Деловодна информация
00222
РД-28-294 14/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
14/05/2020 (дд/мм/гггг)
00222-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение 000697179
бул. Брюксел № 1
София BG411 1540 България
Лилия Анастасова +359 29371689
liliya.anastasova@bulatsa.com +359 29803864

Интернет адрес/и

www.bulatsa.com

https://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2596.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управление на въздушното движение

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на обекти и сгради на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)
45000000      
Строителство

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за извършването на основни и текущи ремонти в обекти на ДП РВД, представляващи строително-монтажни работи, възлагани с конкретните договори, включващи основно, но не само следните работи: основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи – хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми – фасадни и интериорни, инсталационни работи – ВиК, Ел и ОВКИ; пътни настилки и тротоари; вертикална планировка и др.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Основно в град София, град Варна, град Бургас, град Пловдив, град Горна Оряховица, град Банско, к.к.„Св. Св. Константин и Елена”, к.к. „Камчия”, връх Черни връх и община Върбица.

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за извършването на основни и текущи ремонти в обекти на ДП РВД, представляващи строително-монтажни работи, възлагани с конкретните договори, включващи основно, но не само следните работи: основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи – хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми – фасадни и интериорни, инсталационни работи – ВиК, Ел и ОВКИ; пътни настилки и тротоари; вертикална планировка и др.Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение, ще зависи от конкретната необходимост на Възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на рамковото споразумение. Възложителят ще конкретизира обема, конкретния обхват и максимално допустимия срок за изпълнение при възлагане на всеки отделен договор в рамките на споразумението с отправянето на писмена покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител. Обектите на ДП РВД са разположени основно в град София, град Варна, град Бургас, град Пловдив, град Горна Оряховица, град Банско, курортен комплекс (к.к.) „Св. Св. Константин и Елена”, к.к. „Камчия”, връх Черни връх*, община Върбица**. Останалите по-малки обекти са разположени на територията на цялата страна. * Обект трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Черни връх се намира в Народен парк „Витоша”, местност „Мургаш” в подножието на връх “Черни връх”, с надморска височина над 2200 м. До обекта се достига по горски и калдъръмен път с дължина около 7 км., отделящ се от пътната връзка за туристически комплекс „Алеко” пред хотел „Морени”. ** Обект трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица се намира на билото на Стара планина в местността “Мандра бунар” на надморска височина около 920 метра и достъпа до нея се осъществява по пътната връзка „Върбишки проход” през който минава пътя Шумен – Карнобат.
Обектите на ДП РВД са с различни характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, като при възлагане изпълнението на ремонт на конкретен обект (в зависимост от спецификата и характеристиките му), ще бъдат изпълнявани следните групи и категории строежи: първа група – строежи от първа до пета категория; втора група – строежи от първа до четвърта категория или трета група – строежи от първа до трета категория съгласно ЗУТ (Закон за устройство на територията).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прод. на р-л ІІ.2.5:Крит. "най-ниска цена"се формира от 3 пок.-П1-Оценка на цените за отделните видове работи - 80%, П2 – Оц-ка на макс. допустимите ст-сти на ценообразуващите ел. на видовете работи, невключени в т.1 от Прил.№ 1 към Ценовото предложение за РС–10% и П3-Макс. р-р на доп. надб. над оф. цена за утежн. и специф. усл-я на труд - т-ст 10%.КО = П1 + П2 + П3. КО ? 100 точки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на обекти от първа група – строежи от първа до пета категория; втора група – строежи от първа до четвърта категория; трета група – строежи от първа до трета категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри и за аналогични групи и категории строежи съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) съответната информация в Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на еЕЕДОП.
Съгласно чл. 157, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите договор за изпълнение на строеж се сключва само със строител (български и чуждестранни физически и юридически лица), който е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). В изпълнение на посочените разпоредби и на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП в случай, че за потенциален изпълнител бъде избран участник – чуждестранно физическо или юридическо лице, същият преди сключване на рамковото споразумение следва да извърши съответната регистрация в ЦПРС в Република България.
Документ за доказване на изискването за годност се представя от участника, определен за изпълнител преди сключване на рамково споразумение (заверено за вярно с оригинала копие от документите за вписване съгласно чл. 33 и чл. 34 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ.
Документите за доказване на икономическото и финансово състояние се предоставят от участниците, определени за изпълнители по рамковото споразумение или при поискване в хода на процедурата след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


Участниците следва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималните застрахователни суми съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за чуждестранни лица, които се установяват на територията на Република България.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в еЕЕДОП, като попълват Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.
Забележка:
В случай на участие на обединение, спазването на изискването за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени през последните пет години от датата на подаване на офертата;
2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството;
3. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на околната среда ;
4. Участникът трябва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
За доказване на техническите си и професионалните способности участниците представят следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
- Списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
- Валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
- Валиден сертификат за система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
Документите за доказване на техническите и професионални способности се представят от участниците, определени за изпълнители по рамковото споразумение или при поискване в хода на процедурата след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идент. или сх. с този на поръчката, изпълнени през последните пет г. от датата на подаване на офертата (под „идентични или сходни по предмет“ дейности се има предвид изпълнение на ново строителство или на реконструкция или на основен ремонт на обществено-обслужващи или жилищни, или курортни, или сгради със смесено предназначение). За изп. на изискването е достатъчно да бъдат изпълнени 1 или повече сх./идент. дейности, като за „изпълнени” се считат изпълнение на сходни/идентични дейности на строежи мин трета категория съгласно чл. 137 от ЗУТ, които са завършени към датата на подаване на офертата. При подаване на офертата участниците декларират съответствието в еЕЕДОП, като попълват Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ за изпълнените стр. дейности от конкретния вид за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът следва да прилага сертифицирана сис-ма за упр. на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или екв. или др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. При подаване на оферта участниците декларират съответствието в еЕЕДОП, като попълват съответното поле в Част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. 3. Участникът следва да прилага сертифицирана сис-ма за управление на околната среда по EN ISO 14 001 или екв. или др. док-ва за екв. мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.При подаване на оферта участниците декларират съответствието в еЕЕДОП, като попълват съответното поле в Част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. 4. Участникът трябва да разполага с персонал с проф. компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:- Кл. експерт 1: Рък-л на обект: Да има висше образование, с проф. кв-я „строителен инженер”, спец-ст, намираща приложение в едно или повече от следните проф. направления: ПГС, ССС или екв.; да има мин 5 г. проф. стаж по спец-стта и док. опит като рък-л обект на мин 3 обекта в изграждането и/или реконструкция и/или осн. ремонт на адм. и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура;- Кл. експерт 2: Отговорник по контрола на качеството: Да има придобита проф. квал-я, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; да притежава мин 3 г. проф. опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството в строителството или еквивалентно;- Кл. експерт 3: Координатор по ЗБУТ: Да има придобита проф. квал-я, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, да притежава валидно удостоверение (сертификат) „Координатор по безопасност и здраве“ или „Специалист БЗР“ или еквивалентно; да има мин 3 г. проф. опит като координатор по безопасност и здраве в строителството;- Кл. експерт 4: Експерт по специалност „Електро”: Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на ел.инженерството или екв., с мин 3 г. проф. опит по специалността;- Кл. експерт 5: Експерт по специалност „ОВИ”: Висше образование, образователна степен “Магистър” със специалност ОВ или екв., с мин 3 г. проф. опит по специалността;- Кл. експерт 6: Експерт по специалност „ВиК”: Висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на строителното инженерство или екв.,специалност ВиК или екв., с мин 3 год. проф. опит по спец-стта.При подаване на офертата участниците декларират съответствието в еЕЕДОП, като попълват съответното поле на Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по сл. начин: предоставят за всяко лице от предложения екип информацията, необходима да се установи съотв. с поставените изисквания, като посочват: Име, презиме и фамилия на лицето;Позиция в екипа;Данни за документа за придобито образование;Професионален опит.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При сключване на рамково споразумение, изпълнителите по него не представят гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение, в размер на 5 (пет) на сто от стойността без ДДС на договора, ще се представя преди сключване на всеки конкретен договор, въз основа на проведен вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение ще зависи от конкретната необходимост на Възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на рамковото споразумение. Възложителят ще конкретизира обема, конкретния обхват и максимално допустимия срок за изпълнение за изпълнение при възлагане на всеки отделен договор в рамките на споразумението с отправянето на писмена покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  5
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

10/11/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Брюксел № 1, ЕЦ за УВД

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на публичното заседание за отваряне на получените оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средстватаза масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.2.Възложителят отстранява от участие в процедурата и: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от Закона за обществените поръчки;участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;участници, които са свързани
лица;участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;участник, който е
регистриран в ЮПДР или e контролиран от лице, което е регистрирано в ЮПДР или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в ЮПДР (съгласно чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС;участник, за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРКЛДС); участник, по отношение на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) обстоятелства.
3.Крит. за възлагане:3.1.Критерият за възлагане на поръчката в откритата процедура за сключване на рамково споразумение е „най-ниска цена“. 3.2. Критерият, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор и ще се класират офертите е „оптимално съотношение качество/цена”, което се оценява по показател П2 „Предложена цена (ПЦ)“ с отн. тежест 50% от КО и по показател П1 „Организация на персонала (ОП)", включващ качествени аспекти, свързани с предмета на поръчката, с относителна тежест 50% от КО на офертите. Компл. оценка се определя по формулата КО = П1 + П2, като КО ? 100 точки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва