Деловодна информация
00145ТП на НОИ-Стара Загора
Ц1026-23-5 26/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00145-2020-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение на НОИ-Стара Загора 1210825210250
бул. Руски №44
Стара Загора BG344 6000 България
Златка Колева +359 042615390
zlatka.koleva@starazagora.nssi.bg +359 042615340

Интернет адрес/и

www.noi.bg

https://tenders-public.nssi.bg/tp/stz


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://tenders-public.nssi.bg/tp/stz
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

управлява държавното обществено осигуряване като разпоредител втора степен

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №11 24-2020-Ц1015-23-24
45261100      
Строителство

Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №11
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

административна сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано" №11

Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №11
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят поставя изисквания за технически и професионални способности на участниците – правоспособен технически ръководител и отговорен координатор по безопастност на труда.

Изпълнителят да е изпълнил поне една подобна поръчка през последните пет години/подобна поръчка да се счита предаден обект (построена/ремонтирана сграда, построен/ремонтиран паркинг, построено обществено съоръжение)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изискванията и условията за изпълнение на обществената поръчка са подробно описани в документацията, Техническите спецификации.
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Участниците могат да ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, като за тях не трябва да са налице основанията за отстраняване. Изпълнителят трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на догоовра, при подписването му в размер на 5 (пет на сто) от стойността на договора. Гаранцята се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор. Срокът на валидността на банковата гаранция (застраховката) следва да бъде мин. 30 календарни дни след приключване на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

07/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

административна сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул. Руски №44, етаж трети, зала първа

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т.1, 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 и посочените в обявлението основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 и посочените в обявлението основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
2.Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
3.Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.
4.Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
5.Възложителят ще отстрани участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
6.Възложителят ще отстрани всеки участник за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.
7.Възложителят ще отстрани участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (свързано предприятие по смисъла на §2, т.44 или свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва