Деловодна информация
00227Община Своге
16-00-181 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00227-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Своге 000776502
ул.Александър Стамболийски №7
Своге BG412 2260 България
Д.Радкова, Гл.експ.ОП; инж.Христина Първановска, Директор Дирекция УРТ +359 72622124
d.vutova@svoge.bg +359 72622539

Интернет адрес/и

www.svoge.bg

http://www.svoge.bg/?page_id=101


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.svoge.bg/?page_id=26831
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции
45233200      
Строителство

Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции
Обособена позиция 1: Реконструкция ул.Опълченска от ОТ1106 към ОТ1128, кв.Дренов, гр.Своге
Обособена позиция 2: Реконструкция общински път SFO3615 /III-164 Своге-Бучин проход/ - Добърчин от км.0+000 до км.2+000
Обособена позиция 3: Основен ремонт общински път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов - Бов от км.5+000 до км 5+200
Обособена позиция 4: Бетониране улица от ОТ72 до ОТ77 и ОТ78 с дължина 100 м.л, с.Оплетня
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
145833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реконструкция ул.Опълченска от ОТ1106 към ОТ1128, кв.Дренов, гр.Своге 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр.Своге

1 Рязане асфалтова настилка с фугорез л.м. 241,00
2 Заливане фуги с горещ битум л.м. 241,00
3 Машинен изкоп за оформяне на пътното легло, вкл. натоварване и извозване м3 56,00
4 Рязане на бетонова настилка м.л 4,00
5 Демонтаж на съществуваща бетонова настилка по тротоари, вкл. разкъртване, натоварване и извозване м3 4,50
6 Демонтаж бордюри, вкл. натоварване и извозване на депо л.м. 352,00
7 Доставка и полагане основа на пътното легло от трошен камък 15-25 мм., с дебелина 5 см., вкл.уплътняване м3 22,00
8 Ръчен изкоп с дълбочина 10 cm за оформяне на легло бордюри, вкл. натоварване и извозване м3 11,50
9 Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, вкл. фугиране л.м. 352,00
10 Повдигане на УРШ до достигане ниво асфалтова настилка бр. 2,00
11 Първи битумен разлив м2 442,00
12 Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон за изравнителен пласт - 6 см., вкл.уплътняване т. 55,00
13 Втори битумен разлив м2 442,00
14 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт - 4см., вкл.уплътняване т. 43,00
15 Запълване на фуга с бетон между бордюр и същ. бетонов тротоар м3 1,50
16 Демонтаж тротоарни плочки, вкл.натоварване и извозване м2 55,00
17 Машинен изкоп за оформяне легло на тротоари, вкл. натоварване и извозване м3 81,00
18 Доставка и полагане на бетонови ивици 10/25 см. по тротоари м.л 135,00
19 Доставка и полагане на градински бордюри 8/16, вкл. фугиране м.л 37,00
20 Доставка и полагане на основа от трошен камък 0-63 мм. с дебелина 10 см. по тротоари, вкл.уплътняване м3 54,00
21 Битумен разлив за връзка на плътна асфалтова смес по тротоари м2 539,00
22 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. по тротоари, вкл.уплътняване т. 52,00
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
50000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция общински път SFO3615 /III-164 Своге-Бучин проход/ - Добърчин от км.0+000 до км.2+000 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с.Добърчин

1 Демонтаж компрометирана асфалтова настилка,/ вкл.оформяне на връзка стар нов асфалт с фугорез или пътна фреза/, доставка и полагане на несортиран трошен камък с уплътняване при необходимост, първи битумен разлив, доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък с деб.5 см., с уплътняване, втори битумен разлив, доставка и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 4 см., с уплътняване, заливане фугите с битумна емулсия и обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи разходи, в т. ч. натоварване и извозване на строителни отпадъци м2 800,00
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
50000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Основен ремонт общински път SFO1600 /II-16/ ЖП Гара Бов - Бов от км.5+000 до км 5+200 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с.Гара Бов

1 Рязане асфалтова настилка с фугорез л.м. 22,00
2 Заливане фуги с горещ битум л.м. 22,00
3 Машинен изкоп за почистване на земна канавка мсм 1,00
4 Основен ремонт на деформации на настилката с плътна асфалтобетонна смес - с дебелина 4 до 6 см. машинно, вкл.фрезоване на асфалтова настилка, почистване, разлив за връзка, доставка и полагане на асфалтобетон и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. натоварване и транспорт на отпадъци м2 1140,00
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
33333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Бетониране улица от ОТ72 до ОТ77 и ОТ78 с дължина 100 м.л, с.Оплетня 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с.Оплетня

1 Машинен изкоп за подравняване на основата мсм 1,00
2 Натоварване, превоз и полагане на трошенокаменна настилка,вкл. уплътняване м3 60,00
3 Доставка и монтаж армировъчна мрежа Ф5 м2 600,00
4 Доставка и полагане на бетон С16/20 (В20) за бетонова настилка с дебелина 10см. /вкл. разделителни фуги през 4м.л. и ограничителен кофраж/ м3 60,00
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпъленние    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - втора група, четвърта категория за ОП №1; - втора група, трета категория – за ОП №2 и ОП №3, в съответствие с ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя информация за еквивалентен документ, доказващ регистрация в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП, като посочва данните относно вписването му в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация. Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи- Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от втора група, четвърта категория за ОП №1; - втора група, трета категория – за ОП №2 и ОП №3 и талон към него. Участник, чуждестранно лице, който бъде избран за изпълнител на поръчката, преди подписване на договора за изпълнение е необходимо да се впише в ЦПРС, съответстващо на категорията на обекта.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към участниците относно икономическото и финансово състояние.

Възложителят не поставя изискване към участниците относно икономическото и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към участниците относно техническите и професионални способности.

Възложителят не поставя изискване към участниците относно техническите и професионални способности.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2.За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
-основания по чл.107 от ЗОП
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на Община Своге-първи етаж.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Съдържание:
1.1.Заявление за участие съдържа:
1) Заявление за участие - Образец №1;
2) Опис на представените документи - Образец №2;
3) ЕЕДОП в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и условията на възложителя- Образец № 3;
4) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност/ когато е приложимо/;
5) Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /когато е приложимо/;
2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържа – Образец №4:
1) Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 5;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - Образец № 6.
3) Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (по образец), ако е приложимо – Образец № 7.
3.„Ценово предложение на участника” - се изготвя и представя, съгласно Образец № 8. Представя се в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.
4.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията се предоставя в една от следните форми:
-парична сума, депозирана по указана от Възложителя сметка;
-банкова гаранция;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
5.Възложителят предоставя безплатен и пълен достъп до Документацията за участие и всички документи към нея на интернет адреса на Профил на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението се в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва