Деловодна информация
00309
9200-397 11/05/2020 (дд/мм/гггг)
не
00309-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Гулянци 000413691
ул.Васил Левски №32
гр.Гулянци BG314 5960 България
Адриян Апостолов +359 65612171
adrian_apostolov72@abv.bg +359 65612567

Интернет адрес/и

http://www.gulyantsi.net

https://gulyantsi.bg/bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://gulyantsi.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен"
45212000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е: "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен". Предвидените за извършване дейности са посочени в техническата спецификация и изготвения проект, достъпни в профила на купувача на община Гулянци.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
389783.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци

Предметът на обществената поръчка е: "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен". Предвидените за извършване дейности са посочени в техническата спецификация и изготвения проект, достъпни в профила на купувача на община Гулянци.
Непредвидените разходи, чийто размер е посочен в документацията за участие, ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка с избрания изпълнител при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Критериите по-долу
 
ДА Програма за управление на дейностите – П1    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
389783.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.008-0021-C01 от 04.11.2019 г..,сключен между община Гулянци и ДФЗ по ПРСР 2014-2020г.

В обхвата на поръчката са включени два подобекта и в документацията за участие е посочена информация за прогнозните стойности за всяка от дейностите по подобектите, с която информация участниците следва да се съобразят при подготовка на офертите си.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта категория строежи, в съответствие с ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1 в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като посочва данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория и талон към него или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 2 от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 3.2.1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка един или няколко от следните документи:
- заверено копие от годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква;
- справка по години за реализирания общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2.Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


3.2.1.Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер равен или по-голям от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без включено ДДС.
При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
3.2.2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, четвърта категория строежи).
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за строителството с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 3.1 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да предостави информация по т. 3.3.2. за сертификатите в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като посочва минимум следните данни: вид и номер на сертификатите, обхват на сертификация, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа и срок на неговата валидност.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията по т.3.3.2. се доказват за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 3.2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.Заверени копия от валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент, включващи в обхвата си изпълнение на дейности по строителство или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3.Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.3. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания, в това число: номер, дата и учебно заведение, издало дипломата за висше образоване; описание на специфичния професионален опит; описание на идентичното или сходно строителство, с посочване на конкретния обект.
Доказване на посочените изисквания.
За доказване на посочените изисквания по т. 3.3 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Гулянци.


3.3.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид едно изпълнено СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради първа група, четвърта категория строежи, в обем минимум една сграда.
При използване на подизпълнител, изискванията по т. 3.3.1. се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
3.3.2. Участникът трябва да притежава валидни сертификати, които удостоверяват наличието на: система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент. В обхвата на сертификация следва да се включва изпълнение на дейности по строителство.
3.3.3. Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
– Ръководител на екипа – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, в случайте когато е предиобита в чужбина, спеицалност „Строителство на сгради и съоръжения“, „Промишлено и гражданско строителство“ или еквивалентна.
– Технически ръководител – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение, със специалност „строителен техник“, или еквивалентна специалност, съгласно чл. 163а от ЗУТ.
– Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
– Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради първа група, четвърта категория строежи, в обем минимум една сграда.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Гулянци.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/06/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Гулянци, гр.Гулянци, ул."Васил Левски" №32

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Гулянци:
Общинска банка
IBAN: BG45SOMB91303336322501
ВІС: SOMBBGSF.
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Oпределеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете за представяне на гаранция за изпълнение и за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
2.Възложителят предвижда авансово плащане по договора в размер на 50% (петдесет на сто) от цената по договора, което се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:
1.съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и сключения договор;
2.получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА по Административен договор №BG06RDNP001-7.008-0021-C01 от 04.11.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.;
3.съставяне и подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. (3), т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
4.представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на гаранция за авансово предоставени средства; и
5. представяне на оригинална фактура.
Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,участниците могат да получат от следните институции:
-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП:Информационен телефон-0700 18 700;Електронни адреси:
infocenter@nra.bg – обща информация
/nap@nra.bg-само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
-Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:МОСВ
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
-Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване:
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Основанията по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Основанията по чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ.Специфично национално основание за остраняване е и: който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални основания за изключване.Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ.Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Възложителят ще прилага задължителните основания за отстраняване съгласно чл.54 от ЗОП. Място за подаване на оферти: деловодството на община Гулянци на адрес гр.Гулянци, ул."Васил Левски" №32.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до кмета на община Гулянци.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва