Деловодна информация
01139
9000-0440 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
01139-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на община Георги Дамяново 000320694
ул. Единадесета №2
с. Георги Дамяново BG312 3470 България
Радосслав Найденов - зам.-кмет на община Георгии Дамяново +359 95512220
gd3470@mail.bg +359 95512340

Интернет адрес/и

http://georgidamyanovo.com/

https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-2-zop/a2-0006313.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-2-zop/a2-0006313.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“
45233000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“.
Дейностите, обект на поръчката, обхващат:
- Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект;
- Изпълнение на строителни работи на строителния обект;
- Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.
Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
327333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
45233252      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

територията на община Георги Дамяново

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“. Улиците, които ще бъдат ремонтирани са: ул. „Седма“ и ул. „Девета“ с. Каменна рикса, ул. „Втора“ с. Дълги дел, ул. „Трета“, ул. „Десета“ и ул. „Петнадесета“ с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново.
Дейностите, обект на поръчката, обхващат:
- Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект;
- Изпълнение на строителни работи на строителния обект;
- Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.
Пълният обхват и обем и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Срок за изпълнение    30%
П2 – Организация за изпълнение    30%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
327333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Определената прогнозна стойност се явява и максималният финансов ресурс на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката и прогнозните стойности по видове дейности. Участник, чието ценово предложение надхвърля определената прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора група (строежи от транспортната инфраструктура), минимум четвърта категория (строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "а" ЗУТ - частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях) съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А от ЕЕДОП, като се попълва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите за регистрация и точно позоваване на документа/ите.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на документ, удостоверяващ, че участникът има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително е извършил съответна регистрация (притежава правоспособност) за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му - ЕЕДОП/декларация или сертификат/удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежa, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издаден/о от компетентен орган съгласно съответния национален закон, или еквивалентен документ. В хода на процедурата е приложима възможността за доказване чрез представяне на всякакъв друг вид аналогичен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът в обществената поръчка следва да е застрахован за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
2. Участникът в обществената поръчка следва да е застрахован за риска „Професионална отговорност на проектанта“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
Забележка: За удостоверяване на поставеноите изисквания участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица. В хода на процедурата е приложима възможността за доказване чрез представяне на всякакъв друг вид аналогичен документ.


1. Участникът в обществената поръчка следва да е застрахован за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
2. Участникът в обществената поръчка следва да е застрахован за риска „Професионална отговорност на проектанта“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са втора група, четвърта категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата поне една строителна дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В от ЕЕДОП, като се попълва информация за строителните дейности от конкретния вид през референтния период и се посочва дали съответният/те документ/и относно доброто изпълнение и резултат/и от най-важните строителни работи е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите и точно позоваване на документа/ите.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, което/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. За последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил поне една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП, като участникът попълва информация за извършените през референтния период основни услуги от посочения вид с посочване на сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат на разположение на участника за изпълнение на договора.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
4. Участникът следва да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел Г от ЕЕДОП, като се попълва информация относно наличието на сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството и на задължителните стандарти или системи за екологично управление, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите и точно позоваване на документа/ите. Ако за участника не са налице горепосочените сертификати, следва да обясни причината за това и посочва: какви други доказателства могат да бъдат представени относно схемата за гарантиране на качеството и относно стандартите или системите за екологично управление.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.177 и чл.183 от ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствие със съответните спецификации или стандарти – сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на качеството и с определени системи или стандарти за опазване на околната среда.


1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата поне една строителна дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация (респ. други еквивалентни строителни дейности) на път/пътища и/или улица/улици.
2. За последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил поне една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, а именно: дейности по инвестиционно проектиране във фаза технически и/или работен проект за изпълнение на строителство, с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация (респ. други еквивалентни строителни дейности) на път/пътища и/или улица/улици.
3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, в минимален изискуем обем, както следва:
а) комбиниран багер с хидрочук;
б) иглен вибратор;
в) самосвали - 3 бр.;
г) виброваляк;
д) асфалтополагаща машина;
е) двубандажен валяк;
ж) валяк с пневматични гуми;
з) моторна пръскачка за битум;
и) пътна фреза.
4. Участникът следва да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % /три на сто/ от прогнозната стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

16/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на община Георги Дамяново, адрес: с. Георги Дамяново, обл. Монтана, ул."Единадесета" №2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Продължава от т.4 на раздел III.1.3 - поле „Списък и кратко описание на критериите за подбор“:
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
2. За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (съгласно разпоредбата на чл.55, ал.4 от ЗОП основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен; обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия /проектант или строител, респ. аналогична професия, предоставяна в друга съответна държава/ или дейност /проектиране, авторски надзор по време на строителството или строителство, респ. аналогична дейност, предоставяна в друга съответна държава/ съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107, т.4 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ (освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител преди сключване на договора.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството/услугите, предмет на поръчката, както следва:
3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП- 070018700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/.
3.2. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ-всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/9406331;
- Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/.
3.3. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/;
- София, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/8119443.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:
- Интернет адрес: http://www.gli.government.bg/;
- София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3;
-Телефони за граждани:
070017670 - национален телефон;
080014008 - телефон за трудови злополуки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва