Деловодна информация
00339
2801-11032 19/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00339-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ямбол 000970496
ул. Г.С.Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Мария Караиванова +359 46681439
m.karaivanova@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/260


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://yambol.bg/profile/item/260
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”
71530000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва извършването на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол, по дванадесет обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
78310      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор на „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

гр. Ямбол, подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13650      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

продълж.на II.2.1)Наименование: ...водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”. За СН на „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р.Тунджа при км.31+200“–9900 лв. без ДДС;Упражняне на СН на „Рибен проходпри водоразделително съоръжение 3750 лв. без ДДС

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор на обект „Рехаб.,рек. на улици,изгр. на нови места за паркиране и кът за отдих:Между ул.„Ген.В.Заимов“,ул.„Г.С.Раковски“,ул.„Независима България“ и ул.„Жельо войвода“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

гр.Ямбол, ул. „Генерал В.Заимов“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Независима България“ и ул. „Жельо войвода“

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
140

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на улица между кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон, с кръгово кръстовище с ул. „Битоля“ в кв. Каргон – гр. Ямбол.“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

кв. 23а и 24 от плана на гр. Ямбол – Каргон

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

гр.Ямбол, ул. „Милин камък“ и ул. „Търговска“

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Упражняване на строителен надзор на обект „Ново строителство – „Пътна връзка на паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

паркинг пред гробищен паркинг - Ямбол-Кукорево

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на кръстовище ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог” и ул. „Димитър Благоев”

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа по обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

гр. Ямбол ж.к. „Златен рог” бл.10

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа по обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71248000      
71300000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

територията на град Ямбол

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: - Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа – предмет на Обособена позиция № 8, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ, съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на Обособена позиция № 8;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция №8;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа предмет на Обособена позиция №8.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти, като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност - 7500 лв. без ДДС, е формирана от прогнозните стойности на всяка от дейностите, както следва:
- За Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти – 1700 лв. /хиляда и седемстотин/ лв. без ДДС;
- За упражняване на строителен надзор 5800 /пет хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.

II.2) Описание 1

„Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I – за озеленяване 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71300000      
71248000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

УПИ I – за озеленяване, кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац“

1. В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособена позиция № 9, Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:
- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа – предмет на Обособена позиция № 9, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие;
- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на Обособена позиция № 9;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР;
- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция № 9;
- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
2. Изпълнителят носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа.
3. Изпълнителят следи и контролира качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените проекти, съгласно приложимите български и европейски стандарти и всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.
4. Задължение за Изпълнителят е да изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти, като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Продължение от раздел II.2.1. "Наименование" "кв.111 по плана на гр. Ямбол - жк. „Възраждане“, ул.“Галац"
Прогнозната стойност - 4000 лв. без ДДС, е формирана от прогнозните стойности на всяка от дейностите, както следва:
- За Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти – 1000 лв. /хиляда/ лв. без ДДС;
- За упражняване на строителен надзор 3000 /три хиляди/ лв. без ДДС.

II.2) Описание 1

„Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71248000      
71300000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

град Ямбол, местност „Старото летище“

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа – предмет на съответната обособена позиция, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие; Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на обособената позиция; Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;
Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор), изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа по обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност - 4000 лв. без ДДС, е формирана от прогнозните стойности на всяка от дейностите, както следва:
- За Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти – 1000 лв. /хиляда/ лв. без ДДС;
- За упражняване на строителен надзор 3000 /три хиляди/ лв. без ДДС.

II.2) Описание 1

„Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти за обект: „Актуализация на инвестиционен проект за обект „Ремонт на „Младежки културен център „Георги Братанов“ – гр. Ямбол“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71248000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

гр. Ямбол „Младежки културен център „Георги Братанов“

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие;
Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на обособената позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор на обект:„Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване,профилиране и частичен ремонт на неравновност 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

улици в гр.Ямбол

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на Обособена позиция; Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа по обособена позиция.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7560      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

продължение на II.2.1) Наименование: ...на паважна настилка на улици в гр. Ямбол“
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, които да изпълняват дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, подизпълнителите трябва да притежават валидно Удостоверение за упражняване на съответната дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на ДНСК, или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 ат ЗУТ.
Минимално изискване:
За Обособена позиция № 1: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от четвърта група, първа категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/;
За Обособена позиция № 2: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 3: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от втора група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 4: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от втора група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 5: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 6: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от втора група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 7: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 8: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор/ за строежи от първа група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 9: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор/ за строежи от пета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 10: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор/ за строежи от четвърта група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 11: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценяване на съответствието на инвестиционните проекти/ за строежи от първа група, трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;
За Обособена позиция № 12: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от втора група, четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, които ще извършват, с лимит на отговорност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".


Об. поз.№ 1: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща мин. застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или еквивалентна.
Об.поз. № 2: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или еквивалентна;Об. поз. № 3: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща мин.застрахователни суми за съответните дейности съгл.Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или еквивалентна;Об. поз. №4: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща мин. застрахователни суми за съответните дейности съгл. Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137,ал.1, т.3 от ЗУТ, или еквивалентна за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България); Об. поз.№ 5: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137,ал.1, т.4 от ЗУТ, или еквивалентна;Об.поз. № 6: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща мин. застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, или еквивалентна;Обособена позиция № 7: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща мин. застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или еквивалентна.Об. поз.№ 8: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгл.Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4 от ЗУТ, или еквивалентна.Об. поз. № 9: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща мин. застрахователни суми за съответните дейности съгл. Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория съгл. чл.137,ал.1, т.5 от ЗУТ, или еквивалентна.Об.поз. № 10: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, .покриваща мин.застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгл. чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ, или еквивалентна.Об.поз. № 11: оценяване съответствието на инвестиционните проекти, с общ лимит на отговорността, покриваща мин.застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгл. чл.137,ал.1,т.3 от ЗУТ, или еквивалентна.Об.поз.№ 12: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща мин.застрахователни суми за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.Участниците посочват информацията относно изпълнeна дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални способности, т.1б от ЕЕДОП – Образец № 1.
За доказване на поставеното изискване за съответната обособена позиция участникът, избран за изпълнител следва да представи: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
2. Участникът следва да разполага с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Участниците посочват информацията относно персонала за изпълнение на поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални способности, т.6 от ЕЕДОП – Образец № 1, като задължително посочват:
- експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
- Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения документ, учебно заведение).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи:
- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
Участникът да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
за Обособени позиции от № 8 до № 10, включително и за Обособена позиция № 11-Едно лице може да съвместява повече от една позиция, в случай, че притежава необходимата правоспособност за това.
ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението!


по т.1 ОП№1:упражняване на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на хидротехническо съоръжение, първа категория;ОП№2 и №5:упражняване на строителен надзор на изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици мин. V клас или частни пътища;ОП№3, №4 и №6:упражняване на строителен надзор на изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на общински пътища или улици мин. IV клас;За ОП№7:упражняване на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени публични пространства или пешеходни зони или вътрешно квартални пространства;За ОП №8:изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция на технически системи за сигурност;ОП №9: изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществени публични пространства или пеш. зони или вътрешно квартални пространства, като строителните работи трябва да са свързани с благоустрояване;ОП №10:изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на стр. надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на хидротехническо съоръжение,мин. трета категория;Забележка:ОП № 8 до № 10, включително, изискването може да бъде доказано с една услуга за изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор или с две такива-за изготвяне на оценка за съответствие и за упражняване на строителен надзор на обекти, които отговарят на изискванията на Възложителя.OП №11:изготвяне на оценка за съответствие на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда и/или съоръжение за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;ОП№12:упражняване на строителен надзор на изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици мин. VI клас или частни пътища.
по т.2 ОП от №1 до №10, включ.и ОП №12: Миним.състав на екипа,който ще упражнява строителен надзор,трябва да включва координатор по безопасност и здраве и експерти по:ОП №1 и ОП №10:хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство или хидроенергийно строителство; Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията;Спец.,въз основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките проучвания; Специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "технолог в областта на производствените процеси";ОП №2:Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията; транспортно строителство или пътно строителство;ОП №3 и №6:Промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство или пътно строителство,Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията, специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";ОП №4 и №12:транспортно строителство или пътно строителство, Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията, водоснабдяване и канализация;ОП №5:транспортно строителство или пътно строителство,Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията;ОП №7:архитектура, промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения, транспортно строителство или пътно строителство,Геодезия и специалностите,въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";ВиК;Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията,специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";ОП №9:архитектура, Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация (продълж.в VI.3) Доп. информация)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Закон за устройство на територията,Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 /пет/ % от прогнозната стойност на съответната обособена позиция без ДДС, със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, но не по - рано от 30 календарни дни след прекратяване на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция - в оригинал или застраховка, представя се оригинален екземпляр на застрахователната полица.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Ямбол, сградата на Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 203

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

от раздел III.1.3) в областта на геодезията, специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";ВиК.ОП от №8 до №10,включ.и ОП №11: Миним.състав на екипа,който ще изготви оценката за съответствие на проектната документация,трябва да включва координатор по безопасност и експерти по следните специалности:ОП№8:Геодезия и специалностите,въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията,специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";ОП№9:архитектура,Геодезия и специалностите,въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията,специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер"; водоснабдяване и канализация;ОП №10:хидротехническо строителство,хидромелиоративно строителство или хидроенергийно строителство;Геодезия и специалностите,въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията; Специалностите,въз основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките проучвания; Специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "технолог в областта на производствените процеси";За ОП №11:архитектура,промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения, топлотехника,Геодезия и специалностите,въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията,специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";ВиК,специалностите,въз основа на които се придобива квалификация "технолог в областта на производствените процеси",пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението.Отстраняване на участниците:1.Наличие на обстоятелства по чл.54 и чл.55 ал.1 т.1,3,4 и 5 от ЗОП.В случай, че са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП,Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание,ако се докаже,че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продължаване на стопанската дейност в държавата,в която е установен.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:1.Участници,свързани лица по чл.101,ал.11 от ЗОП,във връзка с §2, т.45 от ДР на ЗОП;Участник,който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК),освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона;3. Участник,който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за обществена поръчка или в одобрената документация;4.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания,свързани със социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното социално и трудово право,които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;5. Участник,който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл.72,ал.3–5 от ЗОП;6.Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;7.Участник,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне,включ. за форма,начин,срок и валидност;8.лице,което е нарушило забрана по чл.101,ал.9 или 10 от ЗОП. Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП,във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г.,ЕЕДОП задължително се предоставя в електр.вид.ВАЖНО!На основание и при спазване на нормативните ограничения на чл.21,ал.6 от ЗОП,част от поръчката-Об. позиции №1 и №11 се възлагат по реда валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях–по чл. 20,ал.4, т.3 от ЗОП чрез директно възлагане,тъй като стойността на тези позиции е общо на 15 650 лв. без ДДС,т.е. не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от ЗОП праг.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва