Деловодна информация
01073
12-01-42 11/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
01073-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Мъглиж 000817867
пл.Трети март №32
гр.Мъглиж BG344 6180 България
З.Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 43212255

Интернет адрес/и

http://www.maglizh.com/

https://maglizh.com/page/1524/Profil-na-kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://maglizh.com/posts/2293/Publichno-sastezanie-2020-05-11.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изп.на СМР на обект:”Реконстр.на част от вод.мрежа на с.Тулово-ІІ етап, ІІ-ри подетап, включващ клонове с номера 5,14,15,15а,16,17,18,19,21,22,23,23а,24,27 и ІІІ подетап-кл.41 и 58
45231300      
Строителство

Предвидени за изпълнение са разрешените СМР, които включват следните основни дейности:
1. Разваляне и възстановяване на улична настилка;
2. Земни работи;
3. Укрепване на изкопи;
4. Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф90;
5. Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф25;
6. Изграждане на сградни водопроводни отклонения;
7. Доставка и монтаж на спирателни кранове/СК/;
8. Доставка и монтаж на пожарни хидранти/ПХ70/80/;
9. Изграждане и оборудване на шахта – въздушник;
10. Изпитване и дезинфекция на водопровода;
11. Извозване на строителни отпадъци и др..
Видовете и количества СМР за изпълнение на строителните дейности, са описани в приложената количествена сметка.
Изготвена е техническа спецификация и проект, приложени към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
653857.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

водопроводната мрежа на с.Тулово – ІІ ЕТАП, състоящ се от ІІ-ри подетап, включващ клонове с номера 5, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 27 и ІІІ-ти подетап клонове с номера 41, 58

Предвидени за изпълнение са разрешените СМР, които включват следните основни дейности:
1. Разваляне и възстановяване на улична настилка;
2. Земни работи;
3. Укрепване на изкопи;
4. Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф90;
5. Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф25;
6. Изграждане на сградни водопроводни отклонения;
7. Доставка и монтаж на спирателни кранове/СК/;
8. Доставка и монтаж на пожарни хидранти/ПХ70/80/;
9. Изграждане и оборудване на шахта – въздушник;
10. Изпитване и дезинфекция на водопровода;
11. Извозване на строителни отпадъци и др..
Видовете и количества СМР за изпълнение на строителните дейности, са описани в приложената количествена сметка.
Изготвена е техническа спецификация и проект, които са достъпни в профила на купуача на община Мъглиж.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на поръчката    40
Срок за реакция за отстраняване на дефекти    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
653857.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
7

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на поръчката, както и на категорията му - която е Трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.З, буква „б" от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 8 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а именно вписване за четвърта група строежи, трета категория. Регистрацията следва да се поддържа валидна за целия срок на договора.Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация за наличието на такава регистрация в част IV, раздел А, т. 1 в ЕЕДОП - (Образец № 1) към документацията за обществената поръчка. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и за доказване на съответствието си с това изискване, при условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валидно удостоверение за наличието на такава регистрация издадено от компетентен орган, а чуждестранните лица - удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната Камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (удостоверение по чл. 19 от Закона за камарата на строителите или удостоверение по чл. 25а, ал. 4 от Закона за камарата на строителите), освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър посочен при попълване на ЕЕДОП.
Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация в част IV, раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП - (Образец № 1) към документацията за обществената поръчка с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена. За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и
чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството", съгласно чл. 62. ал. 1, т. 2 от ЗОП.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Участникът да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството" с покритие, съответстващо на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, по силата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да предостави информация в част IV, раздел В, т. 1 а) от ЕЕДОП.
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представят документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. В случаите, в които Участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител се описва дела и частта от дейностите, които Участникът самостоятелно е изпълнил. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП
2.Участникът следва да предостави информация в част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП


1.Участникът в процедурата трябва да е изпълнил за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата най-малко едно строителство с предмет и обем, идентично или сходно с този на настоящата обществена поръчка. Като „идентично или сходно с предмета и обема" на настоящата поръчка. Възложителят ще приема строително- монтажни работи по изпълнение на строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна и/или канализационна мрежа с обем минимум 3 300 /три хиляди и триста/ линейни метра. 2.Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност:Ръководни технически лица:Ключов експерт 1:Технически ръководител на обекта Изисквания за образование, квалификация, умения и опит: да отговаря на изискванията по чл.163а от ЗУТ,а именно да е технически правоспособно лице,получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер","инженер", или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение;Забележка:за чуждестранните лица документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома,легализирана по съответния ред;да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ години;да е участвал като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ обект за изпълнение на строителни и монтажни работи, сходни с предмета на поръчката.Ключов експерт 2:Инженер - ВиК:Изисквания за образование,квалификация,умения и опит:да притежава диплома за завършено висше образование,специалност „ВиК", „ХМС", „ХТС" или еквивалентна,квалификация инженер или еквивалентна образователна степен,придобита в чужбина,в области еквивалентни на посочените специалности;да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ години.Ключов експерт 3:Инженер - геодезист:Изисквания за образование,квалификация,умения и опит:да притежава диплома за завършено висше образование,специалност геодезия или еквивалентна образователна степен,придобита в чужбина,в области еквивалентни на посочените специалности;да притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по- малко от 5 /пет/ години.Ключов експерт 4: Експерт - Контрол на Качеството:Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:да притежава диплома за завършено висше образование технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да притежава основен професионален опит в сферата на контрол на качеството не по-малко от 5 /пет/ години.
Ключов експерт 5: Експерт - Здравословни и безопасни условия на труд
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да е преминал квалификационен курс по
безопасни условия на труд при извършване на СМР и притежаващ актуално Удостоверение за координатор по БЗ, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здраве и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалентно.
- да притежава общ професионален опит по специалността в областта на строителството минимум 5 /пет/ години и специфичен професионален опит като координатор по БЗ на строителни обекти минимум 3 /три/ години.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация в областта на строителството.
2.доказва се със: продължава в документацията за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Мъглиж, гр.Мъглиж, пл."Трети март" №32

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и бюджета на Община Мъглиж.
Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка, определеният за Изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 1% от стойността на договора в лв. без ДДС.Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора изпълнителят е длъжен да представи и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:1.Парична сума - внася се по сметка на Община Мъглиж:Банка ДСК;IBAN: BG82 STSA 9300 3300 3885 00;BIC: STSA BGSF.2. Банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Община Мъглиж.3.Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията за предоставяне на гаранцията за изпълнение, както и условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят прилага към участниците задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП и основанието по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Офертите следва да се представят до срока за представяне, посочен в обявлението в деловодството на община Мъглиж на адрес: гр.Мъглиж, пл.Трети март №32.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП 0700 18 700;Интернет адрес:http://www.nap.bg/.Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.;София 1000, ул. „У.Гладстон" 67,Тел.:02/9406331;Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр. София 1051, ул.„Триадица" 2,Телефон: 02/ 811 94 43.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Мъглиж.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва