Деловодна информация
00122
11-00-153 11/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул.Антим №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова – ст.експерт +359 65992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 65992351

Интернет адрес/и

https://www.chervenbryag.bg/

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажните работи на обект: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр.Червен бряг: прод.в VI.3)
71521000      
Услуги

Строителният надзор се упражнява съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба.
Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.
При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя техн. паспорт и кончателен доклад до възложителя.Лицата, които упражняват строителен надзор, прод.в доп.инф.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр.Червен бряг, ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“

Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняване на строителен надзор по време на СМР на обекта на интервенция, както и участие в подготовката, съгласуването и одобрението на всички необходими строителни книжа за извършване на строителството, въвеждане на обекта в експлоатация и изготвяне на технически паспорт на обекта.
Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на обекта, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж. Отделните дейности, свързани с изпълнение на предмета на поръчката са детайлно разписани в техническата спецификация и документацията на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Настоящата процедура се открива при условията на чл.114 от ЗОП,като към датата на откриване на процедурата,не е осигурено финансиране.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата - валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.
На етап подаване на оферта, обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вид, номер и срок на валидност на документа, удостоверяващ вписването в съответния регистър, вкл. уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява в дейността си извършване на услугите, обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на заверено копие на валидни удостоверения/лицензи или чрез посочване на начина за достъп до националните бази данни и/или публичните регистри, в които може да бъде установено съответствието на участника с този критерий за подбор или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За доказване на поставеното изискване, на етап подаване на офертата участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи).
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.


1.Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. На етап подаване на оферта, участникът попълва съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности);
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно:списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, удостоверения за добро изпълнение, препратка към публичен регистър, както и всички други документи, доказващи изпълнението на услугата), или съответен валиден аналогичен документ.


1.Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност/и – услуга/и с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „услуга/и-дейност/и, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката” се имат предвид дейност/и /услуга/и, свързани с упражняване на строителен надзор (или аналогична дейност за чуждестранните участници) на обекти минимум I група, IV категория.
Забележка !! Възложителят не поставя изискване за обем.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:а) парична сума;
б) банкова гаранция;в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията във формата на парична сума може да се внасе по банков път по сметка на Община Червен бряг,IBAN:BG58DEMI92403300081716, BIC: DEMIBGSF, „Търговска банка Д” АД. След подписване се представя гаранция/обезпечение за авансово предоставените средства в размер на 30 % от стойността на договора.Гаранциите за се освобождават съгласно регламентирания в проекта на договор, ред.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала в сграда на Община Червен бряг, ет.6, находяща се на ул."Антим"№1

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод.от II.1.1)„Основен учебен корпус“ , „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“
прод.от II.1.4) носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.
Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
ВАЖНО !!Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране, необходимо за изпълнение на поръчката. На основание чл. 114 от ЗОП, възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Това обстоятелство е посочено в проекта на договор, неразделна част от настоящата документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, или от връчване на решение за избор на изпълнител или за прекратяване , съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва