Деловодна информация
00514
2694 26/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00514-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Минерални бани 000903743
бул. Васил Левски 3
с. Минерални бани BG422 6343 България
Нуртин Сафет Сабри - заместник-кмет на община Минерални бани +359 37222020
mb_tenders@abv.bg +359 37222260

Интернет адрес/и

https://mineralnibani.bg/

http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=1vbH271eOv4%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=1vbH271eOv4%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Разширение на канализационна мрежа за дъждовни води, ВВМ, ВВМ за поливна вода и ВВМ за минерална вода
45232150      
Строителство

Обществената поръчка включва в предметния си обхват разширение на канализационна мрежа за дъждовни води, вътрешна водопроводна мрежа, вътрешна водопроводна мрежа за поливна вода и вътрешна водопроводна мрежа за геотермална вода, като канализационните клонове се намират в улица между О.Т.76 и О.Т.367а, продължават по улица топик с О.Т. 76а, О.Т.76б, О.Т.76в, О.Т. 76г, след което продължават по алея с канализационен колектор до регулационните граници УПИ ХIV и УПИ XVII, кв. 17 и продължава подземно до УПИ ІІ-118, кв. 17а по плана на с. Минерални бани. Строежът представлява:
1. Канализационен клон за отвеждане на дъждовни водни количества до съществуваща канализация в с. Минерални бани – приблизителна дължина 0,36 км.
2. Водопровод питейно-битови нужди – приблизителна дължина 0,32 км.
3. Водопровод за поливна вода – приблизителна дължина 0,38 км.
4. Водопровод за минерална вода – приблизителна дължина 0,37 км.
5. Алея и улица за подход към алеята – приблизителна обща дължина 0,375 км
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
708720      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232150      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково

Обществената поръчка включва в предметния си обхват разширение на канализационна мрежа за дъждовни води, вътрешна водопроводна мрежа, вътрешна водопроводна мрежа за поливна вода и вътрешна водопроводна мрежа за геотермална вода, като канализационните клонове се намират в улица между О.Т.76 и О.Т.367а, продължават по улица топик с О.Т. 76а, О.Т.76б, О.Т.76в, О.Т. 76г, след което продължават по алея с канализационен колектор до регулационните граници УПИ ХIV и УПИ XVII, кв. 17 и продължава подземно до УПИ ІІ-118, кв. 17а по плана на с. Минерални бани. Строежът представлява:
1. Канализационен клон за отвеждане на дъждовни водни количества до съществуваща канализация в с. Минерални бани – приблизителна дължина 0,36 км.
2. Водопровод питейно-битови нужди – приблизителна дължина 0,32 км.
3. Водопровод за поливна вода – приблизителна дължина 0,38 км.
4. Водопровод за минерална вода – приблизителна дължина 0,37 км.
5. Алея и улица за подход към алеята – приблизителна обща дължина 0,375 км., от която улицата е с дължина около 60 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
708720      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Източник на финансиране - настоящата обществена поръчка се обявява и провежда в хипотеза на чл. 114 ЗОП.
Гаранция за изпълнение - представя се от участника, определен за изпълнител преди сключване на договора за обществена поръчка и е в размер на 5 % от цената по договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на Строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчка – трета категория, четвърта група и да притежава удостоверение за вписване в регистъра за изпълнението на тези строежи.
Забележка: Участниците следва да имат предвид, че съгласно чл. 25а, ал. 1 ЗКС, в случаите на временно или еднократно предоставяне на строителни услуги, лицата, които имат право да извършват такава дейност по законодателството на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, уведомяват комисията по чл. 26 ЗКС за пълното и точно наименование на строежа, съгласно издаденото разрешение за строеж, на основание чл. 148 ЗУТ или пълното и точно наименование на строителните и монтажните работи по сключения с главния изпълнител договор, и следва да се снабдят с удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в ЦПРС за изпълнение на този строеж.
Вписването в съответен регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.
В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, удостоверението за регистрация в ЦПРС/документът по чл.25а ЗКС, се изисква от членове на обединението, които ще изпълняват строителни дейности. Участието в обединението не поражда права за членовете на обединението, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“.
Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да са вписани в ЦПРС за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” за дейностите, които ще извършват.
Участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП, по образец.
Преди сключване на договор за обществена поръчка за доказване на това изискване участникът, определен за изпълнител, НЕ представя заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от четвърта група, трета категория (Регистърът към ЦПРС е публичен). В случай че е налице хипотезата на чл. 25а ЗКС, определеният изпълнител представя удостоверение по чл. 25а, ал. 4 ЗКС.
В случай че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото трябва да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 ЗУТ за изработване на инвестиционни проекти и за цялостно изпълнение на строителството.
Ако участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 ЗУТ за проектирането, съответно строителството, което ще изпълнят, с лимит на отговорност, съобразен с разпоредбите на наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
Участникът попълва поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ (поле 5), раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, Част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност”, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.


Застраховката трябва да бъде с общ лимит на отговорността, покриващи минималните застрахователни суми за съответните дейности (проектиране и строителство), за строежи трета категория, съгласно наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ – еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1.3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични (еднакви) или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата.
За проектиране „сходно” с предмета на поръчката следва да се разбира услуги за изработване на инвестиционен проект за изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на канализационни мрежи за дъждовни води/вътрешни водопроводни мрежи/вътрешни водопроводни мрежи за поливни води/вътрешни водопроводни мрежи за минерална вода
Участникът попълва поле 1б), раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
3.1.3.2. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични (еднакви) или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За строителство „сходно” с предмета на поръчката следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на канализационни мрежи за дъждовни води/вътрешни водопроводни мрежи/вътрешни водопроводни мрежи за поливни води/вътрешни водопроводни мрежи за минерална вода
Участникът попълва поле 1а), раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV: „Критерии за подбор” от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Забележка: Изпълнената услуга и изпълненото стротелство могат да бъдат изпълнени съвместно по отношение на един строеж или отделно по отношение на различни строежи.


Изпълнените дейности по т. 3.1.3.1. трябва да бъдат минимум една за посочения период.
Изпълнените дейности по т. 3.1.3.2. трябва да бъдат минимум една за посочения период.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Финансиране – настоящата обществена поръчка се обявява и провежда в хипотеза на чл. 114 ЗОП. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансиране, като община Минерални бани ще търси финансиране. В тази връзка срокът за изпълнение на Договора ще започне да тече, след осигуряване на финансиране от страна на възложителя, за което възложителят ще уведоми писмено изпълнителя.
2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми – парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

14/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

с. Минерални бани, бул. Васил Левски 3, ет. 3, заседателна зала, при строго спазване на съответните санитарно-хигиенните изисквания.

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителния подбор - "обърнат ред" по чл. 104, ал. 2 ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалби могат да бъдат подавани в 10-дневен срок от изтичането на съответния срок по чл. 179 ЗОП - съответно срещу решението за откриване на процедурата и/или срещу решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, в случай че има такова.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва