Деловодна информация
00189
ДД-1-Г-01.24 21/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00189-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Севлиево 000215889
пл. Свобода № 1
Севлиево BG322 5400 България
инж. М.Митев +359 675396141
sevlievo@sevlievo.bg +359 67532773

Интернет адрес/и

www.sevlievo.bg

http://www.sevlievo.bg/bg/article/4287/obshtinski-patishta-zimni-uslovia.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.sevlievo.bg/bg/article/4287/obshtinski-patishta-zimni-uslovia.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища в община Севлиево”
45233200      
Строителство

Обществената поръчка включва извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътищата от община Севлиево. Описанията за видовете работи, предмет на настоящата поръчка са дадени в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

на територията на община Севлиево

Обществената поръчка включва извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътищата от община Севлиево. Описанията за видовете работи, предмет на настоящата поръчка са дадени в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група,трета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език.
1.1 За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1 съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ за строежи от съответната категория..
Доказване: При подаване на оферта, участниците декларират съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, като в поле
„Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност
Преди сключване на договора, за доказване съответствието с това изискване, участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ. Когато участват чуждестранни участници, същите представят копие на документ за наличие на еквивалентна застраховка с лимит, покриващ минимално изискуемата застрахователна сума по чл. 171 от ЗУТ. На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.


Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ за строежи от съответната категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3. Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП.
? Изискването по т.3 се доказва със Списък на строителството по чл.64, ал.1, т.1 ЗОП, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка , придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
? Забележка:Под ”строителство, идентично или сходно” с предмета на поръчката, следва да се разбира строителни работи по полагане на асфалт на пътни настилки или еквивалент. 4. Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне в ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). Изискването по т.4 се доказва със Списък на персонала по чл.64, ал.1, т.6 ЗОП, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в ЕЕДОП.5.Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани със собствеността или наемането на техника.Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП Възложителят може по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите да изисква представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.


3. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на един обект за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
4. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
а)Технически ръководител: лице, отговарящо на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ – лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер" или еквивалентна, "инженер" или еквивалентна, "архитект" или еквивалентна, или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалентна и "Техника" или еквивалентна, Да притежава минимум 5 (пет) години опит като технически ръководител.б)Експерт „Контрол по качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, и не по-малко от 3 години професионален опит.
в)Координатор по безопасност и здраве, който да притежава съответното удостоверение или друг документ, удостоверяващ това или еквивалент, и не по-малко от 3 години професионален опит;
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение. 5.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчка, както следва: Товарен автомобил за извозване на фрезован материал – 1 бр.;
- Асфалтополагач за машинно полагане на асфалтови настилки – 1 бр.;
- Валяк за уплътняване на асфалтови смеси – 1 бр.;
- Машина за почистване и продухване на настилки – 1 бр.;
- Товарен автомобил за возене на асфалтова смес – 1 бр.;
- Багер – 1 бр.;
- Гудронатор – 1 бр.;
- Роторна косачка – 1 бр.;
- Моторна коса – храсторез – 3 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията може да бъде под формата на:
- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:
Банка: „Уникредит Булбанк“ АД – клон Севлиево
Банков код (BIC): UNCRBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG64UNCR70003323556963
или
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност поне 60 календарни дни след изтичане срока на договора; .
или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

07/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

В административната сграда на Община Севлиево, с адрес: гр.Севлиево, пл."Свобода" № 1, зала 200

Отварянето на офертите е публично и на него магот да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, при усл.-ята на ал.3 от ЗОП, и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка и когато участник в нея е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от посочените по чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП, основания за отстраняване, възникнали преди или по време на процедурата.
1.1.Отстраняват се участници в процедурата и:
- при наличие на основания по чл.107 ЗОП;- в нарушение на чл.101, ал.8-ал.11 от ЗОП. Отсъствието на обст-ва по чл.101, ал.9-11 ЗОП се декларира в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които съгласно §14,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител(съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл.3, т.8 във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от този закон - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;С/сно ЗОП, ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г. нац. осн-я за отстраняване са и:-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); -нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „НЕ“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност; 2. Съгласно чл.67, ал.1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът(подизпълнител и член на обед-е) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на ЕЕДОП само в електронен вид(с/но §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП). Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител представя актуални Документите се представят за подизпълнителите и третите лица,ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.. За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат разпоредбите на ЗOП, ППЗОП, документацията за обществената поръчка, и действащото законодателство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация - съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва