Деловодна информация
00572
 
не
00572-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сандански 000024955
бул.Свобода №14
Сандански BG413 2800 България
Кирилка Стойчева +359 74689099
oba_sandanski@abv.bg +359 74689055

Интернет адрес/и

www.sandanskibg.com

http://192.168.10.1/proc/ZopView.aspx?DosieID=216


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://192.168.10.1/proc/ZopView.aspx?DosieID=216
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на улици на територията на град Сандански и част от населени места в община Сандански
45233252      
Строителство

Сандански и част от населените места в община Сандански”
Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи на улици в град Сандански - бул.Свобода, ул.Първи май, ул.Пирин, ул.Кирил и Методий, ул.Козма и Дамян, ул.Стефан Стамболов, бул.Тодор Каблешков, и улици в с.Поленица, с. Лешница, с.Дамяница, с.Ново Делчево, с.Склаве, с.Левуново, с.Катунци, с.Плоски, с.Вълково, с.Струма, с.Лебница, с.Петрово, с.Ласкарево, с.Джигурово и др.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
179166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт на улици в град Сандански 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

територията на град Сандански, община Сандански, област Благоевград

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на строително-монтажни работи на улици в град Сандански - бул.Свобода, ул.Първи май, ул.Пирин, ул.Кирил и Методий, ул.Козма и Дамян, ул.Стефан Стамболов, бул.Тодор Каблешков
Ремонтните дейности включват:1. Ремонт на локални участъци от улична настилка - изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А от 4 см до 6 см, уплътняване,2. Полагане на хоризонтална пътна маркировка - напречна и надлъжна,3. Организация на СМРР и организация на движение,4. Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнението на СМР,5. Изисквания относно опазване на околната среда,6. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
91666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт на улици в част от населените места община Сандански 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Територията нс.Поленица, с. Лешница, с.Дамяница, с.Ново Делчево, с.Склаве, с.Левуново, с.Катунци, с.Плоски, с.Вълково, с.Струма, с.Лебница, с.Петрово, с.Ласкарево, с.Джигурово и др.

предмета на настоящата обособена позиция са улиците на територията на с.Поленица, с. Лешница, с.Дамяница, с.Ново Делчево, с.Склаве, с.Левуново, с.Катунци, с.Плоски, с.Вълково, с.Струма, с.Лебница, с.Петрово, с.Ласкарево, с.Джигурово и др. и включва:1. Ремонт на локални участъци от улична настилка - изрязване, отстраняване (фрезоване), почистване, битумен разлив, доставка и полагане асфалтобетон тип А от 4 см до 6 см, уплътняване:2. Полагане на хоризонтална пътна маркировка - напречна и надлъжна 3. Организация на СМРР и организация на движение.4. Безопасни и здравословни условия на труд при изпълнението на СМР , 5. Изисквания относно опазване на околната среда.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
87500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от група и категория съответстващи на изскуемите групи и категории за строителство на обектите включени в предмета на поръчката - втора група, трета категория строежи.
За чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в ЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изискването важи и за двете обособени позиции
1.Застраховка професионална отговорност


1.Участникът, респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР в процедурата трябва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” по чл.171 от ЗУТ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискванията важат и за двете обособени позиции
1.Да е изпълнил дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка;
2.Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва: ?- Технически ръководител: изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл. 163а ЗУТ, да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ по специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна; Да има опит на управленска/координираща позиция на минимум 1 (един) строителен обект с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. ?За Специалист – контрол на качеството – изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.?За Специалист по ЗБУТ - изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, изисква се да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал и строителни работници за изпълнението на поръчката
3. Участникът да разполага със собствено или ползвано на друго правно основание оборудване /механизация/ минимум, както следва:Автосамосвали – 2 бр.;Пътна фреза до 0,5 м. – 1 бр.;Фугорезачка – 1 бр.;Компресор подвижен – 1 бр.; Автогудронатор за битумна емулсия – 1 бр.; Ръчна пръскачка за битумна емулсия – 1 бр.;Самоходен пневматичен валяк 10 - 15 тона - 1 бр.;Малогабаритна техника – 1 бр.;Асфалтополагаща машина - 1 бр.;Пътни знаци Г7, Г8 върху преносими стойки (С26) - 6 бр.;
Ограничителна табела (С.4) - 2 бр.; Табели с направляващи стрелки (С6) и (С7) - 2 бр.;Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти - по 1 бр.; Конуси (С2) - 50 бр.
4.4. Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: ЕN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП;


1.През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, участникът следва да e изпълнил минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.За дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, Възложителят ще приема: „Ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или аварийно възстановителни работи на пътища или улици и съоръженията към тях“.
2.2.Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва: ?- Технически ръководител: изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл. 163а ЗУТ, да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ по специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна; Да има опит на управленска/координираща позиция на минимум 1 (един) строителен обект с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. ?За Специалист – контрол на качеството – изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.„б“ от ЗКС, да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.?За Специалист по ЗБУТ - изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.„в“ от ЗКС, изисква се да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.Участникът трябва да има на разположение необходимия квалифициран персонал и строителни работници за изпълнението на поръчката ;Изисквания към изпълнителския персонал: Участника да има следните специалисти:?Работник - асфалтополагане;?Монтажници;?Багерист; и други по преценка на участника.
3. Участникът да разполага със собствено или ползвано на друго правно основание оборудване /механизация/ минимум, както следва:Автосамосвали – 2 бр.;Пътна фреза до 0,5 м. – 1 бр.;Фугорезачка – 1 бр.;Компресор подвижен – 1 бр.; Автогудронатор за битумна емулсия – 1 бр.; Ръчна пръскачка за битумна емулсия – 1 бр.;Самоходен пневматичен валяк 10 - 15 тона - 1 бр.;Малогабаритна техника – 1 бр.;Асфалтополагаща машина - 1 бр.;Пътни знаци Г7, Г8 върху преносими стойки (С26) - 6 бр.;
Ограничителна табела (С.4) - 2 бр.; Табели с направляващи стрелки (С6) и (С7) - 2 бр.;Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти - по 1 бр.; Конуси (С2) - 50 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Важи и за двете обособени позиции:- Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:- парична сума;- банкова гаранция;- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:Банкова сметка (IBAN): BG22SOMB91303360554000 –Банков код (BIC): BIC - SOMBBGSF,Банка: Общинска банка - Сандански
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

град Сандански, бул.Свобода №14,ет.2, ст.209

Съгласно чл. 54, ал.1 отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата описани в чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1 от ЗОП.Национални основания за отстраняване са: - осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);-нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);-наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);-наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;-обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Плащанията ще се извършват, съгласно уговореното в договора за строителство, който е приложен към документацията за участие.Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:Национална агенция по приходите:- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; - Интернет адрес: http://www.nap.bg/3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда:Министерство на околната среда и водите:- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;- Интернет адрес: p://www3.moew.government.bg/3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443
Изискванията важат и за двете обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва