Деловодна информация
00283Община Банско
08-20-143 14/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00283-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Банско 000024663
пл. Никола Вапцаров № 1
Банско BG413 2770 България
Цветанка Обецанова - началник отдел ОПП, Община Банско +359 74988650
ts.obetsanova@bansko.bg +359 74988633

Интернет адрес/и

http://bansko.bg

http://bansko.bg/bg/Профил-на-купувача/Процедури-след-15-04-2016-г/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://bansko.bg/bg/Профил-на-купувача/Процедури-след-15-04-2016-г/10142-Изграждане-на-разделна-канализация-за-ул-Глазне-в-участъка-от-ул-Иван-Вазов-до-ул-Христо-Матов,-гр-Банско
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”
45000000      
Строителство

Необходимост да се изгради разделна канализация по ул. „Глазне“ в участъка от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Христо Матов”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
629391.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Банско, община Банско

Необходимост да се изгради разделна канализация по ул. „Глазне“ в участъка от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Христо Матов”
Критериите по-долу
 
ДА ТП - Техническо предложение    50
К1-ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА    30
К2-ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАМА ЗА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА    20
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
629391.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
80

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът на изпълнение започва да тече от датата на съставяне на Акт обр. 2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. С избрания за изпълнител ще бъде сключен договор под условие по смисъла на чл. 114 от ЗОП. Условията и начина на плащане са уредени в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителство от VI (четвърта) група, III (трета) категория към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т. 1 на еЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
На основание чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, преди подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Минималната застрахователна сума на застраховката, следва да бъде съобразена с категорията на обекта/строежа по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, който е предмет на настоящата поръчка, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004г. Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.) и в съответствие. За участник, установен/ регистриран извън Република България, застрахователна сума следва да съответства на тази посочена за категория на обекта/строежа предмет на настоящата поръчка, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).

1. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от еЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
На основание чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, преди подписване на договора участникът, избран за изпълнител представя заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството и проектирането“ или еквивалентен документ
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има изпълнено поне едно строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Под „строителство, идентично или сходно” с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на канализационна мрежа.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
• Ръководител на обекта - специалист „Водоснабдяване и канализация” или еквивалент, степен магистър; 5 години професионален опит в областта на строителството, както и да притежава опит като ръководител на екип/екипи от експерти.
• Технически ръководител - техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ с 3 години опит в областта на строителството
• Специалист – контрол на качеството - висше или средно образование със специалност инженер или техник, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ и 3 години опит в областта на строителството
• Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - висше или средно образование със специалност инженер или техник, притежаващ валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно и 3 години опит в областта на строителството
3.Участникът трябва да разполага с необходимата собствена или наета строителна механизация (или еквивалентна) за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, както следва:
•багер с обем на кофата 0,66 – 1,00м3 – 1 брой;
• самосвал – 2 броя;
•валяк вибрационен 6-8т – 1 брой;
•мини челен товарач – 1 брой;
•комбиниран багер – 1 брой;
•ръчна трамбовка – 2 брой;
•автокран 6т - 10т – 1брой.
4.Участникът следва да притежава следните валидни сертификати:
• сертификация по ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството;
• разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството;


1. Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от еЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Професионалната компетентност на екипа за изпълнение на поръчката се посочва в Част IV, Раздел В, т. 6 от еЕЕДОП, като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация с точно позоваване на документите свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП (преди подписване на договора участникът, избран за изпълнител) изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
Важно: Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от експертния състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен състав).
3.Участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т. 9 от ЕЕДОП, където посочва техническите параметри (характеристиките) на разполагаемата строителна механизация, както и основанието, по силата на което участникът разполага с това оборудване.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, изискването се удостоверява с представяне на Списък на строителната механизация, която ще бъде използвана за изпълнение на поръчката, с посочени в нея технически параметри (характеристики) - марка, модел, както и основанието, по силата на което участникът разполага с посоченото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката;
4.Участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва като попълва Част IV:„Критерии за подбор“, Раздел „Г“ –„Стандарти за осигуряване качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП с посочване на дата на издаване, дата на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификата.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, следва да се представи заверено копие на сертификата, издаден от акредитирани лица, за опазване на околната среда, удостоверяващ съответствието с посочените критерии за подбор.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участници в настоящата обществената поръчка могат да бъдат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявление за обществена поръчка. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна зала в сградата на Община Банско, град Банско, пл. "Н. Вапцаров" 1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Обществената поръчка ще се финансира, чрез отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС, както и от собствени бюджетни средства на Община Банско. При откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране и възложителят, съгласно чл. 114 от ЗОП, предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение.
1. Преди сключването на договор (по смисъла на чл. 114 от ЗОП) за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
2. Гаранции
2.1. При подписване на договора, Изпълнителя представя:
2.1.1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията може да бъде под формата на:
- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:
IBAN:BG36FINV915033BGN0M1YP;
BIC: FINVBGSF;
ПРИ БАНКА: „Първа инвестиционна банка” АД;
или
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 60 дни след изтичане срока на договора.
или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи гаранция под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3 % от стойността на договора без ДДС;
- застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Възложителя;
- застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
- със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора;
2.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
2.3. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
2.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
2.5. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.
2.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
Забележка: Изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т . 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата.
Жалба може да се подава в 10 дневен срок от получаването на решенията за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва