Деловодна информация
00373
2262 19/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
19/05/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Деловодство - ст. 335
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200512XzpQ2726781%20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора
33140000      
Доставки

„Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: - обособена позиция № 1 „Консумативи“; - обособена позиция № 2 „Стъклария“; - обособена позиция № 3 „Хранителни среди“; - обособена позиция № 4 „Реактиви за хематологичен анализатор MEDONIC – M - SERIES“; - обособена позиция № 5 „Реактиви за полуавтоматичен коагулометър AMELUNG КС4A“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7690.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Предметни стъкла - 10; 2. Хемоглобинови пипети тип Salli 20µl - 50; 3. Меланжори на Тома с бяла перла - 30; 4. Меланжори на Тома с червена перла – 30; 5. Пипета на Панченков 100мм – 20; 6. Ланцети – 5; 7. Реактив на Хайм 100 мл. – 10; 8. Реактив на Тюрк 100 мл. – 10; 9. Реактив на Трусо 100 мл. – 10; 10. Микровети за ретикулоцити – 1; 11. Реактив на Драбкин – 2; 12. CRP Latex - 1; 13. D-dimer Latex – 1; 14. RF – латекс аглутинация с контроли – 1; 15. Proteines US - 1; 16. Кювети + съчми за Amelung KC-4A micro – 1; 17. Наконечници жълти 20-200 мкр./л – 1; 18. Тест ленти за глюкомер Contour plus – 3
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Стъклария 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Банка стъклена кафява с шлиф широко гърло 250 мл – 20; 2. Банка стъклена бяла с шлиф широко гърло 250 мл – 20; 3. Банка стъклена кафява с шлиф широко гърло 500 мл – 20; 4. Банка стъклена бяла с шлиф тясно гърло 500 мл – 20; 5. Бутилка стъклена капкомерна /30мл/ - 15; 6. Бутилка стъклена прозрачна с винт /100мл/ - 15; 7. Бутилка пластмасова прозрачна 100 мл – 15; 8. Бутилка пластмасова прозрачна 250 мл – 15; 9. Бутилка пластмасова прозрачна 300 мл – 20; 10. Гутаторни шишета стъклени 10 мл – 50; 11. Гутаторни шишета стъклени 50 мл – 25; 12. Инфундирка – 15; 13. Магнит за електомагнитна бъркалка /10мм/ - 1; 14. Магнит за електомагнитна бъркалка /12мм/d=4.5 mm/ - 1; 15. Магнит за електомагнитна бъркалка /15мм/ - 1; 16. Магнит за електомагнитна бъркалка /20мм/ - 1; 17. Магнит за електомагнитна бъркалка /35мм/ - 1; 18. Магнит за електомагнитна бъркалка /50мм/d=8mm – 1; 19. Магнит за електомагнитна бъркалка /60мм/d=8mm – 1; 20. Матрица глобулна – 15; 21. Матрица супозиторна – 15; 22. Патена 0,5 л – 3; 23. Перколатор – 2; 24. Пластмасови гутатори 30 мл прозрачни – 20; 25. Пластмасови гутатори 30 мл тъмни – 20; 26. Порцеланово блюдо Ф 100мм – 7; 27. Реактивна банка с шлиф /светло/ 500 мл – 10; 28. Реактивна банка с шлиф/светло/ 50 мл – 10; 29. Реактивна банка с шлиф /тъмно/ 500 мл – 10; 30. Реактивна банка с шлиф /тъмно/ 50 мл – 10; 31. Реактивна банка с шлиф/светло/ 100 мл – 10; 32. Реактивна банка с шлиф/светло/ 1000 мл – 10; 33. Реактивна банка с шлиф/светло/ 5000мл – 10; 34. Реактивна банка с шлиф/светло/ 250 мл – 10; 35. Реактивна банка с шлиф/тъмна/ 100 мл – 10; 36. Реактивна банка с шлиф/тъмна/ 250 мл – 10; 37. Реактивна банка стъклена с винтова капачка /тъмна/ 100 мл – 10; 38. Реактивна банка стъклена с винтова капачка /тъмна/ 250 мл – 10; 39. Реактивна банка стъклена с винтова капачка /тъмна/ 50 мл – 10; 40. Реактивна банка стъклена с винтова капачка /тъмна/ 500 мл – 10; 41. Реактивни шишета с шлиф /светло/ 0,100л – 10; 42. Реактивни шишета с шлиф /светло/ 0,250л – 10; 43. Реактивни шишета с шлиф /светло/ 0,5л – 10; 44. Реактивни шишета с шлиф /светло/ 1л – 10; 45. Реактивни шишета с шлиф /светло/ 2л – 10; 46. Реактивни шишета с шлиф /тъмно/ 0,100л – 10; 47. Реактивни шишета с шлиф /тъмно/ 0,250л – 10; 48. Реактивни шишета с шлиф /тъмно/ 0,500л – 10; 49. Реактивни шишета с шлиф /тъмно/ 1 л – 10; 50. Реактивни шишета с шлиф /тъмно/ 2 л – 10; 51. Сито с мрежа от неръждаемо стомана Ф200мм, Н50мм, отвори 3,15 мм – 1; 52. Сито с мрежа от неръждаемо стомана Ф200мм, Н50мм, отвори 2,50 мм – 1; 53. Сито с мрежа от неръждаемо стомана Ф200мм, Н50мм, отвори 1,18 мм – 1; 54. Сито с мрежа от неръждаемо стомана Ф200мм, Н50мм, отвори 500 µм – 1; 55. Стъклени перли Ф 7 мм – 1; 56. Стъклени пръчици 200х4 мм – 25; 57. Стъклени пръчици 300х6 мм – 25; 58. Стъклени пръчици с накрайник /лъжичка/ - 25; 59. Универсален индикатор ленти с рН 0?14х100 бр в опаковка – 2; 60. Филтърна хартия FN 2 опак х 100 листа – 1; 61. Филтърна хартия FN 3 опак х 100 листа – 1; 62. Филтърна хартия нагънат, Ф 90мм, размер на порите 13-13 µм, опак х100бр. – 1; 63. Филтърна хартия нагънат, пакетна 50х50см в пакет х12,5 кг – 1; 64. Фуния стъклена /100мм/ - 10; 65. Фуния стъклена /120мм/ - 10; 66. Фуния стъклена /60мм/ - 10; 67. Фуния стъклена /15см/ - 10; 68. Хаван порцеланов с пестик, неглазиран с обем 110 мл диаметър 100 – 5; 69. Хаван порцеланов с пестик, неглазиран с обем 25 мл диаметър 60 – 5; 70. Хаван порцеланов с пестик, 350 мл – 5; 71. Хаван порцеланов с пестик, 700мл – 5; 72. Хаван стъклен матиранс пестик Ф 100 мм – 5; 73. Чаша Бехер /1000мл/ - 10; 74. Чаша Бехер /10мл/ - 10; 75. Чаша Бехер /2000мл/ - 2; 76. Чаша Бехер /25мл/ - 10; 77. Чаша Бехер /50мл/ - 10; 78. Чаша Бехер /1000мл/ с дръжка – 5; 79. Чаша Бехер /150мл/ - 10; 80. Чаша Бехер /400мл/ - 10; 81. Чаша Бехер /600мл/ с дръжка – 5; 82. Чаша Бехер /600мл/ - 10; 83. Чаша Бехер /100мл/ - 10; 84. Чаша Бехер /150мл/ - 10; обощо 89 артикула, описани в техн.спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хранителни среди 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Левин агар – 70; 2. Мюлер Хинтон агар – 100; 3. Мак Конки агар – 100; 4. Полусолиден агар 0,5% - 2; 5. L – Орнитин – 3; 6. L – Лизин – 3; 7. L – Аргинин – 3; 8. Трипсинов бульон – 1; 9. Клиглер агар – 2; 10. Симонс-цитрат агар – 3; 11. Кръвен агар – 200; 12. Тампони за секрети – 2; 13. Кларк бульон – 2; 14. Антибиотични дискове – 1; 15. Ампицилин 10 мкг – 1; 16. Оксацилин 1 мкг – 1; 17. Бацитрацин 0.07 (ЕД/диск) – 1; 18. Новобиоцин 5 мкг – 1; 19. Ципрофлоксацин 5 мкг – 1; 20. Сулфаметоксазол-Триметроприм (Бисептол) 23.75/1.5 мкг – 1; 21. Цефтриаксон 30 мкг – 1; 22. Цефуроксим 30 мкг – 1; 23. Ванкомицин 30 мкг – 1; 24. Цефепим 30 мкг – 1; 25. Меропенем 10 мкг – 1; 26. Гентамицин 10 мкг – 1; 27. Цефутиксин 30 мкг – 1; 28. Амоксицилин/Клавуланова киселина 50/10 мкг - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1350.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за хематологичен анализатор MEDONIC – M - SERIES 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Дилуид – 2; 2. Лизиращ разтвор – 2
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
670.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви за полуавтоматичен коагулометър AMELUNG КС4A 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

1. Тромбопластин с буфер – 1; 2. Фибриноген с буфер – 1; 3. Кефалин каолиново време – 1; 4. Буфер са кефалин каолиново време Са Cl 0.025M - 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта. Под дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.
В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата, участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва със следните документи: - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност по доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински реактиви/ консумативи (сходни с посочените в обособената позиция), в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

19/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - Ректорат на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността без вкл. ДДС на обособената позиция,за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице–гарант.
4.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва