Деловодна информация
00747
04.00-43-/50/ 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00747-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 000776178
пл. РОДОЛЮБИЕ № 1
ГОРНА МАЛИНА BG412 2131 България
инж. ЕЛЕНА МАРИНОВА +359 7152-2320
gmalina@abv.bg +359 7152-2252

Интернет адрес/и

http://www.gornamalina.eu/newsite/

http://www.gornamalina.eu/newsite/?cat=9


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.gornamalina.eu/newsite/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“
45214000      
Строителство

Настоящият проект е разработен по задание на Възложителя. Проектът обхваща ремонт на сградата на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” намираща се в с. Горна Малина, на ул. 24 № 7, УПИ X, и дворното пространство, изграждане на нови площадки за игра за деца от различни възрастови групи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
692434.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Мястото за изпълнение на поръчката е сградата на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” намираща се в с. Горна Малина, на ул. 24 № 7, УПИ X, и дворното пространство.

Вертикалната планировка в настоящия проект е съобразена с теренните особености, с изисквания за функционалност на сградата и осигуряването на минимални наклони за отводняване на всички площадки за игра и новоизградени настилки. Достъпът до отделните площадки се извършва посредством съществуващи стълбища и алеи. Новопроектираните настилки са ограничени спрямо зелените площи чрез бордюри. Показани са проектни и теренни коти на всички възлови места от обекта. Отводняването на площадките ще се извърши гравитачно извън границите на УПИ (към обслужващите улици) и към зелените площи, като за целта се предвидени прекъсвания на бордюрите с размери, взети на място с оглед естетическо оформление на терена, също така са предвидени и наклони, надвишаващи 0,5 % за безпроблемно оттичане на повърхностните води.
В ремонта на дворното пространство се предвижда изграждане на нови детски съоръжения за игра и подмяна на съществуващи външни настилки. В територията на детската градина има съществуващи детски съоръжения и паркова мебел, които не са в добро състояние за експлоатация - съоръженията и пейките са изпочупени и с липсващи части, кошчета за отпадъци липсват, съществуващата настилката е компрометирана. Като цяло оборудването в детската градина е морално остаряло и не отговаря на действащите към момента нормативи.
В настоящата разработка всички съществуващи съоръжения негодни за ползване се демонтират. Новите игрови зони са предвидени да бъдат обособени в площадки за деца от яслени групи и площадки за деца над 3 години. Заложени са изцяло нови съоръжения, монтирани върху нова ударопоглъщаща настилка, непозволяваща нараняване на децата. Всички площадки са оборудвани с кошчета за отпадъци - единични, метални, пейки - от дърво и метал с облегалки, ударопоглъщаща настилка от плочи 40/40см с дебелина 2 см и 3 см. Едно от съоръженията ще бъде изградено върху тревен масив - съоръжението за катерене, висене, равновесие, общуване. В пространството около детските игрови зони са предвидени детски беседки - 4 бр., и детски беседки - къщички с тематични игри.
При реконструкцията на околното пространство е предвидено възстановяване на тревния масив в зоните, в които липсва след приключване на СМР. Всички съществуващи настилки и бордюри са заложени да бъдат изцяло реновирани. В територията около вход/изход за групите се предвижда също парково оборудване.
В дворното пространство на детското заведение са проектирани зони за обучение и спорт - предвидено е игрище от твърда настилка за свободни игри, територия за обучение по безопасност на движението с оборудване от необходимата маркировка, знаци и велоалея.
Вътрешните ремонти дейности предвидени в сградата са подмяна на настилки в игрални зали с ламиниран паркет и подмяна на керамичната настилка в санитарни помещения. Предвидено е и пребоядисване на занималните помещения и спалните зали.
Предвидена е частична подмяна на кухненското обзавеждане.
Захранването на парковите осветителни тела ще се осъществява от ново разпределително табло. Същото ще се оборудва с необходимата комутационна апаратура. За постигане на по-добро осветление на парковата част предвиждаме монтажа на нови тела. Предвиден е монтажа на 4 нови осветителна тела тип прожектори за осветяване на новопроектираната спортна площадка. Височината на стълбовете е 6 м, всички останали стълбове са с височина 4 м.
Предвижда се изграждането на видеонаблюдение на периметъра около сградата. Монтажът на камерите ще бъде с възможност за нощно заснимане.
Предвижда се изграждане на нова мълниезащитна инсталация с един мълниеприемник с изпреварващо действие – 30 ps. Минималния радиус на защита е 38 метра.
Критериите по-долу
 
ДА Преложение за изпълнение на поръчката    50 т.
Цена
50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
692434.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.004-0007-C01/14.05.2019 год.

Комплексът от дейности, включени в цялостния предметен обхват на настоящата обществена поръчка, ще се финансира със средства, отпуснати на община Горна Малина по Програмата за развитие на селските райони 2014г. – 2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи първа група, минимум четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в ЦПРС, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата:
- копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката. Горното се прилага само в случай че до него няма достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или не може да бъде осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България включително, че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност в строителството“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата:
- копие на документи доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност”.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира: СМР или ремонт на архитектурни, интериорни и/или екстериорни строителни работи, работи по електрически инсталации и системи които са изпълнени при ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или реконструкция на сграда/и.
Възложителят не определя изискване за обем.
2. Участникът трябва да разполага с екип от следните технически лица за изпълнение на поръчката:
2.1. Ръководител на обекта (1 бр.)
2.2. Технически ръководител (1 бр.)
2.3. Експерт „Контрол на качеството“ (1 бр.)
2.4. Експерт „Безопасност и здраве“ (1 бр.)
Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР.
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват строителство или еквивалентен.
4. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват строителство или еквивалентен.


1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида на строителството.
Забележка 1: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания.
Забележка 2: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
• Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);
• Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател);
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката).
Информацията за лицата се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били изискани до тогава).
3. и 4. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответния сертификат/и.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на валидни сертификати за система за управление на качеството и система за управление на околната среда, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват, включващ строителство или еквивалент.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и управление на околната среда, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, която ще обезпечи изпълнението на договора, е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:
а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б). банкова гаранция в полза на Възложителя.
в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
С договора е предвидена и гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства. Същата не се представя, ако в 3-дневен срок от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено заяви пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че не желае да бъде извършвано авансово плащане. В този случай авансовото плащане се трансформира в междинно плащане и за него се прилагат правилата за извършване на междинните плащания.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

зала 9, ет. 2 в административната сграда на общинската администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подаде от всяко заинтересовано лице при условията и в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва