Деловодна информация
00244Община Самуил
966 26/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00244-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Самуил 000505928
ул. Хаджи Димитър №2
с. Самуил BG324 7454 България
Севим Рамаданова +359 84772020
info@samuil.bg +359 84266030

Интернет адрес/и

www.samuil.bg

http://samuil.bg/op-samuil


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://samuil.bg/op-samuil/publichno-sastezanie/313-publichno-sastezanie-4-za-2020g
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции
45233252      
Строителство

Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции:
-Обособена позиция №1 - Текущ ремонт на улица „Камчия" в c. Желязковец, ул. ,,Средец", ул. ,,Хан Аспарух" и път в „Стадион“ в с.Самуил, община Самуил.
-Обособена позиция №2 - Основен ремонт на улица ,,Димитър Благоев" и ,,Огоста" в с. Самуил, ул. ,,Шипка", „Плиска" и ,,Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
231875.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на улица "Камчия" в c. Желязковец, ул. "Средец", ул. ,"Хан Аспарух" и път в "Стадион" в с.Самуил, община Самуил. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

улица „Камчия" в c. Желязковец, ул. ,,Средец", ул. ,,Хан Аспарух" и път в „Стадион“ в с.Самуил , община Самуил.

Текущ ремонт на улица „Камчия" (от ОТ 102 до ОТ 156) в c. Желязковец ~ 90м., ул. ,,Средец” (от ОТ 151а до ПИ 275) ~166м. , ул. ,,Хан Аспарух“ (от ПИ 364 до УПИ I381) ~65м. и път в „Стадион“ (Парцел III за стадион, кв. 2) ~182,50м. в с.Самуил, община Самуил.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
55545.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция се финансира чрез средства по ПМС № 348 от 18.12.2019г.

II.2) Описание 1

Основен ремонт на улица "Димитър Благоев" и "Огоста" в с. Самуил, ул. "Шипка", "Плиска" и "Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Улица "Димитър Благоев" и "Огоста" в с. Самуил ул. "Шипка", "Плиска" и "Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил

Основен ремонт на улица "Димитър Благоев" (ОК-134-135) ~120м. и "Огоста" (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. "Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., "Плиска" (ОК-12-13-14-193-60) ~313м. и "Никола Петков" (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
176329.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Настоящата обособена позиция се финансира чрез бюджетни средства.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) или еквивалентен: за ОП №1 - ІI-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от V-та категория, за ОП №2 - ІI-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от ІV-та категория, а за чуждестранни лица - в аналогични (еквивалентни) регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
ДОКАЗВАНЕ:
Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Преди сключване на договор за обществена поръчка (за съответната обособена позиция), възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че същото вече не е било предоставено и/или същото не са достъпно по служебен път или чрез публичен регистър и/или същото не може да бъде осигурено чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват само еЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя условия за технически и професионални способности

Възложителят не поставя условия за технически и професионални способности
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди скючване на договора за обществена поръчка, участникът, избран за изпълнител представя необходимите документи съгласно ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/09/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

с. Самуил, ул. Хаджи Димитър №2 - заседателната зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват лица съгласно ЗОП и ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани участник, когато:
-е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от НК;
-е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна;
-има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
-е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
-е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
-е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
-участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
-участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
-участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, с другите участници в обществената поръчка.
-участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок на валидност.
-Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
- участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
-когато не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, съгласно чл. 37,ал. 1 от ППЗМИП.
-участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената от Възложителя.
-лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
-който е представил техническо и/или ценово предложение, което не отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие в това число и техническите спецификации.
-когато техническото предложение на участника не отговаря на ценовото му предложение.
Гаранция: за изпълнение -3%, гаранция за авансово плащане (30%), обезпечаваща 100% от средствата за авансово плащане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва