Деловодна информация
00566
ИЗХ-350 12/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
12.05.2020 14:22 ч. :  00566-2020-0007 служебно вписване
12.05.2020 14:19 ч. :  00566-2020-0006 служебно вписване
12.05.2020 14:17 ч. :  00566-2020-0007 служебно вписване
затвори
 История 00566-2020-0006
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална спортна академия Васил Левски 000670627
Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21 – Ректорат НСА, ет.4, ст.408
София BG411 1700 България
инж Владимир Ачов +359 893338379
vladiachov@abv.bg +359 24007505

Интернет адрес/и

http://www.nsa.bg

http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,245
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Национална спортна академия Васил Левски 000670627
Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21 – Ректорат НСА, ет.1, ст.111 - Деловодство
София BG411 1700 България
Красимира Андонова - Ръководител служба Деловодство +359 24014224
delov@nsa.bg +359 24007505

Интернет адрес/и

http://www.nsa.bg

http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21
45000000      
Строителство

Поръчката включва извършването на ремонтни дейности, доставки и монтаж на филтърна и соларна инсталации, смесители и санитарно оборудване, сауна, стартови блокчета и други, необходими за извършването на текущ ремонт на Плувен басейн "НСА" на НСА „Васил Левски“ , разделени на обособени позиции, както следва:
№1 – Строително ремонтни работи по сградата.
№2 – Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна
№3 – Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода
№4 – Доставка на смесители и санитарно оборудване
№5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация
№6 – Доставка на стартови блокчета
№7 – Доставка и монтаж на сауна.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
492000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Строително ремонтни работи по сградата 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45453000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21.

Цялостен ремонт на съблекалните със санитарни помещения, служебната баня, входното фоайе на сградата. Ремонт на халето на басейна, коридора, техническото помещение, залата за фитнес и на съблекалните в сутерена. Ремонт на помещението на абонатната, помещението за почивка на персонала и на вътрешните стълби на сградата - боядисване на метала и дървената ръкохватка. Подмяна на витата стълба от сутерена към басейна. Ремонт на мазилката по фасадата на сградата и подпрозоречните первази от камък. Ремонт на скритото осветление на централната фасада на сградата и подмяна на луните в окачения таван над Централния вход. Ремонт на скритото осветление под ръкохватките на парапета на централното стълбище и на парковото осветление (глобусите) пред Централната фасада. Боядисване на металните решетки на приземния етаж. Ремонт на залата на плувния басейн, в баните и съблекалните. Подмяна на осветителните тела в цялата сграда с енергоспестяващи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
340000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 04.06.2020 г. да се запознаят предварително на място с обекта,предмет на поръчката и да представят Протокол за оглед по образеца на Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително с доц. Йордан Донев , по телефон 0895 72 71 21, за датата и часа на огледа .

II.2) Описание 1

Профилактика и ремонт на коритото и системите на басейна 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212212      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21.

Следва да се направи профилактика на подаващите и изпускащи сифони на дъното на басейна. От дъното на басейна има течове, който следва да се установят и ремонтират, за да се спре пропускането на вода през коритото на басейна. След ремонта на тръбите по дъното следва да се възстанови хидроизолацията и да се монтира облицовка от керамични плочи идентични с наличните.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 04.06.2020 г. да се запознаят предварително на място с обекта,предмет на поръчката и да представят Протокол за оглед по образеца на Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително с доц. Йордан Донев , по телефон 0895 72 71 21, за датата и часа на огледа

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09331100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21.

ОП №3 – Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода :
• Подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез изграждане на соларна система за подгряване на вода. Проектиране доставка и монтаж на инсталацията със соларни панели за осигуряване на топла вода за сградата.
• Бойлерите и помпите на соларната система да се поставят в абонатната станция на сградата. Да се предложи от Изпълнителя подходящ начин на свързване на съществуващата система за отопляване на водата - Централно парно ТЕЦ с новата система от слънчеви панели, така че двете да работят самостоятелно и поотделно.
По ОП№3 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на смесители и санитарно оборудване 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44411000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21.

ОП №4 Доставка на смесители и санитарно оборудване :
• Доставка на смесители за мивки и душове и санитарно оборудване – мивки и моноблок за вграждане.
По ОП№4 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42912350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21.

ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация :
• Да се демонтира старата система за управление на филтърната инсталация и да се достави и монтира нова.
По ОП№5 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на стартови блокчета 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
43324100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Плувен басейн "НСА" - София, бул. "Прага" 21.

Поръчката е за доставка на 5 броя нови стартови блокчета за басейна от неръждаема стомана.
По ОП№6 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на сауна. 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45211370      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата, предмет на ремонта по настоящата поръчка се намира в гр.София, Студентски град, ул. „Атанас Манчев“, Студентско общежитие блок 15.

ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна :
• Да се ремонтира сауната в пом 16 в Сутерен, като се изгради праг пред нея, за да не се мокри основата и като се запазят печката и вратата от сегашната и се подмени изцяло дървената облицовка, пейките и скарата.
По ОП№7 не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
За ОП 1 и ОП 2, Възложителят изисква Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Забележка:
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.2 в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от eЕЕДОП, като посочи данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация. За повече информация: http://register.ksb.bg.
Доказателства: В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, за доказване на декларираното в еЕЕДОП обстоятелство участникът представя копие на удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с талон, от който е видна валидността му, а в случай че участникът е чуждестранно лице, той следва да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, удостоверяващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се изисква

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/06/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Гр. София, кв. „Студентски град“, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Национална спортна академия „ Васил Левски“, Ректорат, ет. 4, ст.401

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл.61 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП, като на него могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл.10,ал.1 от ЗОП.Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл.10,ал.2 от ЗОП.
Възложителят отстранява участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 от ЗОП, чл.107, т.4, вр.пар.2, т.45 от ДР ЗОП, по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, и по чл.69 от ЗПКОНПИ. Участникът декларира наличието/липсата на посочените обстоятелства като попълва Образец eЕЕДОП. Възложителят ще отстрани от участие участник, който е представил ценово предложение надвишаващо прогнозната стойност на обособената позиция и който не представи протокол за оглед на обекта.
Всеки член на обединението,което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица, в случай, че се участва с такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,и за тях да не са налице основания за отстраняване.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП.Отделен ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите и за третите лица.Документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,се представят при условията на чл.67,ал.5 и чл.112 от ЗОП.Документите се представят от всеки член на обединението,което не е ЮЛ,и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
За ОП №3 – Доставка и монтаж на соларна инсталация за подгряване на вода не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
За ОП №4 Доставка на смесители и санитарно оборудване не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
За ОП №5 – Доставка и монтаж на система за управление на филтърната инсталация не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
За ОП №6 – Доставка на стартови блокчета не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.
За ОП №7 – Доставка и монтаж на сауна не следва да се подават оферти, защото ще се възложи по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП, след провеждане на процедурата по ОП 1 и ОП 2 и сключване на договор по тях.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 ал.1 т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва