Деловодна информация
1265
РНД20-ДИ05-254 11/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
1265-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община район Надежда 0006963270598
район Надежда, ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов 55
София BG411 1220 България
Виктория Раловска +359 24951798
op@so-nadejda.com +359 00000000

Интернет адрес/и

http://www.so-nadejda.com/

http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Надежда“
45000000      
Строителство

Настоящата процедура е публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и въз основа на нея ще бъде сключено рамково споразумение за избор на изпълнители за извършване на строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Надежда“, при спазване на чл. 81, ал. 1 и сл. от ЗОП.Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение, ще включват една или няколко от следните основните дейности: строителни дейности по ремонт и рехабилитация на инфраструктурните обекти на територията на СО-район „Надежда“ (в т.ч. асфалтови работи, полагане на пътни настилки, ремонт и направа на тротоари, ремонт и възстановяване на настилки и алеи и др.)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Надежда"

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с изпълнението на строително-монтажни работи по обновяване и рехабилитация на инфраструктурните обекти на територията на СО - район „Надежда“, в т.ч. асфалтови работи, полагане на пътни настилки, ремонт и направа на тротоари, ремонт и възстановяване на настилки и алеи и др.
Критериите по-долу
 
ДА Предлаган подход, организация и мерки за минимализиране затрудненията за гражданите и живущите по време на изпълнението на строително-монтажните работи    20
План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените дейности    20
Ценообразуващи показатели    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите на основание чл. 4 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС за изпълнение на съответните видове строежи, както следва: втора група: четвърта категория или по-висока категория строежи.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от посочените категории строежи. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Минимален общ оборот;
2. Застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.


1. Всеки участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот на стойност не по-малка от 1 000 000.00лв. (един милион лева), изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Съответната информация се декларира в част IV, раздел „Б“, от ЕЕДОП.
За доказване на изискването, участникът избран за изпълнител, преди сключване на договора представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112 от ЗОП, както и справка за оборота от строителство. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Всеки участник следва да има застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ за строителство, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти минимум IV категория. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, /номер на полицата, застраховател, стойност, категория обекти/
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Професионален опит;
2. Техническо оборудване.


.1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение на строителство с предмет, идентичен и/ или сходен с този на поръчката.
Под строителство с идентичен и/или сходен предмет, следва да се разбират дейности с предмет ремонт и/или рехабилитация и/или изграждане на пътни съоръжения в т.ч. подмяна на пътна настилка и/или изграждане и ремонт на тротоари, и/или поставяне на антипаркинг колчета, и/или маркировка и/или направа на тротоари и/или демонтаж на елементи на съществуващата пътна инфраструктура.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.
Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците в процедурата трябва да разполагат с техническо оборудване за изпълнение на същата:
Минимално изискване:
- валяк: мин. 2 бр.;
- мини челен товорач: мин. 1 бр.;
- комбиниран багер: мин. 1 бр.;
- фугорез: мин. 1 бр.
- асфалтополагач – мин. 1 бр.
- самосвал - мин. 1 бр.
- моторна трамбовка - мин. 1 бр.
При подаване на офертата участникът декларира сътоветствието с изискванията за технически възможности в ЕЕДОП, част IV, раздел В.
За доказване на изискването участникът избран за изпълнител при условията на чл.67, ал.5 и чл. 112 от ЗОП представя декларция съдържаща описание на разполагаемото техническо оборудване. В случай, че същите не са собствени, при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП се представя доказателство, че участникът ще разполага с тях за срока на договора за обществена поръчка.
Забележка: Когато участник е чуждестранно лице, той представя съответен еквивалент на изискващите се документи за доказване на съответствието с критериите за подбор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  5
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов 55, адм. сграда, ет. 3, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника. Присъстващите представители вписват имената си в списък.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и сл. от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва