Деловодна информация
00098
ЗОП-10 14/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00098-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 000024745
УЛ.ЦАРИЦА ЙОАННА №2
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ BG413 2900 България
МАРИНА ГЕРОВА-НАЧ.ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ +359 888006080
oba@gocenet.net +359 888006080

Интернет адрес/и

www.gotsedelchev.bg

https://gotsedelchev.imeon.bg:3443/frmAOP.aspx?hidemenu=y


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://gotsedelchev.imeon.bg:3443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=OGmy9Vf5lZc%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР по ремонт и рехабилитация на улични настилки на територията на Община Гоце Делчев ГД/2020/ПС/С/6
45233200      
Строителство

ПЪТНИ РАБОТИ: Изрязване, изгребване и извозване на асфалтобетонова настилка до 8 см; Фрезоване на стара асфалтобетонна настилка с дебелина до 4 см; Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 6 см.; Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 8 см.; Машинно полагане на плътна асф. смес 6 см.; Битумен разлив; Ремонт на паважна настилка; Заздравяване на трошено-каменна настилка (макадам).
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ в т.ч: Ремонт на съществуващи ревизионни шахти; Ремонт на съществуващи дъждоприемни шахти; Коригиране височината на съществуващи ревизионни шахти; Коригиране на линейна отводнителна решетка; Коригиране на съществуващи дъждоприемни шахти; Коригиране височината на спирателни кранове; ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в т.ч.: Демонтаж и извозване на стари тротоарни плочи и бордюри; доставка и подмяна на стари бордюри 8/16/50 и тротоарни плочи 40/40/5см;Демонтаж и обратен монтаж на съществуващи бордюри и плочи;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
45233252      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр.Гоце Делчев

Строително-ремонтните дейности, които се предвиждат са:
ПЪТНИ РАБОТИ в т.ч: Изрязване, изгребване и извозване на асфалтобетонова настилка до 8 см; Фрезоване на стара асфалтобетонна настилка с дебелина до 4 см; Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 6 см.; Изкърпване на дупки и деформации на настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина до 8 см.; Машинно полагане на плътна асф. смес 6 см.; Битумен разлив; Ремонт на паважна настилка; Заздравяване на трошено-каменна настилка (макадам).
ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ в т.ч: Ремонт на съществуващи ревизионни шахти; Ремонт на съществуващи дъждоприемни шахти; Коригиране височината на съществуващи ревизионни шахти; Коригиране на линейна отводнителна решетка; Коригиране на съществуващи дъждоприемни шахти; Коригиране височината на спирателни кранове;
ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ в т.ч.: Демонтаж и извозване на стари тротоарни плочи до депо; Демонтаж и извозване на стари бордюри до депо; Доставка и подмяна на стари бордюри 18/35/50; Доставка и подмяна на стари бордюри 8/16/50; Доставка и подмяна тротоарни плочи 40/40/5см; Демонтаж и обратен монтаж на съществуващи бордюри; Демонтаж и обратен монтаж на на съществуващи тротоари от плочки; Ръчен изкоп за подравняване на леглото на бордюрите и тротоарите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
730

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията и групата строеж, в която попада обекта на поръчката-с обхват: Втора група строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС – строежи от четвърта категория съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС
или
ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи, съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
Деклариране: При подаване на офертата Участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел А „Годност“, Вписване в съответен професионален регистър от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Съответствието се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) или аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Доказателствата се представят при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112, ал.1, т. 2 и ал. 9 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване

Възложителят не поставя изискване
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване

Възложителят не поставя изискване
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала 1 Партерен етаж

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставта за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Участникът се отстранява и в случаите, когато е обединение и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Основанията по чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55 ал. 1 т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55 ал. 1 т. 5 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а). участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
• предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;
в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
г) участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
д) участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си по реда на чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП;
е) лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 по ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 срещу решението за откриване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва