Деловодна информация
0846
 
не
0846-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Сливница 000776517
пл. Съединение 1
Сливница BG412 2200 България
Радостин Ялъмов +359 7274-2354
r.yalamov@slivnitsa.bg +359 7274-2354

Интернет адрес/и

www.slivnitsa.bg

https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-2-zop/a2-0006318.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-2-zop/a2-0006318.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница
45000000      
Строителство

Ще се изгради стандартен тренировъчен басейн с широчина 10 м (пет коридора ) и дължина 16,66м (6 дължини са 100 м ) . В басейна ще могат да тренират до 30 души . Съблекалните са проектирани да осигурят бързо преобличане на до 14 жени и още толкова мъже едновременно, което ще осигури безпрепятствена смяна на трениращата група.
На кота ± 0,00м. - първи етаж са решени входно „фоайе“ , достъпна „тоалетна“, „съблекалня мъже“ и „съблекалня жени“ (всяка с 5 душа 28 гардеробчета и две тоалетни) ,, „Зала басейн“ с изходи към двора където е предвидено място за игрище за плажен волейбол .
На кота - 2,80м. Предвижда се основите на сградата да не се засипват с обратен насип , а полученото помещение да се ползва с функция по бъдещ проект.
– сутеренно помещение за релакс зона по бъдещ проект , масаж, „Филтърно помещение, котел, Компенсатор – 18,26м2 и стълбище .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
295986.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Сливница

Ще се изгради стандартен тренировъчен басейн с широчина 10 м (пет коридора ) и дължина 16,66м (6 дължини са 100 м ) . В басейна ще могат да тренират до 30 души . Съблекалните са проектирани да осигурят бързо преобличане на до 14 жени и още толкова мъже едновременно, което ще осигури безпрепятствена смяна на трениращата група.
На кота ± 0,00м. - първи етаж са решени входно „фоайе“ , достъпна „тоалетна“, „съблекалня мъже“ и „съблекалня жени“ (всяка с 5 душа 28 гардеробчета и две тоалетни) ,, „Зала басейн“ с изходи към двора където е предвидено място за игрище за плажен волейбол .
На кота - 2,80м. Предвижда се основите на сградата да не се засипват с обратен насип , а полученото помещение да се ползва с функция по бъдещ проект.
– сутеренно помещение за релакс зона по бъдещ проект , масаж, „Филтърно помещение, котел, Компенсатор – 18,26м2 и стълбище .
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    45
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    5
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
295986.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор № BG06RDNP001-19.135-0001-C01 от 30.10.2019 г. за БФП по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма поставени изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма поставени изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил поне едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
Участникът задължително следва да разполага да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:


ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;
Общ професионален опит:
минимум 5 години опит в областта на строителството;
Специфичен професионален опит:
3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.
СПЕЦИАЛИСТ КОНСТРУКТОР
Висше образование, бакалавър или магистър, специалност „Строителни конструкции“ или еквивалентна.
5 (пет) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:
Висше образование, бакалавър или магистър инженер "Електротехника" или еквивалентна.
5 (пет) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ:
Висше образование, бакалавър или магистър инженер "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна.
5 (пет) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ:
Висше образование, бакалавър или магистър инженер "Топлотехника" или еквивалентна.
5 (пет) години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО/ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО:
Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
5 (пет) години опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административната сграда на община Сливница, Заседателна зала, ет.3

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва