Деловодна информация
00035
08-00-57.1 22/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00035-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
инж. Габриела Трайкова - зам.-кмет УТ, ОС и Е: за техническата част; Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт +359 72168703/ +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/27413


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/27413
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за упражняване на Строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд ОП 2020-7
71521000      
Услуги

Предметът на поръчката включва предоставянето на комплексни услуги - упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, в пълен обхват съобразно приложената техническа спецификация, по време на изпълнение на строително-монтажните работи за проект: "Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд“. В рамките на възложеното следва да се изпълнят всички необходими дейности от момента на откриване на строителна площадка до приемане на изпълнението на обекта, в обхвата, предписан в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, приложена към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16992.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град Костинброд

Надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. Изпълнителят оказва съдействие при подготовката и окомплектоването на документацията, необходима за издаване на удостоверение за въвеждане на строежа – за обекти четвърта категория. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва констативен акт обр. 15, съгласно Наредба № 2, като не допуска приемане на строежа при неспазени изисквания на нормативни актове и одобрения проект. Лицето, упражняващо строителен надзор съставя окончателен доклад, който окомплектова с необходимата за въвеждане на обекта в експлоатация документация. Конкретното описание на предмета на обществената поръчка е предоставено в Техническата спецификация от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16992.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 13/03/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за опускане на БФП BG06RDNP001-7.002-0021-C01 / 13.03.2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор. Лицензът/Удостоверението трябва да е в срока на неговата валидност.Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор. При участие на подизпълнител – съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП – Копие от Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейността по чл. 166, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗУТ, придружен/о със списъка на правоспособните физически лица или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“, която да съответства като минимална застрахователна сума на категорията на обекта, а именно: четвърта категория, съгласно чл.5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строеж - предмет на поръчката. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“). Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

1. Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“, която да съответства като минимална застрахователна сума на категорията на обекта, а именно: четвърта категория, съгласно чл.5, ал. 4, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строеж - предмет на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 3 (три) години считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“). Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за изпълнените услуги.
2. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. През последните 3 (три) години считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: упражняване на строителен надзор за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сгради, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория строеж по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б“ или б. „д“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
2.Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват упражняване на строителен надзор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Избраният изпълнител следва да предостави при сключване на договора и да поддържа валидна за целия срок на изпълнението му, гаранция за добро изпълнение в размер от 2 % от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП: - парична сума преведена по сметка на община Костинброд; - банкова гаранция на същата стойност; - застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Ако бъде избран банков превод, същият следва да се пареди по сметка за гаранции на община Костинброд: Банка: УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN):BG 11 UNCR 9660 3369 0391 11; 2. Изпълнителят следва да е представил изисканите от Възложителя документи при сключване на договор, за доказване на относимите обстоятелства в ЗОП и в хода на изпълнение на договора да уведоми Възложителя при настъпили промени в тях.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/02/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Общинска администрация Костинброд, гр.Костинброд, ул. Охрид №1, ет.2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно - оригинал или копие заверено от участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В настоящата процедура, се прилагат следните основания за отстраняване: 1) съобразно чл.55, ал.1 от ЗОП: А) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; Б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност (а именно: упражняване на строителен надзор по време на строителство), съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; В) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; Г) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; Д) опитал е да: 1. повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
2. получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка
2) други национални основания за отстраняване, а именно: А). наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; Б). обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, В) Както и: 1) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
2) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 1. предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
2. правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 3) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 4) участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП; 5) участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок; 6) лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.Липсата на обстоятелствата по т.1 и т.2, б. „А“ и „Б“ се попълва в ЕЕДОП в част III Основания за изключване, раздел Г „Други основания изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.
Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания са: Относно приложимите норми към строителството: МРРБ (http://www.mrrb.government.bg/), ДНСК http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) като и към Камарата на строителите в България (https://www.ksb.bg/); Относно данъци и осигуровки: Министерство на финансите (http://www.minfin.bg/). НАП (http://www.nap.bg/); Относно закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/),Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), ИА ГИТ (http://www.gli.government.bg/), ГД „ПБЗН“ (https://www.mvr.bg/gdpbzn);Относно опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (https://www.moew.government.bg/).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В съответствие с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проект при общинска администрация - община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/27413 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва