Деловодна информация
00490
ОП-59 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00490-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Марица - област Пловдив 000472182
бул. Марица № 57А
Пловдив BG421 4003 България
Любомира Ангелова +359 32907800
obshtina@maritsa.org +359 32951934

Интернет адрес/и

www.maritsa.org

http://maritsa.bg/обществени-поръчки


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://maritsa.bg/profil/публично-състезание-за-възлагане-на-о-18/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Отводнителни мероприятия за предотвратяване на наводнения на прилежащи имоти ........ продължава в раздел VI.3)
45000000      
Строителство

Описание на обекта на СМР – строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗУТ във вр. с чл. 6, ал. 2, т. 9 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект с обект: „Отводнителни мероприятия за предотвратяване на наводнения на прилежащи имоти по ул.5-та, ул.6-та, ул.8-ма, ул.9-та, ул.28-ма, ул.29-та, ул.30-та, ул.31-ва, ул.33-та, ул.34-та, ул.35-та, ул.36-та, с. Костиево, Община Марица, Област Пловдив“.
Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към документацията за настоящата обществена поръчка Количествена сметка – Образец № 5 от документацията. Описание на съществуващото положение и подробно описание на изискванията към плануваните видове СМР се съдържат в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към документацията за настоящата обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
999972.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията на община Марица - област Пловдив.

Обхват на обществената поръчка:
Описание на обекта на СМР – строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗУТ във вр. с чл. 6, ал. 2, т. 9 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект с обект: „Отводнителни мероприятия за предотвратяване на наводнения на прилежащи имоти по ул.5-та, ул.6-та, ул.8-ма, ул.9-та, ул.28-ма, ул.29-та, ул.30-та, ул.31-ва, ул.33-та, ул.34-та, ул.35-та, ул.36-та, с. Костиево, Община Марица, Област Пловдив“.
Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, в т.ч. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него; техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване; и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към документацията за обществената поръчка Количествена сметка – Образец № 5. Описание на съществуващото положение и подробно описание на изискванията към плануваните видове СМР се съдържат в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
999972.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискване за вписване в професионален регистър:
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
Минимално ниво: участникът следва да има правоспособност да изпълнява строежи от групата и категорията, в която попада обекта на поръчката – четвърта група, трета категория.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност чрез изписване на данните за вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и период на валидност) и обхвата на регистрацията (групата и категорията строежи, описани в него).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Във всеки конкретен случай възложителят съобразява разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
Доказване:
При сключване на договора възложителят изисква копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от групата и категорията, в която попада обектът на поръчката.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При сключване на договора възложителят не изисква документи, съобразно разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Изискване за реализиран минимален общ оборот:
Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът попълва в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б. „Икономическо и финансово състояние“ данни за неговия „годишен общ оборот“ за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Във всеки конкретен случай възложителят съобразява разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
Доказване:
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
При сключване на договора възложителят не изисква документи, съобразно разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
2. Изискване за наличие на застраховка:
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ за „строител“, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Във всеки конкретен случай възложителят съобразява разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/, съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
При сключване на договора възложителят не изисква документи, съобразно разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.


1. Отн. изискването за реализиран минимален общ оборот:
Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 900 000,00 лв. (деветстотин хиляди лева) изчислен на база годишните обороти.
2. Отн. изискването за наличие на застраховка:
Минимално ниво:
Участникът да е застрахован със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (най-малко за трета категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване за ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
Участникът трябва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
ВАЖНО:
Един експерт не може да съвместява повече от две позиции от изискуемия ръководен състав за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване:
При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Част IV, раздел В. „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:
- трите имена и позиция, която ще заема експертът при изпълнение на поръчката;
- професионална квалификация на предложените експерти – направление/специалност, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;
- професионален опит по специалността (когато се изисква) – посочва се месторабота, период, длъжност, основни функции;
- специфичен професионален опит (когато се изисква) – посочва се строителният обект и заеманата позиция/ длъжност на лицето, както и основни функции на лицето.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Във всеки конкретен случай възложителят съобразява разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
Доказване:
При сключване на договора участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съгласно декларираното в еЕЕДОП, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
При сключване на договора възложителят не изисква документи, съобразно разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.
2. Изискване за внедрена система за управление на качеството:
Участникът следва да прилага система за управление на качеството.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в еЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел Г. „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. С еЕЕДОП участникът предоставя информация за номер и дата на сертификата, кое е сертифицираното лице (на чие име е документа), дали документът е на разположение в електронен формат (посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа), обхватът на сертификацията и периодът на валидност на сертификата или еквивалентния документ, въз основа на които участникът декларира наличие на внедрена система за управление на качеството.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Във всеки конкретен случай възложителят съобразява разпоредбата на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
Доказване: При сключване на договора участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на сертификата за управление на качеството (или еквивалентния документ), деклариран в еЕЕДОП, а ако срокът на валидност е изтекъл – нов валиден сертификат или еквивалентен документ.
При сключване на договора възложителят не изисква документи, съобразно разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП.


1. Отн. изискването за ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
Минимално ниво:
а) Технически ръководител: с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ;
• професионален опит по специалността – минимум 5 (пет) години професионален опит по специалността.
б) Специалист „Контрол на качеството“:
• квалификация, удостоверена със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;
• опит като Специалист „Контрол на качеството“ на минимум 1 строителен обект.
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“:
• завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен;
• опит като Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ на минимум 1 строителен обект.
Забележка: При използването на експерти – чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации.
Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
2. Отн. изискването за внедрена система за управление на качеството:
Минимално ниво:
Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Към момента за изпълнението на настоящата обществена поръчка няма осигурено финансиране. Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще се осигурят от републканския бюджет или друг източник на финансиране.
В тази връзка и на основание чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора за обществена поръчка се отлага и се поставя в зависимост от сбъдването на следното условие – осигуряване от републканския бюджет или друг източник на финансиране на финансови средства за изпълнение на поръчката.
Ако не бъде осигурено финансиране за стартиране изпълнението на предмета на обществената поръчка след изтичане на 3-месечен срок от сключването на договора, на основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора като нито една от страните не дължи неустойка на другата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

12/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на общинска админисрация - Община Марица, град Пловдив, бул. Марица № 57А, етаж 2, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Продължава от раздел II.1.1) ............. по ул.5-та, ул.6-та, ул.8-ма, ул.9-та, ул.28-ма, ул.29-та, ул.30-та, ул.31-ва, ул.33-та, ул.34-та, ул.35-та, ул.36-та, с. Костиево, Община Марица, Област Пловдив“
2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
3. Специфични национални основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
4. В случай че участникът е обединение, участникът следва да представи копие от документ за създаване на обединението, от който да са видни следните обстоятелства:
- правата и задълженията за конкретната поръчка на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите по поръчката, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник, които да са видни от документа за създаване на обединението:
- определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, като се посочва задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред Възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението;
- уговаряне на солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на поръчката.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертата. В договора за създаването на обединение следва да са налице клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия.
Възложителят не се възползва от възможността по чл. 10, ал. 2 от ЗОП и не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
5. Гаранцията за изп-е на дог. е в р-р на 1 % от общата стойност на договора за общ. поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел 7 от документацията за общ. поръчка.
6. Условията за извършване на плащанията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в Проекта на договор, представляващ Приложение № 2 към документацията за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва