Деловодна информация
00196
62-00-99 15/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00196-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Белица 000024688
ул. Георги Андрейчин 15
Белица BG413 2780 България
Мария Чонкова +359 74442323
obelica@abv.bg +359 74442277

Интернет адрес/и

https://obshtinabelitsa.com/

https://www.e-obp.eu/bp/Document/0c8711aa-f6d6-4313-8998-db62077b475b


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.e-obp.eu/bp/Document/0c8711aa-f6d6-4313-8998-db62077b475b
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: ...Прод. в Раз.VI.3. Доп. инф.
45210000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на административна сграда село Кузьово и административна сграда село Орцево, територията на община Белица
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
149403.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на....Прод. в Раз.II.2.14 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Изпълнението на поръчката се осъществява на територията на село Кузьово, община Белица

Предметът на настоящата обществена поръчка е Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на административна сграда село Кузьово, територията на община Белица.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
81886.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0041-С01 от 08.11.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0041-С02 от 31.01.2020 год. към АД № BG06RDNP001-7.008-0041-С01 от 08.11.2019 г. по ПРСР

Продължение от II.2.1) Наименование.. тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица - Административна сграда с идентификатор 40453.15.4.1 по кк на с. Кузьово, община Белица“

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на...Прод. в Раз.II.2.14 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Изпълнението на поръчката се осъществява на територията на село Орцево, община Белица

Предметът на настоящата обществена поръчка е Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на административна сграда село Орцево, територията на община Белица.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
67516.91      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0041-С01 от 08.11.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0041-С02 от 31.01.2020 год. към АД № BG06RDNP001-7.008-0041-С01 от 08.11.2019 г. по ПРСР

Продължение от II.2.1) Наименование....тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица - Административна сграда с идентификатор 53998.1.905.1 по кк на с. Орцево, община Белица“
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват първа група, четвърта категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
ВАЖНО – Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!!!
Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват: първа група, четвърта категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или да извърши съответна регистрация" или еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“.
Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител представя застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум първа група, четвърта категория.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват на първа група, четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.
Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 1 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.
ВАЖНО – Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!!!
Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител представя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип.
Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!
Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител, представя списък с имената на инженерно-технически екип, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания.
Забележка: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност, следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на
държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт.
По отношение на ключовите експерти - чужденци се прилагат разпоредбите на Директиви 2005/36/ЕО; 2013/55/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България, приети с Решение на Министерски съвет № 352/21.05.2015 г.
3. Участникът да има внедрена система за управление на качество.
Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!
Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Участникът, определен за изпълнител представя Сертификат ISO EN 9001:2008 / ISO EN 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качество или еквивалентна, с обхват на сертификация строително-монтажни работи, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета и обема на обособената позиция, за която се подава оферта.
Под дейност (строителство), „сходна с предмета и обема, следва да се разбира: ремонт и/или реконструкция и/или въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради.
Възложителят не поставя изискване за обем.
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.
ВАЖНО – Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!!!
2.Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:
2.1."Ръководител екип" - притежаващ образователно-квалификационна степен "бакалавър" или еквивалентна, с професионална квалификация „строителен инженер“ и/или „инженер“ или еквивалентно (когато образованието е придобито в чужбина).
Опит в областта на строителството - минимум 1 (една) година и участие като ръководител екип при изпълнението на поне 1 (един) обект;
2.2.”Технически ръководител”- технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и професионален опит минимум 1 (една) година като технически ръководител в строителството.
2.3. „Специалист - контрол на качеството” - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
2.4.„Специалист - координатор по безопасност и здраве” (КБЗ) - лице с най-малко 1 (една) година стаж, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!
Едно физическо лице може да изпълнява функциите на един или повече експерти, стига да отговаря на минималните изисквания за позицията.
В случай, че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция, предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти за една обособена позиция могат да бъдат включени и за другите обособени позиции.
3.Участникът да има внедрена система - по стандарт ISO EN 9001:2008/ ISO EN 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качество или еквивалентна, с обхват на сертификация строително-монтажни работи.
Критерият за подбор се отнася за всички обособени позиции!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума – внесена по банковата сметка на Община Белица: Първа Инвестиционна Банка, IBAN: BG19FINV91503316989183, BIC код: FINVBGSF; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

гр. Белица, ул. Георги Андрейчин 15 в Заседателната зала

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени с изрично пълномощно представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Прод. Раз. II.1.1) „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“
2.От участие в настоящата обществена поръчка ще бъдат отстранени участници, за които бъде установено, че са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и едно или повече от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП.
3.Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изиска от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
4. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП.
5. Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. Настоящата обществена поръчка ще се финансира чрез безвъзмездна финансова помощ, предоставена на бенефициента община Белица по Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0041-С01 от 08.11.2019 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0041-С02 от 31.01.2020 год. към Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0041-С01 от 08.11.2019 г. между Община Белица и ДФ „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация".
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва