Деловодна информация
2443
1983опр-39 21/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
21/05/2020 (дд/мм/гггг)
2443-2020-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР 129010164
ул. Пиротска № 171А
София BG411 1309 България
Сашка Стоянова; Радка Савова +359 296010291
skstoyanova.160@mvr.bg +359 28688115

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/gdpbzn

https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/smr-gabrovo-2020
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР 129010164
ул. Никола Габровски № 30
София BG411 1172 България
Сашка Стоянова; Радка Савова +359 296010291
skstoyanova.160@mvr.bg +359 28688115

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/gdpbzn

https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР 129010164
ул. Никола Габровски № 30
София BG411 1172 България
Сашка Стоянова; Радка Савова +359 296010291
skstoyanova.160@mvr.bg +359 28688115

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/gdpbzn

https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение - в землище на с. Гарван, община Габрово: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/
45214000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка, е извършването на ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северен централен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви, при възникване на бедствена ситуация, по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1707721.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214000      
45212220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

В землище на с. Гарван, община Габрово: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/” - ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово.

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение - в землище на с. Гарван, община Габрово:
- Учебен център, находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван – База на ГДПБЗН:
За извършването на строително монтажните работи на обект: „Реконструкция и модернизация на Учебен център“, е изготвен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 7/26.01.2018 г., който обхваща ремонт или подмяна на всички видове инсталации и елементи от сграда с РЗП 498,75 м2, за обособяване на център за обучение на населението, състоящ се от обучителни зали и съпътстващите ги сервизни и помощни помещения.
- Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/, находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван – База на ГДПБЗН:
Изграждане на учебно-тренировъчен комплекс /УТК/, представляващ поредица от шест тренировъчни центрове и 15 поста, подредени в непрекъснат контур, в последователност и алгоритъм с цел развиване на определени физически и психически умения в обучаемите при осъществяването на спасителни работи при наводнения и свързаните с това дейности. На тренировъчните съоръжения, могат самостоятелно да се извършват упражнения, свързани с преодоляването на препятствия, имитиращи реална ситуация. Те представляват и постове към непрекъснатия контур, при преодоляването, на които обучаемите избират маршрут в зависимост от поставената за отработване задача. Отделните постове са свързани последователно, като всеки пост е препятствие с различна сложност. Подреждането им е съобразено със сложността и групата мускули, които се натоварват при тяхното преодоляване. УТК е разположен на територия с площ 1685 м2.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на техническото предложение“ (КТП)    40
„Професионална компетентност на експерти от инженерно – технически състав и ръководен екип“ (ПК)    20
„Срок за изпълнение” (ПС)    10
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
1707721.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Строителната камара за строежи 4 група, 1 категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени и/или удостоверение съгласно чл. 25а от Закона за камарата на строителите.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответната регистрация.
Документ за доказване:
Копие на Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи, заверено с „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника.
В случай че съответният документ (удостоверение или друг еквивалентен документ) е достъпен чрез пряк и безплатен достъп до националната база на съответната държава членка, не е нужно участниците да го представят за доказване на поставеното изискване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност” с покритие съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 600 000.00 лв. Когато участник е лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България, участникът трябва да предостави еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Б” от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответната застраховка.
Документ за доказване:
Доказателства за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участник е лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България, той може да представи удостоверения или други документи за застрахователно покритие, издадени от кредитни институции и застрахователи, установени в други държави членки.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, включващ в обхвата си „Строителство”. Сертификата трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.
2. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентен”. Сертификата трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.
3. Участникът следва да разполага с лица, които ще изпълняват строителството:
Изисквано минимално ниво: 30 лица
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП.
4. Участникът следва да представи информация за средносписъчния брой на персонала и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП.
5. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под дейности с предмет „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира: изпълнение на дейности по строителство и/или реконструкция и/или обновяване на административни и/или обществено-обслужващи сгради, и/или сгради с еквивалентни характеристики извън страната, отговарящи на посочените изисквания.
Под „обем“ следва да се разбира не по-малко от 1800 м2 РЗП, административни и/или обществено-обслужващи сгради четвърта група, първа категория
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП.


Документи за доказване:
1. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, включващ в обхвата си „Строителство”. Сертификата трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.
2. Копие на валиден сертификат за прилагане на система за опазване на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, издаден на негово име . Сертификата трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.
3. Списък на лицата, които ще изпълняват строителството.
4. Декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години.
5. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване. Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да изпълни задължението си по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП като представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС и се представя в момента на сключване на договора.
Срокът на валидност, редът за освобождаване и формата на гаранцията са подробно описани в документацията.
Продължава в VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, Никола Габровски № 30

На публичните заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

от III.2.2) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:
- са налице основанията съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП;
- са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 – 5 от ЗОП;
- са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП;
- са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
- офертата/документите представени от участника не са на български език;
- е променил образците по процедурата;
- е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства;
- е предложил срок за изпълнение на СМР по-малък или по-дълъг от определения от страна на възложителя, а именно: не по-малко от 90 календарни дни и не-повече от 180 календарни дни.
- ценовото предложение надвишава прогнозната стойност по процедурата, както и прогнозната стойност по отделните дейности или е със сборни/аритметични грешки;
- в случай на разлика между предложената цена в ценовото предложение и стойността от сбора на всички части в съответната Количествено – стойностната сметка;
- при установена разлика поради аритметична грешка при формирането на:
? стойност в лева, без ДДС, на база количества и единичните цени, по всеки един ред (по хоризонтала) от Количествено – стойностните сметки, съответно
и/или
? сборната стойност по части и/или сборната обща стойност в лева, без ДДС (по вертикала), от Количествено – стойностните сметки;
Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл.56 от ЗОП.Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединение, Възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Подаването/Получаването на офертие е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП. Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно чл. 28, ал.4 от ППЗОП.
Начин на плащане е подробно описан в документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва