Деловодна информация
00464
24-07-9 11/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00464-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Родопи 000472200
ул.Софроний Врачански №1а
гр.Пловдив BG421 4000 България
Севдалина Цветкова - главен юрисконсулт +359 32604102
municipality_rodopi@abv.bg +359 32638289

Интернет адрес/и

http://www.rodopi-bg.org/

http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/d2788467-89f2-444b-a3c2-201a4c0a2977


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/d2788467-89f2-444b-a3c2-201a4c0a2977
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обособена позиция №1: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“
45200000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”-обл. Пловдив“, разпределени по пет обособени позиции: Обособена позиция №1 : „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“.Очакваните видове работи при изпълнението на текущия и аварийния ремонт са посочени в приложената Спецификация на видовете строително - монтажни работи, достъпна в профила на купувача на община "Родопи".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
467493.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

сгради–публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“, обл. Пловдив

Ремонтните строително - монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архитектурно - строителна (АС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Електроинсталации (ЕЛ), Отопление и вентилация (ОВ) и включват:
• текущ ремонт на помещения - подмяна на подовата настилка, смяна на тапети, изкърпване на гипсова мазилка и/или гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс, блажно боядисване по метални повърхности (радиатори и тръби), подмяна на фаянс, подмяна на дограма и стъклопакети;
• текущ ремонт на санитарни възли - частична облицовка с фаянс по стени и теракот по под, направа на мазилка и/или изкърпване по стени и тавани, бояджийски работи;
• текущ ремонт на покриви - плоски с хидроизолационни, включително и тенекеджийски работи и скатни покриви с керемиди;
• текущ ремонт, отнасящи се до подмяна на водопроводни тръби за топла и студена вода, включително съединителни части на водопроводни инсталации, подмяна на канализационни тръби, подмяна на санитарен фаянс;
• текущ ремонт на етажни ел.табла, ремонт на електроинсталации;
• текущ ремонт на ОВ инсталации - подмяна на тръби, радиатори и арматура.
Очакваните видове работи при изпълнението на текущия и аварийния ремонт са посочени в приложената Спецификация на видовете строително - монтажни работи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
467493.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти първа група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. На основание специалната разпоредба на чл.17, ал.3 от Закона за камарата на строителите чуждестранните участници следва също да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти първа група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната група и категория строеж.
Доказва се със:Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „А”, „Годност” от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти първа група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти първа група, четвърта категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние” от ЕЕДОП.
* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „строителя” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да участва при изпълнение на строителството, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност” в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност” в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран.
Продължение от раздел III.2.2:Обособена позиция №5: Доставка и монтаж на прегради във връзка с обявено извънредно положение с прогнозна стойност в размер на 4 349,45 лв. без ДДС, която представлява 0,74 % от общата стойност на поръчката.
Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособена позиция №2, обособена позиция №3, обособена позиция №4 и обособена позиция №5 е под 50 000 /петдесет хиляди/ лева без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП.
С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП обособена позиция №2, обособена позиция №3, обособена позиция №4 и обособена позиция №5 ще се възложат по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП – чрез директно възлагане. Общата прогнозна стойност на горецитираните обособени позиции е 116 340,03 лв. без начислен ДДС и общата им стойност е 19,92 % от стойността на поръчката.
Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка за строителство с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите– публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”-обл. Пловдив“, разпределени по пет обособени позиции: Обособена позиция №1 : „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“, е в общ размер на 467 493,30 лв. без ДДС.
Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, ще се възложи, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.


1. Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква В „Технически и професионални способности“, “Технически лица или органи за контрол на качеството” от еЕЕДОП.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Определеният за изпълнител следва в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Чуждестранните участници представят екв. на посочените документи съобразно законодателството си.
2.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или екв., представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по строителство, представят валиден сертификат или еквивалентен.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството, съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2015 или екв.с обхват в областта на строителството или екв.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството, съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2015 или екв.с обхват в областта настроителството или екв.
Чуждестранните участници представят екв.на посочените документи съобразно законодателството си.
3.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, горепосочения валиден сертификат или екв., представят онези участници в обединението, които ще изпълняват дейности по строителство и съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение.
Т.е. само онези членове на обединението/консорциума (неюридическо лице), които при евентуално спечелване на поръчката, ще изпълняват реално дейностите по строителство, представят валиден сертификат или екв.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват в областта на строителството или екв.
Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на околната среда, с/но стандарт EN ISO 14001:2015 или екв. с обхват в областта на строителството или екв.
Чужд.участници представят екв.на посочените док.съобразно законодателството си.
Повече информация се съдържа в документацията за участие.


1.Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката – строителството, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
• Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗУТ;
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранни лица; да е участвал като специалист по безопасност и охрана на труда, при изпълнение на строителство на минимум 1 (един) обект.
3. Експерт по контрол на качеството – да притежава удостоверение / сертификат за контрол на качеството или еквивалентен документ за чуждестранни лица; да е участвал като експерт по контрол на качеството, при изпълнение на строителство на минимум 1 (един) обект.
Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент.
3. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“ или еквивалент.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община "Родопи".
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни работи по части „ОВК“ по аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”“ с прогнозна стойност в размер на 24 000 лв. без ДДС, която представлява 4,11 % от общата стойност на поръчката.
Обособена позиция №3: „Изпълнение на строително-монтажни работи в стаите на ет. I и ст. №17 в Административна сграда на община „Родопи“ – обл. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1а“ с прогнозна стойност в размер на 49 990,91 лв. без ДДС, която представлява 8,56 % от общата стойност на поръчката.
Обособена позиция №4: „Авариен ремонт по част В и К в Административна сграда на община „Родопи“ – обл. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ №1а“ с прогнозна стойност в размер на 37 999,67 лв. без ДДС, която представлява 6,51 % от общата стойност на поръчката.
Продължава в раздел III.1.2.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Административната сграда на община „Родопи“, адрес: гр.Пловдив, ул. „Софроний Врачански” №1а, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община „Родопи“, посочена в документацията за участие;банкова гаранция;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Условията и сроковете за представяне на гаранция за изпълнение, както и за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,участниците могат да получат от следните институции:
-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП:Информационен телефон-0700 18 700;Електронни адреси:
infocenter@nra.bg – обща информация
/nap@nra.bg-само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
-Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:МОСВ
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
-Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални основания за изключване.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят ще прилага задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП. Място за подаване на оферти: деловодството на община "Родопи" на адрес гр.Пловдив, ул."Софроний Врачански" №1а.
Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.
Имайки предвид горното обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”-обл. Пловдив“, разпределени по пет обособени позиции с обща прогнозна стойност 583 833,33 лв. без ДДС включва следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите– публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“ с прогнозна стойност в размер на 467 493,30 лв. без ДДС, която представлява 80,07 % от общата стойност на поръчката.
Продължава в раздел III.2.2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община "Родопи".
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва