Деловодна информация
00693
РД-44-2468 13/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
13/05/2020 (дд/мм/гггг)
00693-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД 130345786
Тотлебен 21
София BG411 1606 България
Христина Лекова +359 29154507
op@pirogov.bg +359 29516268

Интернет адрес/и

www.pirogov.bg

https://pirogov.nit.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://pirogov.nit.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология
45313000      
Строителство

Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
230000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45313000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София, Клиника по урология към "УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД“, местонахождение гр.София, Столична община, район Красно село, бул.”Тотлебен” № 21, УПИ I, кв.313, м.”Буката”.

Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
230000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - а именно ПЪРВА група, ВТОРА категория.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, буква А: „Годност“ като се посочва и номера на разрешението.
Доказателства: копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на с ВТОРА категория, ведно със заверка от оферента „Вярно с оригинала“ и подпис.
2. Вписване в Регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите(ЗТИП), воден от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.
Обстоятелството се описва в Част IV: „Критерии за подбор”, буква А: „Годност“ като се посочва и номера на удостоверението.
Доказателства: Удостоверение по чл. 36 ал. 6 от ЗТИП за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и Удостоверение по чл. 36 ал. 6 от ЗТИП за строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари - заверени от участника копия.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник да е реализирал минимален общ оборот в размер на 350 000 / триста и петдесет хиляди/ лева, изчислен на база годишните обороти за последните 3 /три/ приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Участниците следва да предоставят съответната информация в част IV, Раздел Б, т.1а, от ЕЕДОП. В случай че липсва информация относно общия оборот за целия изискуем 3-годишен период, участниците попълват част IV, Раздел Б, т.3, като посочват датата на която са създадени или са започнали дейността си.
Документите за съответствие с минималните изисквания посочени по-горе са посочени в чл.62, ал.1 ЗОП. Когато документите са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията до нея се предоставя от компетентен държавен орган на възложителя по служебен път, участникът посочва необходимата информация за интернет адреса или органа, издаващ документа в част IV, Раздел Б, т.1а от ЕЕДОП.
*Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.В случай, че участникът е чуждестранно лице, застраховката за професионална отговорност може да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за обекта, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.Съответствието се декларира както следва: в ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние“ с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП и с посочване на застрахователя, издал документа, валидността, обхвата, застрахователно покритие, дата на издаване. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да декларира наличието на валиден еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът отново чрез посочване на застрахователя, издал документа, валидността, обхвата, застрахователно покритие, дата на издаване.
Съответствието се доказва в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както следва:Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ (чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП), в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. За участник, установен/регистриран в РБ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън РБ застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. При изтичането на застрахователната полица, същата трябва да бъде продължена. При поискване на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП участниците представят Декларация в свободен текст, че при изтичането на застрахователната полица, същата ще бъде подновена.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под сходен предмет следва да се разбира дейности по проектиране, доставка, монтаж и изграждане на нови асансьорни уредби.
Информацията (стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка), се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности”.
Доказателства: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.За изпълнението на поръчката участникът следва да разполага с технически лица, които да отговарят на следните изисквания:
? Ръководител на обекта, който следва да има образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер или еквивалент или строителен техник със специалност «Строителство и архитектура» или еквивалентна; с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Ръководител на обект”.
? Координатор по безопасност и здраве в строителството – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
? Отговорник по контрола на качеството - трябва да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
? Технически персонал - не по- малко от 10 човека, от които минимум 5 човека с I-ва степен монтьор на асансьори.
? Да има минимум 1 човек, който да притежава правоспособност по заваряване за ъглови шевове, листов материал, тръби.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел В от ЕЕДОП, като посочи имена, професионална квалификация, опит във фирмата и други документи, относими към изискванията.
Доказателства: Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
В списъка участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на строителството. 3. Въведена Система за управление на качеството (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника с обхват в предмета на поръчката.
Информацията (вписва се вид, номер и дата на валидност на съответния сертификат и органа на издаването му), се посочва в Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.
Доказателства: Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството - (ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент) на участника за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

„УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД – гр.София, бул. „Тотлебен“ №21, Административна сграда 2-ри етаж.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва