Деловодна информация
00662
1400256 15/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00662-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Раднево 000817956
Община Раднево, ул. Митьо Станев № 1
Раднево BG344 6260 България
Николай Добрев - Началник отдел “Общeствени поръчки“ +359 41781235
obshtina@obshtina.radnevo.net +359 41782280

Интернет адрес/и

https://radnevo.bg/

http://46.40.124.24:81/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://46.40.124.24:81/ZopView.aspx?DosieID=326
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ по ул.”Заводска”, ул.”Митьо Станев” и ул.”Загоре” в гр.Раднево "
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за извършване на реконстр. и рехабилитация на тротоари по ул.„Заводска“, ул.„Митьо Станев“ и ул.„Загоре“ в град Раднево. Дейностите по реконструкция и рехабилитация на тротоарите ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект. Целта на одобрения проект, който ще бъде изпълняван, е да се подобри носимоспособността и равността на настилката, да се удължи експлоатационния ? живот, както и да се осигурят условия за безопасност и комфорт на пешеходното движение. Основния обект на строителството е разделен на три подобекта:
Подобект 1: Улица „Заводска“ от о.т. 1688 до о.т. 1241; Ос ляв бордюр /от км 0+008.00 до км 0+448.00/; Ос десен бордюр /от км 0+364.00 до км 0+496.00/
Подобект 2: Улица „Митьо Станев“ от о.т. 1542 до о.т. 1738; Ос ляв бордюр /от км 0+004.00 до км 0+636.00/; Ос десен бордюр /от км 0+000 до км 1+040.00/;
Подобект 3: Улица „Загоре“ от о.т. 158 до о.т. 31; Ос десен бордюр /от км 0+000 до км 0+596.00/;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
613365.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

град Раднево

Проектът обхваща реконструкция и рехабилитация на тротоари по улици „Заводска“, „Митьо Станев“ и „Загоре“, които са водещи пътни артерии за Раднево и по тях преминава интензивен пешеходен човекопоток свързващ по-отдалечените квартали на града с централната част.
Съществуващата тротоарна настилка е предимно от бетонови плочи, като на места е разрушена или липсва. Бордюрите са в лошо състояние и с недостатъчна височина. На места бордюри липсват.
Ширината на съществуващите тротоари е с променлива геометрия, спрямо съществуващите имотни огради.
Предвижда се подмяна на съществуващите бордюри и полагане на нови с размери 15/25/50 см на местата където липсват. Около дърветата ще бъдат подменени бордюрите, които са в лошо състояние с нови градински с размер 8/16/50 см.
При всички входове се предвижда понижен до нивото на настилката бордюр.
Всички пешеходни пресичания са проектирани според Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Тротоарите се предвиждат с проектен наклон min 1% и настилка от бетонови павета с конструкция:
• Бетонови павета 20/10-6 см
• Пясъчна подложка
• Основа от едрозърнест минерален материал-16 см
На места се предвижда поставяне на антипаркинг колчета за възпрепятстване паркирането на автомобили върху тротоара.
Съществуващите шахти са рекордирани (повдигнати, понижени), съгласно нивелетното решение.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката - К2    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
613365.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Пок. за оценка: К1 – Предл. цена – max=50т.; К1 = (Цена мин./Цена участ.)*50, където Цена мин. е най-ниската предл. цена от участник. Цена участ. е цената, предложена от даден участник с-но ценовото му предл.; К2 – Организ-я за качеств. изп. на поръчката – max=50т., оценява се посочената от участника в техн. му предл. организ. за изпълн. на строителството, с-но методиката. КО=К1+К2, КО=100т max
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – втора група, минимум трета категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, участникът следва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
В случаите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случаите, когато строителят е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в която е установено, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключването на договора следва се впише в ЦПРС по реда на Закон за Камарата на строителите и да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж – трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците следва да представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж – трета категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За строителство „идентично или сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „Изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на тротоарна или паркова, или площадна настилка с обем не по – малко от 7000 кв.м.
Под "изпълнено строителство" се разбира такова, което независимо от започването му е приключило с подписване на акт образец 15 - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа в горепосочения пет годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
Обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойностите, датата на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум:
?Техн.ръководител: техн. правоспособ. лице, получило диплома от акредит.висше училище с квалиф-я „строителен инженер“, „инж.“ или „архитект“, или лице със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита профес. квалиф-я в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквив.
? Коорд. по безопасност и здраве: лице, притежаващо удостов-е по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за миним. изисквания за здравосл.и безоп. усл. на труд при извършване на стр. и монтажни работи или еквив. документ за чуждестр. лица.
?Специалист по контрол по качество: лице, притежаващо удостов. за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строит. и за контрол на съответствието на стр. продукти със съществените изисквания за безопасност или еквив. документ.
Обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3. Участникът следва да прилага:
?с-ма за управл. на качеството, съгл. БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват на сертиф. включващ строително-монтажни работи;
?с-ма или стандарт за опазване на ок. среда, съгл. БДС EN ISO 14001:2015 или екв., с обхват на сертиф. включващ строително-монтажни работи.
Обстоятелствата се доказват с валиден сертификат, удостоверяващ съответствие със система за управл. на качеството, съгл. БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват на сертификация, включващ СМР и валиден сертиф., удостоверяващ съответствие със с-ма или стандарт за опазване на ок. среда съгл. БДС EN ISO 14001:2015 или екв., с обхват на сертиф., включващ СМР.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредит. по съотв. серия европейски стандарти от ИА„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема и други доказателства за еквивал. мерки за осигуряване на качеството или за опазване на ок. среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В такива случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За строителство „идентично или сходно“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „Изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на тротоарна или паркова, или площадна настилка с обем не по – малко от 7000 кв.м.
Под "изпълнено строителство" се разбира такова, което независимо от започването му е приключило с подписване на акт образец 15 - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа в горепосочения пет годишен период, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, състоящ се от минимум:
?Техн.ръководител: техн. правоспособ. лице, получило диплома от акредит.висше училище с квалиф-я „строителен инженер“, „инж.“ или „архитект“, или лице със средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита профес. квалиф-я в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквив.
? Коорд. по безопасност и здраве: лице, притежаващо удостов-е по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за миним. изисквания за здравосл.и безоп. усл. на труд при извършване на стр. и монтажни работи или еквив. документ за чуждестр. лица.
?Специалист по контрол по качество: лице, притежаващо удостов. за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строит. и за контрол на съответствието на стр. продукти със съществените изисквания за безопасност или еквив. документ.
3. Участникът следва да прилага:
?с-ма за управл. на качеството, съгл. БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с обхват на сертиф. включващ строително-монтажни работи;
?с-ма или стандарт за опазване на ок. среда, съгл. БДС EN ISO 14001:2015 или екв., с обхват на сертиф. включващ строително-монтажни работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със средства от държавния бюджет и от бюджета на Община Раднево. При изготвяре на офертите си, участниците следва да спазват всичките си задължения свързани с данъци и осигур., опазване на ок. среда, закрила на заетостта и усл. на труд. Преди сключване на д-ра, участника опр. за изпълнитер предоставя гаранция за изпълнение на д-ра в размер на 3% от ст-ста на д-ра без вкл. ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителя сам избира формата на гаранцията, която да предостави. Условията по задържане и освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Рдаднево, ул. Митьо Станев № 1 - Общинска администрация, ет. 3, зала 315

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва дейностите от предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ: участник по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, участници, които са свързани лица и участници за които важи забраната по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията за участие. 3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП. 6. участник, който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 7. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
При изготвяне на офертите си, участниците са длъжни да се придържат стриктно към условията, изисквнаията и указанията на Възложителя. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана, непрозрачна опаковка, лично, чрез пощенска или куриерска пратка с обратна разписка до адрес: гр. Раднево, 6260, ул. Митьо Станев № 1, стая 204 ДЕЛЕВОДСТВО. Върху опаковката на офертата се посочват: наименов.на участника, вкл. участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подава оферта.
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
?Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg
Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр.София, 1303, бул.”Александър Стамболийски” № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg
?Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ;
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
Адрес: 1000 София, бул.”Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
?Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва