Деловодна информация
00766
310 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
20/05/2020 (дд/мм/гггг)
00766-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков Русе ЕООД 117525838
ул. Алея Лилия №1
Русе BG323 7003 България
Теодора Иванова +359 82813962
sbalpfz_ruse@abv.bg +359 82823879

Интернет адрес/и

http://sbalpfz-gramatikov.com/

https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД
33140000      
Доставки

Поръчката касае периодични доставки след предварителни заявки на медицински изделия, консумативи и реактиви по три обособени позиции за нуждите на лечение на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков РУСЕ ЕООД за период от 24 месаца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
251631.37      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Общи медицински консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

аптеката на УМБАЛ КАНЕВ АД, гр. Русе, ул. Независимост №2

Периодични доставки след предварителни заявки за срок от 24 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
85525.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и реактиви за клинична лаборатория 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

аптеката на УМБАЛ КАНЕВ АД , гр. Русе, ул. Независимост №2

Периодични доставки след предварителни заявки за срок от 24 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
116684.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консумативи и реактиви за Микробиология 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

аптекат ана УМБАЛ КАНЕВ АД гр. Русе, ул. Независимост №2

Периодични доставки след предварителни заявки за срок от 24 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
49421.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци в Търговския регистър на Агенция по вписванията (ТР на АВ), да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия по реда и условията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ)
Съответствието с поставените условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А, част IV от ЕЕДОП, а при подписване на договора за ОП се доказва със следните документи:
1. Относно регистрацията като търговец - доказва се с посочване на ЕИК или с удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР на АВ.
2. Относно правото за търговия на едро с медицински изделия по ЗМИ - доказва се с действащо разрешение за търговия на едро с медицински изделия по чл.79, ал.2 от ЗМИ издадено по реда и условията на този закон или се доказва с документ, удостоверяващ правото за търговия на едро с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС, на държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария съгласно чл.77, ал.1 ЗМИ и с вписване в регистъра по чл.81 ЗМИ. Посочените обстоятелства се декларират в раздел А част IV от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изискват

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се изискват

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

гр. Русе, ул. Алея Лилия №1, ет.2

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техните писмено упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Офертите за участие се получават в деловодството на "СБАЛПФЗ РУСЕ ЕООД с адрес гр. Русу, 7003, ул."Алея Лилия" 1. Поръчката съдържа 3 самостоятелно обособени позиции с отделни подпозиции и номенклатурни единици, като участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции, като спазват изискването на Възложителя за комплексност на предложението само за Втора обособена позиция - Клинична лаборатория. Възложителят не ограничава възможността за представяне на оферти за една, няколко или всички обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, но поставя условие за комплексност на офертата –да се оферират с техническо предложение за изпълнение и с предложена цена всички номенклатурни единици от една обособена подпозиция от обособена позиция №2 Консумативи и реактиви за клинична лаборатория съдържа 14 подпозиции, за които може да се участва потоделно за една, няколко или всичик. Непредставянето на предложение за някоя от номенклатурите в обособената подпозиция е основание за отстраняване на участника. Възложителят оповестява, че ще използва т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане на офертите по чл.104, ал.2 ЗОП т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор. По отношение на личното състояние на участниците не следва да са налице основанията за задължителното им отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП, не следва да са свързани лица с други уч-ци и по отношение на тях не следва да са налице ограниченията по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДР), както и ограничения по ЗМИП т.е. ще бъде отстранен участник, за когото са налице следните основания: 1.по чл.54, ал.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП; 2. е свързано лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП; 3. са налице ограниченията на чл.101, ал.9,10 и 11 от ЗОП; 4. е налице условието по чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДР; 5. са налице ограниченията чл.66, ал.2 и чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП. При подаване на оферти те удостоверяват отсъствието на тези основания с попълване на приложимите полета от част III на ЕЕДОП, а при сключване на договора за възлагане на ОП - със следните документи: със свидетелство за съдимост, издадено от Районен съд; с документ от съответния компетентен орган; с удостоверение от НАП, с у-ние от общината по седалище на възложителя и с у-ние от общината по седалище на участника; с декларации по образец от документацията на ОП; с удостоверение от органите на ИА "Главна инспекция по труда". Основанията по чл.54,ал.1 т.1,2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата по чл.40 ППЗОП. На основание чл.104, ал.2 ЗОП Възложителят оповестява, че оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди предварителния подбор на участниците. По тази причина е допустимо ценовото предложение да не бъде в запечатан плик, а да се постави свободно сред документите от офертата. Когато участник в ОП е обединение, което не е ЮЛ, той представя документ, от който е видно: правното основание за създаването му; правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете му; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на ОП; уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер на 2% от ст/та му без ДДС в една от допустимите форми от ЗОП-банкова гаранция, застраховка или парична сума внесена по сметката на възложителя- BG79SOMB91301023029902, BIC: SOMBBGSG ТБ ОБЩИНСКА АД. Минималното съдържание на първите две е посочено в Документацията. Условия на плащане -разсрочено до 60 дни от представяне на фактура за извършена доставка. Източник на финансиране - собствени средства.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в чл.197, ал.1 и ал.2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва