Деловодна информация
00694
К-1490 11/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00694-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Гурково 123092756
бул. Княз Александър Батенберг № 3
гр.Гурково BG344 6199 България
Румяна Драганова +359 43312260
gurkovo_obs@abv.bg +359 43312884

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-gurkovo.com/

http://www.obshtina-gurkovo.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtina-gurkovo.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-Втори етап"
45231300      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка е строеж „ Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-Втори етап”, съгласно одобрен инвестиционен проект. Чрез изпълнението на проекта ще се подобри техническата инфраструктура на гр. Гурково, както и ефективността на използвания воден ресурс. Ще се подобри качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители. Ще се намалят разходите за енергия, поддръжка и ремонт на водородната мрежа.Водопроводните клонове, предвидени за реконструкция, са съгласно приложената ситуация към инвестиционния проект и са с обща дължина 3466,86 м.
Видовете и количества СМР за изпълнение на строителните дейности, са описани в приложената количествена сметка.
Изготвена е техническа спецификация и проект, приложени към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
808682.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково

Водопроводните клонове, предвидени за реконструкция, са съгласно приложената ситуация към инвестиционния проект и са с обща дължина 3466,86 м.Всички водопроводни клонове за реконструкция,включват подмяна на съществуващи такива, изпълнени с ет. тръби
Трасето на водопроводите ще минава в уличното платно. Водопроводите ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност /ПЕВП/ ,за налягане 1,0 MРa. За фасони части ще се използват фланшови и лепени съединения.
Тръбите ще се положат върху изравнено и профилирано легло от пясък и ще се засипят до 0,15 m от темето им с пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм. Обратния насип ще се изпълни с фракция от трошен камък, баластра или песъклива почва.
Сградните водопроводни отклонения към прилежащите сгради и имоти,ще се изградят с изграждането на водопровода, от водопровода до границата на имота, съгласно одобрения технически проект.
Предвидените диаметри на реконструираните участъци осигуряват протичането на необходимите ПП водни количества.
Пожарните хидранти и тяхното местоположение , вид (надземен тип 70/80) и брой са изяснени в предложеното идейно решение на мрежата, съобразно с нейната конфигурация и нормативните изисквания- през максимум 150 м, и с възможност за изолиране със спирателни кранове на участъци, с не-повече от 5 бр. ПХ.
Предвидено е възстановяване на уличната настилка след полагане на водопроводите, като по улиците със съществуваща асфалтова настилка, е предвидено възстановяване на уличната настилка в 2 пласта:
-първи /долен/ пласт –от асфалтова смес ,тип АС 16 бин.БДС EN 13 108-1
/ биндер/, с дебелина 6 см., и Е=950 мPa, положен върху битумен разлив за връзка с основата.
-втори/износващ/пласт - от плътен асфалтобетон ,тип АС 12.5 изн. БДС EN 13 108-1 / биндер/,тип”А”/за тежко движение/, с дебелина 4 см., и Е=1200 мPa.
За улиците с трошено-каменна настилка е предвидено възстановяване със същия вид настилка на разрушената част от платното.
Видовете и количества СМР за изпълнение на строителните дейности, са описани в приложената количествена сметка.
Изготвена е техническа спецификация и проект, които са достъпни в профила на купуача на община Гурково.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    40
Срок за реакция за отстраняване на дефекти    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
808682.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на поръчката, както и на категорията му - която е втора категория съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б" от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 4, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи , а именно вписване за четвърта група строежи, втора категория. Регистрацията следва да се поддържа валидна за целия срок на договора.Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация за наличието на такава регистрация в част IV, раздел А, т. 1 в ЕЕДОП - (Образец № 1) към документацията за обществената поръчка. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и за доказване на съответствието си с това изискване, при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валидно удостоверение за наличието на такава регистрация издадено от компетентен орган, а чуждестранните лица - удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната Камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (удостоверение по чл. 19 от Закона за камарата на строителите или удостоверение по чл. 25а, ал. 4 от Закона за камарата на строителите), освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър посочен при попълване на ЕЕДОП.
Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация в част IV, раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП - (Образец № 1) към документацията за обществената поръчка с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена. За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и
чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството", съгласно чл. 62. ал. 1, т. 2 от ЗОП.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Участникът да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството" с покритие, съответстващо на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, по силата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държаватаq в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да предостави информация в част IV, раздел В, т. 1 а) от ЕЕДОП.
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. В случаите, в които Участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител се описва дела и частта от дейностите, които Участникът самостоятелно е изпълнил. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП
2.Участникът следва да предостави информация в част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП


1.Участникът в процедурата трябва да е изпълнил за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата най-малко едно строителство с предмет и обем, идентично или сходно с този на настоящата обществена поръчка. Като „идентично или сходно с предмета и обема" на настоящата поръчка. Възложителят ще приема строително- монтажни работи по изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна и/или канализационна мрежа с обем минимум 3 400 /три хиляди и четиристотин/ линейни метра.
2.Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност: Ръководни технически лица: Ключов експерт 1: Технически ръководител на обекта Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да отговаря на изискванията по чл. 163 а от ЗУТ, а именно да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер", „инженер", или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение; Забележка: за чуждестранните лица документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред;
- да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ години;
- да е участвал като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ обект за изпълнение на строителни и монтажни работи, сходни с предмета на поръчката.
Ключов експерт 2: Инженер - инженер ВиК
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование, специалност „ВиК", „ХМС", „ХТС" или еквивалентна, квалификация инженер или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ години.
Ключов експерт 3: Инженер - геодезист
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование, специалност геодезия или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по- малко от 5 /пет/ години.
Ключов експерт 4: Експерт - Контрол на Качеството
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да притежава основен професионален опит в сферата на контрол на качеството не по-малко от 5 /пет/ години.
Ключов експерт 5: Експерт - Здравословни и безопасни условия на труд
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да е преминал квалификационен курс по
безопасни условия на труд при извършване на СМР и притежаващ актуално Удостоверение за координатор по БЗ, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здраве и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалентно.
- да притежава общ професионален опит по специалността в областта на строителството минимум 5 /пет/ години и специфичен професионален опит като координатор по БЗ на строителни обекти минимум 3 /три/ години.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Гурково, гр.Гурково, бул. “Княз Ал. Батенберг” №3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за Изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора в лв. без ДДС.Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора изпълнителят е длъжен да представи и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1.Парична сума - внася се по сметка на Община Гурково:
Банка Централна кооперативна банка клон Стара Загора;
IBAN: BG75 CECB 9790 3363 698000;
BIC: CECB BGSF.
2. Банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Община Гурково.
3.Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията за предоставяне на гаранцията за изпълнение, както и условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят прилага към участниците задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП и основанието по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Офертите следва да се представят до срока за представяне, посочен в обявлението в деловодството на община Гурково на адрес: гр.Гурково, бул. “Княз Ал. Батенберг” №3.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:
• Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
• Интернет адрес: http://www.nap.bg/.
Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите
• Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.;
• София 1000, ул. „У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 63 31; S Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/.
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр. София 1051, ул. „Триадица" № 2, Телефон: 02/ 811 94 43.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Гурково.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва