Деловодна информация
1257
РИЛ20-РД05-143 13/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
1257-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община район Илинден 0006963270583
ж.к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б
София BG411 1309 България
Галя Минчева +359 24397334
info@ilinden.bg +359 24397361

Интернет адрес/и

http://www.ilinden.bg

http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търгов
45000000      
Строителство

По обособена позиция №1 Основен ремонт на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/
Съгласно разрешение за строеж № 40/31.03.2015 г. издадено от главния архитект на Столична община, презаверено със заповед № РА51-97/28.05.2018 г. и допълнено със заповед № РА51-24/30.01.2019 г. на главния архитект на Столична община в предмета на поръчката е предвидено изпълнението на строителни дейности по част „Архитектура“, част „Конструктивна“, част „Ел. техническа“, част „Отопление и енергийна ефективност“, част „Пожаро известителна система“ / сигнално охранителна система и видеонаблюдение/, част „Геодезия“, част „ВиК“, част „Паркоустройство и благоустройство“
РЗП-7051.50 кв.м.
По обособена позиция №2 –упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строителните работи
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2465378.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търгов 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Илинден"

„Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“
1.обособена позиция №1 „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“
2. обособена позиция №2 Упражняване на строителен надзор по време на строителство на „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2347979.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Дейностите включени в предмета на поръчката ще бъдат изпълнявани в рамките на Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за

II.2) Описание 1

упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строителните работи на обект сграда със смесено предназначение с идентификатори 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, район Илинден

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
117399.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата ще бъдат осигурени от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
За обособена позиция № 1
11.1.Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи първа група, трета категория и /или еквивалентно, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За доказване на изискването по участникът, избран за изпълнител преди подписване на договора представя копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната регистрация.
В случай , че участник в процедурата е чуждестранно лице , същия следва да съответства на изискването за годност съобразно националното законодателство на държавата по регистрацията си. В случай, че чуждестранен участник бъде избран за изпълнител същия преди сключване на договор за изпълнение следва да представи валиден документ за регистрация в ЦПРС при камарата на строителите в Р. България за съответната група и категория строежи.
За обособена позиция № 2
Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За доказване на изискването участникът, избран за изпълнител преди подписване на договора представя копие от Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

за обособена позиция № 1
1.Всеки участник трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за първа група, трета категория строежи.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването участникът избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства за притежаваната от него застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
2. Участниците в процедурата следва да са постигнали положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2019г.
Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника, следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява, съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 2., участникът избран за изпълнител, преди сключване на договора представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, както и справка за оборота от строителство.
за обособена позиция № 2
1. Участниците в процедурата следва да са постигнали положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2019г.
Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника, следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява, съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.
Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.
За доказване на изискването по т. 2., участникът избран за изпълнител, преди сключване на договора представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, както и справка за оборота от ускуги сходни с предмета на поръчката.


за обособена позиция № 1
1. всеки участник следва да притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за първа група, трета категория строежи
2.Всеки участникът трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл)
обособена позиция № 2
1.Всеки участникът трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл)
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

за обособена позиция № 1
1. Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката“ да се разбира извършването на дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на обществени и/или жилищни сгради по смисъла на § 5, т.40 и/или т.42 и/или т.44 от ЗУТ, с РЗП не по - малко от 3000,00 кв. м. и/или екв.
За доказване на изискването по т. 1. участниците представят Списък на строителството, който се попълва в част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за изпълнение участникът, избран за изпълнител представя списък на изпълненото строителство с предмет и обем идентичен и/или сходен с предмета на поръчката придружен от доказателства за изпълнението му, в съответствие с нормативните изисквания при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
2. Участниците следва да разполагат със следния персонал и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката:
1) Тех. р-л - строителен инженер, „бакалавър“ или „магистър” по една от следните специалности: Строителство на сгради и съоръжения, Промишлено и гражданско строителство и/ или еквивалентна специалност, със общ професионален стаж по специалността минимум 5 (пет) години и опит като технически ръководител минимум на обект във връзка с израждане и /или ремонт и реконструкция на сграда от минимум трета категория.
2) Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност и/или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект от трета категория;
3) Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност, или за координатор по безопасност и здраве или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ по време на изпълнение на строителни работи на минимум един строителен обект от трета категория;
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата и доказателства за същата.
Всеки участник следва да прилага в работата си и да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството:
- EN ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството и/ или еквивалентно;
- EN ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда и/или еквивалентно
Участникът предоставя (декларира) изискуемата информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“.
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП за участниците и преди сключването на договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, възложителят изисква да се предоставят заверени копия на сертификати за въведени системи за управление
за обособена позиция № 2
През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняване на строителенен надзор на най-малко един обект и по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ с РЗП не по-малко от 3000.00 кв.м. и /или екв.
участникът декларира информация за за услугите, за упражняване на строителен надзор в ЕЕДОП
Преди сключване на договор при условията на чл. 112 ЗОП


за обособена позиция №1
1.Участниците следва да са изпълнили строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участниците следва да разполагат с персонал и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.
3.Всеки участник следва да прилага в работата си и да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството
за обособена позиция № 2
1.Участниците следва да притежават опит в извършването на услуги по предоставяне на строителен надзор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул Билянини извори 10 заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, когато:1.е осъден с влязла в сила присъда за:а) престъпление по смисъла на чл. 108 а) от Наказателния кодекс;б) престъпление по смисъла на чл. 159 а)- 159 г) от Наказателния кодекс;в) престъпление против трудовите права на гражданите, по чл. 172 от Наказателния кодекс;г) престъпление против младежта, по смисъла на чл. 192а от Наказателния кодекс;д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;й) престъпление против народното здраве и против околната среда, по смисъла на чл. 352-353е от Наказателния кодекс.2.е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;5.е установено, че:5.1 е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;5.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;8.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;9.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
10.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;11.опитал е да:- повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация,- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Продължава в Раздел VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
Продължение от Раздел VI.3) Допълнителна информация: 12. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които са налице следните национални основания за отстраняване:- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФДРЮПДР; - обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва