малко от 3 години – минимум 1 брой.
• Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 1 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой.
Доказване: За доказване на поставеното изискване участниците попълват данни в е ЕЕДОП, Част IV: критерии за подбор, раздел, В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ Т.2 - със списък на членовете на ръководния технически екип , които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност и професионалния опит на лицата .


Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип като минимум, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:
• Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл. 163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 1 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой.
• Специалист– контрол на качеството - строителен инженер или строителен техник, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по– малко от 3 години – минимум 1 брой.
• Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 1 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице условията по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1,т.2,т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, като констатирането на което и да е от условията ще доведе до отстраняване на участника с изключения на изрично посочените случаи в ЗОП.
2. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. По отношение Гаранциите важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
4.Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се осигурява чрез целево финансиране от бюджета на Община Момчилград за 2020 год., и ще се осъществи съгласно реда посочен в т. 6."Финансиране" на Раздел І. "Обща част" от ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

гр. Момчилград , ул. «26-ти декември» №12, в заседателната зала на Общинска Администрация град Момчилград

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, включително инвестиционните проекти на всички обекти, на следния интернет адрес на Община Момчилград: http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. Чл. 197. ал.1, т.4 ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва